Translate

Zoeken in deze blog

donderdag 28 februari 2019

Triple Geuze

Laatst dronk ik weer eens Gulden Draak, een van mijn favoriete bieren. Het smaakte minder dan ik had verwacht. Op een ander moment had ik een Gruut Inferno. Die 'n smaak die deed denken aan de Vicardin Triple Geuze; mmmm, een van mijn favoriete bieren. Dus nu weer een nieuwe favoriet!

maandag 25 februari 2019

Een leeg blog, maar gelukkig de krat nog niet...

Door al dat gedoe over copyright en gedoe met de Googleban is het plezier van bloggen wat vergaan. Alle berichten met foto's zijn verwijderd. Ik heb geen zin om overal achteraan te gaan, dus laat maar zo... Het is gedaan met de picdumps en memes-verzamelingen over bier...

Afgelopen tijd had ik wel meer tijd om bieren te proeven... maar evt. berichtjes worden zonder foto's....

maandag 21 januari 2019

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)
Bedrijven in Nederland gebruiken veel verschillende stoffen. Veruit de meeste van deze stoffen horen niet in de bodem thuis. Bij bedrijfsmatige activiteiten, waarbij het risico bestaat dat deze stoffen in de bodem terechtkomen, moet een bedrijf zijn bodem beschermen tegen die stoffen. De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) beschrijft of en zo ja, hoe een bedrijf dit moet doen.
De NRB is een harmoniserend instrument voor de beoordeling van de noodzaak en redelijkheid van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen. De richtlijn geeft voor bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten een beschrijving van geschikte combinaties van voorzieningen en maatregelen (cvm). Deze zijn gebaseerd op de stand der techniek, die is vastgelegd in kennisdocumenten en beoordelingsrichtlijnen. In de NRB staat het begrip ‘verwaarloosbaar bodemrisico' centraal. Voorzieningen en maatregelen moeten een verwaarloosbaar bodemrisico realiseren voor de duur van de bedrijfsmatige activiteiten (www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nrb/).

Is bier bodembedreigend en wat staat erover in de wet?

Beleidsblad Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)
Opzet en opbouw van de NRB
De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) geeft voor bedrijfsmatige activiteiten invulling aan het preventieve bodembeschermingbeleid. De NRB is een harmoniserend instrument voor de beoordeling van de noodzaak en redelijkheid van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen. De NRB geeft voor bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten een beschrijving van geschikte combinaties van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen gebaseerd op de stand der techniek, die is vastgelegd in kennisdocumenten en beoordelingsrichtlijnen. In de NRB staat het begrip ‘verwaarloosbaar bodemrisico' centraal. Voorzieningen en maatregelen moeten een verwaarloosbaar bodemrisico realiseren voor de duur van de bedrijfsmatige activiteiten.

De NRB geeft aan waar en hoe een verwaarloosbaar bodemrisico kan worden bereikt. Afhankelijk van de categorie waarin een bedrijfsactiviteit valt, zijn er meestal diverse combinaties van voorzieningen en maatregelen mogelijk om de bodem te beschermen. Er worden vijf groepen bodembedreigende activiteiten onderscheiden:

 • opslag bulkvloeistoffen;
 • overslag en intern transport bulkvloeistoffen;
 • opslag en verlading van stort- en stukgoed;
 • procesinstallaties/bewerkingen;
 • activiteiten in werkplaatsen.

Onder voorzieningen worden fysieke voorzieningen begrepen, zoals vloeistofdichte vloeren en verhardingen, vloeistofkerende vloeren en lekbakken. Dergelijke voorzieningen moeten altijd in combinatie met de daarbij behorende maatregelen worden toegepast. Zo moet een vloeistofdichte vloer of verharding periodiek op vloeistofdichtheid worden gekeurd door een gekwalificeerde inspecteur. Vloeistofkerende voorzieningen moeten altijd gepaard gaan met organisatorische beheermaatregelen of incidentenmanagement.
Een bodemonderzoek is alleen gericht op de bodembedreigende stoffen die in het bedrijf door de activiteiten in de bodem kunnen komen of daarin terecht kunnen zijn gekomen.
Een bodemonderzoek moet de bodemkwaliteit bepalen voor aanvang van de activiteiten (nulsituatie onderzoek). Met het bodemonderzoek dat na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten wordt uitgevoerd, wordt vastgesteld of de bodemkwaliteit ten opzichte van de beginsituatie is veranderd (eindsituatie onderzoek). Als inderdaad sprake is van verslechtering dan moet de bodemkwaliteit worden hersteld in de oorspronkelijke situatie (de nulsituatie) of de achtergrondwaarden uit het Besluit bodemkwaliteit.
Het besluit bevat alleen een verplichting tot het uitvoeren van bodemonderzoek voor bedrijven die worden opgericht en bedrijven waarbinnen de activiteiten worden beëindigd. Bij veranderingen van een bedrijf moet het bevoegd gezag de noodzaak tot bodemonderzoek beoordelen.
De ministeriële regeling bij het Activiteitenbesluit eist een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit voor bedrijven die zich bezig houden met de volgende activiteiten:

 • installatie, verwijdering, sanering van ondergrondse tanks
 • keuren van die tanks en de daarbij behorende voorzieningen;
 • het verrichten van bodemonderzoek;
 • het aanleggen en inspecteren van vloeistofdichte vloeren of verhardingen.

(www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/beleid/beleid-van-centrale-overheid/landelijk-beleid/beleidsblad-wet-milieubeheer/beleidsblad-nederlandse-ric95101)

NRB 2012
Met de publicatie van de nieuwe NRB in april 2012 is invulling gegeven aan de uitkomsten van evaluatie. Met het opnemen van een Stoffenschema in combinatie met de Stoffenlijst is een afwegingssystematiek geïntroduceerd. Hiermee kan de bodembedreigendheid van stoffen worden bepaald en daarmee het vereiste voorzieningenniveau. Ook is in de nieuwe NRB een maatwerkroute geïntroduceerd. De keuze voor maatwerk is wel verbonden aan voorwaarden. De houder van de inrichting kiest vanwege de bijzondere bedrijfssituatie op basis van het Stoffenschema of de bodemrisicofactor voor een alternatieve combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm). Voorwaarde hierbij is dat bevoegd gezag bepaalt of deze alternatieve vorm van cvm ook leidt tot een verwaarloosbaar bodemrisico.
Met het Stappenplan in de nieuwe NRB kunnen bedrijven bepalen in hoeverre binnen de inrichting sprake is van een bodembedreigende activiteit waarvoor preventieve maatregelen moeten worden getroffen. Dit kunnen ze doen via een bodemrisicoanalyse. Bepalend hierin is het Stoffenschema. De uitkomst van het Stoffenschema bepaalt of er sprake is van een bodembedreigende activiteit. Als hiervan sprake is dan bepaalt vervolgens het Stappenplan of bedrijven gebruik kunnen maken van de standaard cvm via de bodemrisicochecklist (BRCL) of dat ze kunnen kiezen voor een alternatieve cvm via de maatwerkroute (www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nrb/).

Wanneer is er sprake van een bodembedreigende stof?
Antwoord
De bodembedreigendheid van een stof is af te leiden uit het Stoffenschema van de NRB (zie bijlage 2 deel 3 van de NRB). Het Stoffenschema in combinatie met de toelichting en de Stoffenlijst bepaalt in hoeverre het gebruik van een stof ruimte biedt voor maatwerk of een standaard cvm volgens de BRCL vereist.
In het algemeen geldt dat stoffen binnen een bedrijfsmatige activiteit bodembedreigend zijn, tenzij het tegendeel is bewezen. In gezamenlijk overleg tussen bedrijf en bevoegd gezag kan per stof worden vastgesteld of er feitelijk sprake is van een bodembedreigende situatie. Daarbij wordt vooralsnog geen onderscheid gemaakt tussen de hoeveelheid en de opslagtemperatuur van een stof (www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nrb/vragen/faq/wanneer-sprake/).

Bodemrisicochecklist (BRCL)
De BRCL is in de nieuwe NRB geactualiseerd en vernieuwd. Per categorie zijn in tabelvorm alleen de cmv opgenomen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Daarbij zijn afhankelijk van de type categorie diverse cvm mogelijk om de bodem verwaarloosbaar te beschermen. Ook is per categorie een bodemrisicofactor opgenomen die kort het bodemrisico beschrijft dat van invloed is op de betreffende categorie.
In de BRCL kunnen aan de opgenomen voorzieningen en maatregelen normdocumenten zijn gekoppeld. Een aantal van deze normdocumenten, zoals de aanleg en inspectie van vloeistofdichte voorzieningen of de periodiek controle daarop, moeten gebeuren volgens de regels van het Activiteitenbesluit. Dit geldt ondermeer voor de 6 jaarlijkse inspectie van vloeistofdichte vloeren. In het Besluit bodemkwaliteit is opgenomen voor welke van deze normdocumenten een erkenningsverplichting geldt.
Onder voorzieningen worden fysieke voorzieningen verstaan, zoals vloeistofdichte vloeren en verhardingen, vloeistofkerende vloeren en lekbakken. Dergelijke voorzieningen moeten altijd in combinatie met de daarbij behorende maatregelen worden toegepast. Zo moet een vloeistofdichte vloer of verharding periodiek op vloeistofdichtheid worden geïnspecteerd en gecontroleerd. Vloeistofkerende voorzieningen moeten altijd gepaard gaan met beheermaatregelen (incidentenmanagement). Voor het gebruik van vloeistofkerende vloeren is in de nieuwe NRB een matrix opgenomen waarmee op basis van stofeigenschappen kan worden bepaald of details moeten worden afgedicht (www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nrb/).

Bodemonderzoek
Het uitvoeren van bodemonderzoek is verplicht voor alle inrichtingen waarbinnen wordt gewerkt met bodembedreigende stoffen. Daarbij richt het bodemonderzoek zich alleen op die stoffen die tijdens de bedrijfsactiviteit in de bodem kunnen komen. Dit ongeacht de ter plaatse aanwezige of al getroffen preventieve maatregelen (cvm).
Een bodemonderzoek moet de bodemkwaliteit bepalen voor aanvang van de activiteiten (nulsituatie onderzoek). Met het bodemonderzoek dat na beëindiging van de inrichting of bedrijfsactiviteiten wordt uitgevoerd, wordt vastgesteld of de bodemkwaliteit ten opzichte van de beginsituatie is veranderd (eindsituatie onderzoek). Als inderdaad sprake is van verslechtering dan moet de bodemkwaliteit worden hersteld in de oorspronkelijke situatie (de nulsituatie) of de achtergrondwaarden uit het Besluit bodemkwaliteit.
Bij veranderingen van een inrichting bepaalt het bevoegd gezag afhankelijk van de activiteit de noodzaak tot bodemonderzoek. Hiervoor is in de nieuwe NRB een toelichting opgenomen over de uitvoering van een dergelijk tussensituatie onderzoek. Niet iedere verandering van een bedrijf is namelijk relevant. Het bevoegd gezag kent de lokale situatie, het bedrijf en activiteiten en kan het beste beoordelen of een bodemonderzoek in geval van een verandering binnen het bedrijf nodig is (www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nrb/).

Copyright-radar

Na bij Kassa gezien te hebben hoe een AOW'er met een gratis nieuwsbrief financieel aan de grond is geraakt haal ik mijn blog maar weer offline... enkel de blogs zonder foto's blijven...

zondag 13 januari 2019

Bierblogarcheologie poging 2

Op 


Mijn oude blog is door Google afgeschermd, zoals ik ook al op http://watervat.blogspot.nl/2017/09/een-hele-poos-niet-geblogd.html heb aangegeven. Dus nu kan ik niet enkel in andere oude blogs spitten, maar ook bij mezelf. Nieuwe blogberichten die niet te zien noch te vinden zijn...

Google systems confirm that on Feb 12, 2017 we started collecting Google Search impressions for your website in Search Console. This means that pages from your website are now no longer appearing in Google search results AND that my blog is blocked becaus of malware. Blogspot says is has blocked my blog AND that there is no problem with my content? What is expected for me?

Daar waar ik in maart t/m juni 2017 nog 35 tot 53 berichten postte, waren het er in juli nog maar 15. In de tweede helft van 2017 daalde de frequentie van 15 naar 1. In het najaar van 2017 was ik begonnen met het verkennen van Spanje.  Ook had ik aandacht voor LHBT-bier (hier: https://biervat.blogspot.nl/2017/10/cod.html).


En nu? Geen idee, waar haal ik de tijd vandaan om weer opnieuw te gaan bloggen. De hele voorraad aan berichten (ik liep meestal 3 maanden voor) is weg en ik zal weer opnieuw moeten beginnen...

4 jaar na dato: Bierblogs
augustus 11, 2018
In 2014 berichtte ik op http://biervat.blogspot.com/2014/10/bierblogs.html over bierblogs. Onlangs las ik in Bier! ook weer een bierblogoverzicht. Ik moest denken aan mijn eigen overzicht en zocht 'm op. Het leuke was ook dat er geen rood googlescherm verscheen. Zou dat probleem weer opgelost zijn? Anyway wat had ik toen allemaal voor blogs?

Op http://witteklavervier.nl/nl/bier/bier-blog worden de bezigheden en de voortgang van de brouwerij Witte Klavervier uit Zwolle besproken.
...
Het blog http://lekkerbier.blogspot.nl/  is een initiatief van Hans en Kirsten.
...
Op http://beerblog.genx40.com/ is een Engelstalig blog met berichten over bier(geschiedenis) in Ontario, Canada, zoals het vreemde gebruik van de term IPA in 1998
...
Op http://barclayperkins.blogspot.nl/2010/05/indian-pale-ale.html kwam ik een oud recept tegen voor een Amerikaanse IPA.
...
Op http://zythophile.wordpress.com/ worden allerlei bieronderwerpen beschreven
....
Een goed blog lijkt mij ook te vinden te zijn op http://dossierhop.nl/author/lekker-bier/.
....
http://fortenbier.blogspot.nl/ is een bierblog over Fortenbier.
...
Op http://biervizier.nl/ is tussen 2007 en oktober 2011 circa 8.000 relevante nieuwsitems over bier verzameld. BierVizier.nl maakte daarna de overstap naar social media.
...
Het blog op http://www.brabantsbier.eu/ wordt duidelijk nog wel bijgehouden.
...
http://www.bav.nl/site/biernieuws.php is eigenlijk geen blog,
(http://biervat.blogspot.com/2014/10/bierblogs.html)

Wat vond ik dit keer?

Bierblog (https://www.nederlandsebrouwers.nl/nieuws/bierblog/) Al houdt dat in 2017 op? Net als mijn blog op http://biervat.blogspot.com/...

Ik ben Fabian Boot en wat ik leuk vind om te doen is fotograferen (dit is mijn werk), bloggen en bier drinken. Wat is er dan leuker om dit allemaal te combineren in een bierblog!  (http://biermetboot.nl/)

Hop is hip, de bierbuik is een fabel en in Starbucks koffie met bier-smaak zit helemaal geen bier. Microbrouwerijen schieten als paddenstoelen uit de grond, aanvragen voor ‘leenketels’ zijn amper bij te benen en elk weekend is er wel een bierfestival wat haar eerste verjaardag viert. De bierbeleving in Nederland is groter dan ooit te voren, daarom deze blog. Proost! Yvonne (https://bierliefde.nl/blog-2/) Deze kwam ook aan bod in Bier!

(https://www.bierfamilie.nl/blog/) Heeft geen tekst enkel foto's??

Bierlog door Henri Reuchlin
Het BIERburo verhaalt over brouwers, bier en biercultuur in Nederland en ver daarbuiten. BIERburo’s bierlog is het oudste continue verschenen bierblog van Nederland. (http://www.bierburo.com/blog/) Uiteraard staat dit blog ook vermeld in Bier!

Een bierblog vóór bierliefhebbers, dóór bierliefhebbers (http://bierathlon.nl/ )
Zie hier, Bierathlon.nl: Een blog voor bierliefhebbers, door bierliefhebbers. Deze plek op het wereld wijde web is een verzamelplek voor alle biertjes waarover we een mening hebben, onze biergerelateerde avonturen en overige willekeurige zaken die wij met de wereld willen delen. Voor ons een bierlijst zodat wij onszelf nooit meer hoeven af te vragen: “Dit biertje hebben we ooit eerder op, maar hoe smaakte hij nou? En was hij lekker?” en voor jullie een bron voor amusement en inspiratie. Ons doel: zo vaak mogelijk met de fiets naar de kroeg of supermarkt, een partijtje genieten van goudgeel water en daarna weer terug naar huis rollen. Als dat niet de perfecte Bierathlon is, weten wij het ook niet meer.

De atleten in kwestie
Mocht je je afvragen wie ‘we’ dan zijn? Daar komt nu een antwoord op! Wij zijn Geert en Manon, twee jong-volwassen levensgenieters met één passie: Bier! Sinds dat wij speciaalbier kennen zijn we bezig met ons avontuur om zoveel mogelijk biertjes te proeven en daarbij zo veel mogelijk plezier te hebben. Onze reizen vinden voornamelijk plaats in het mooie en bourgondische Brabant, maar we zijn ook niet bang om uitstapjes te maken naar (voor ons) exotische plaatsen in binnen- en buitenland. (http://bierathlon.nl/over-bierathlon/)

Alle teksten en eigen foto's copyright © Raymond van der Laan. (https://www.bieraficionado.com/) Ook deze werd genoemd in het Bier!blad.

http://www.bierista.nl/biernieuws/actueel/oudste-bierblog-van-nederland-bestaat-tien-jaar/ is ook een blog toch? Of is het eerder een nieuwssite?

Blog #1: Nederland Bierland 2.0
Wat gaat het toch snel in Nederland Bierland. Sinds vorig jaar zijn we België voorbijgestreefd qua aantal brouwerijen en het aantal groeit nog steeds. (https://www.edrinks.nl/nl/cms/marks-biercolumns/marks-bierblogs/)

Bierblog 1: Van pils naar bier geeft plezier! (https://www.bierwandeling.nl/bierblog-1-pils-naar-bier-geeft-plezier/)

Ja er zijn heel wat blogs te vinden. Ik weet nog dat ik op mijn oude blog (voordat Google er een rood scherm voor plaatste) was begonnen met 'bierblogarcheologie' om oude berichten na te zoeken en min of meer te fact checken naar nu. Door die Google-actie is het er niet van gekomen, misschien toch weer eens oppakken... (http://biervat2.blogspot.com/2018/08/4-jaar-na-dato-bierblogs.html)


woensdag 26 december 2018

Biersoep

Op http://nultweevier.nl/nultweevoer/biersoep/ las ik het volgende recept:

Wat heb je nodig? Voorgerecht voor 4 personen
2 Grote uien
1 Pot vleesfond (380mL)
2 Flesjes/blikken “premium” pilsener
2 Eetlepels donkerbruine basterdsuiker
1 Theelepel tijm
2 Bruine afbakbroodjes
100 Gram geraspte Gruyère kaas
Boter/olie
Als je deze ingrediënten ziet denk je misschien: wat moet dit toch worden? Na het proeven denken wij dat je de soep het beste kunt omschrijven als: Franse uiensoep met biertwist.
Hoe ga je te werk?
Om te beginnen schil je de uien en snijd je deze in stukken. Je kunt ervoor kiezen om ze te snipperen, maar zelf vonden wij het wel lekker bourgondisch om de uien grof te snijden.
ervolgens verhit je wat olie of boter in een soep pan en zodra deze heet is voeg je de uien toe. Deze uien fruit je zo’n 3 minuten, totdat ze glazig zijn. Voeg nu de basterdsuiker toe om de uien te karamelliseren. Roer even goed als je de suiker hebt toegevoegd, totdat je ziet dat de uien een mooie bruine kleur krijgen. De volgende stap is erg simpel: gooi de vleesfond , tijm en de biertjes bij de uien in de pan. Laat dit zo’n 20 minuutjes, met de deksel erop, pruttelen.
...
Als de soep klaar is verdeel het dan over de soepkommen en leg in elke kom 2 sneetjes brood. Doe de kaas op dit brood (en in de soep als je wilt) en zet de kommen zo’n 3 minuutjes in de oven op ongeveer 120 graden.
...
Wat vonden wij er van?
Het is een bijzonder soepje. Je zou misschien denken dat de biersmaak uit de soep trekt tijdens het koken, maar dit is zeker niet het geval. Door het karamelliseren van de uien ontstaat er een soort balans tussen zoet en bitter, maar mocht je het meer als een geheel willen laten smaken is het misschien een idee de soep eens met een donker biertje te maken in plaats van met pilsener. Het zout van de kaas is trouwens wel echt een must, anders is het geheel echt te zoet. Oh en als je deze soep als hoofdgerecht wilt eten, moet je het recept wel echt verdubbelen! (http://nultweevier.nl/nultweevoer/biersoep/)

Tja, het is dat ik niet kan koken, maar ik zou inderdaad niet met "premium"pils koken, maar met ofwel een IPA (voor de bitterheid) of een porter of iets. Of een rookbier?

woensdag 19 december 2018

Bierkwis 2018

Hier weer eens een bierquiz. Zo op het eind van het jaar zijn er allerlei testen om je kennis te testen, dus waarom ook niet weer eens een bierkwis?

1. Welke familie staat aan het roer bij Heineken?
A. Alfredo
B. Cavallo
C. Carvalho-Heineken

2. Heineken Oud Bruin is een Nederlands bier van lage gisting.
Het bier wordt gebrouwen bij Heineken. Het is een helder bruin bier met een alcoholpercentage van A. 2,5%.
B. 3,5%
C. 4,5%

3. Brouwerij De 3 Horne is een brouwerij in de Nederlandse provincie Noord-Brabant in?
A. Kaatsheuvel
B. Den Bosch
C. Hoorn

4. Bronckhorster Brewing Company is een Nederlandse bierbrouwerij met onder meer de onderscheiding: Lekkerste Bokbier van Nederland, Netherlands' Best Imperial / Double IPA 2016,  World's Best Strong Porter 2015, en Nightporter is het beste bier van Nederland 2018. Hoe heette de brouwerij vroeger?
A. Rha Brouwerij
B. Brouwerij Rodenburg
C. Brouwerij Gammage

5. Bavaria veranderde dit jaar in navolging van Bavik en Bockor van naam. Wat zijn hun namen geworden?
A. Swinkels Family Brewers, De Brabandere Brewery, Omer Vander Ghinste Brewery
B Swinkels Family Brewers, Brouwerij De Brabandere, Brouwerij Omer Vander Ghinste
C, Brouwerij Swinkels, Brouwerij De Brabandere, Brouwerij Omer Vander Ghinste

6. Brouwerij Alvinne is een Belgische brouwerij gevestigd in een West-Vlaamse plaatsje, maar welke?
A. Moen
B. Monz
C. Zwevegem

7 Grolsch is eigendom van :
A. Asahi Breweries
B. SAB Miller
C. AB-Inbev

8. Brouwerij Van Steenberge brouwt allerlei bieren, welke is niet van hen?
A. Augustijn Grand Cru - 9%
B. Bornem Tripel - 9%
C. Babtist Wit
D. Leute Bokbier - 7,5%
E. Eyerlander - 5,5%
F.  St Stefanus Grand Cru
G. Gulden Draak - 10,5%

9. ABInBev heeft op hun website aandacht voor de historie "Bier is ongeveer in 4.000 voor Christus ontstaan. We weten niet precies hoe. Het verhaal gaat dat Sumerische nomaden in Mesopotamië, een streek die we tegenwoordig als Irak kennen, het ontdekten." Hoe brouwden ze (volgens ABInBev)?
A. De Sumeriërs lieten oude broden, in oude stenen kruiken, buiten in de regen staan. De pap die zo ontstaat laten ze vergisten.
B. De Sumeriërs bakken eerst een soort broden, die ze vervolgens in water verkruimelen. De pap die zo ontstaat laten ze vergisten.
C. De Sumeriërs bakken eerst een soort broden, die ze vervolgens in 24 plakken snijden en elke plak in een kruik met water onderdompelen. De pap die zo ontstaat laten ze vergisten.

10. DE OPKOMST VAN AMBACHTELIJK BIER
Het is voornamelijk begonnen in Amerika. Na de drooglegging in de jaren 20 en 30 was er niet veel over van een ooit bloeiende biercultuur. Pas vanaf de jaren 70 en 80 kwam daar verandering in. Het hobbybrouwen nam een vlucht en waaide over naar Engeland. Ze waren hun eenheidspils zat en begonnen te experimenteren met biertypen van over de hele wereld. In
de jaren 80 ontstonden hieruit een hele rits kleine brouwerijen. Inmiddels loopt de biercultuur in Amerika en Engeland ver vooruit op de rest van de wereld.
Ook in Nederland begon in de jaren 80 een enkeling thuis te brouwen. Wijn was populairder en het was moeilijk om aan ingredienten te komen. Dat veranderde toen er een Belgische drogist brouwbenodigdheden ging importeren. Onder invloed van Engelstalige literatuur ontstond er steeds meer kennis in Nederland, ook over biertypen die niet in Nederland en België te krijgen waren.
Sinds ??? is het door de Nederlandse wet toegestaan om thuis bier te brouwen voor eigen consumptie.
A. 1983
B. 1992
C. 2001

11. De oudst bekende brouwerij in Delft komt uit ??10. Delft bleek later in de Middeleeuwen een succesvolle stad voor het bierbouwen.
A. 1210
B. 1510
C. 1610

12. Hoe heet de trappist uit Watou?
Westvleteren XII of St. Bernardus Abt 12?

13. Welke merken worden door AB InBev in Nederland verkocht?
Ons merkenportfolio bestaat uit sterke nationale en internationale kwaliteitsmerken. X en Y zijn lokale merken met een bijzonder sterke historie en authenticiteit. Z is ons bekende pilsmerk in de Benelux. ??? zijn krachtige internationale merken, die wereldwijd grote bekendheid en waardering genieten. De mix van bijzondere pilseners en mooie speciaalbieren stelt ons in staat om aan alle wensen van de consument te voldoen.
A. X. Hertog Jan en Y: Jupiler, Z: Stella Artois, ??? : Leffe, Hoegaarden en Piedboef
B. X: Jupiler en Y: Hertog Jan, Z: Stella Artois, ???: Leffe, Hoegaarden, Corona en Budweiser
C. X: Hertog Jan en Y: Dommelsch, Z: Jupiler, ??? : Stella Artois, Hoegaarden, Leffe en Beck’s

14. Op https://www.nederlandsebiercultuur.nl/ staat 'De Nederlandse biercultuur heeft een rijk verleden en ook een prachtige toekomst' Welke Stichting zit hierachter?
A. Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur.
B. Stichting Nederlands Erfgoed Brouwhistorie
C. Stichting CRAFT

15.  Een uniek bier van Poolse origine is
A. Laker (Laeccr), een ondergistend gerookte lager
B. Porter (Port Piwo), een lichte stout met gerookte mout
C. Grodziskie (Grätzer Bier), een bovengistend gerookt tarwebier.

maandag 29 oktober 2018

Brouwerij Molenduyn


Brouwerij Molenduyn

Brouwerij Molenduyn bestaat uit Kees van Roode en Wim Groeneveld.
Gedurende vele jaren is Kees van Roode bezig geweest met het bier, o.a. met vrijwilligerswerk bij Jopenbier en proefavonden bij vereniging PINT. Sinds een aantal jaren is hij zelf gaan brouwen.
Wim Groeneveld's eerste baan was bij een bierbrouwerij. Sinds die tijd heeft hij ook zelf bier willen brouwen. Een jaar of twintig later is dat pas verwezenlijkt door zelf thuis te gaan brouwen. Het zelf bier brouwen is erg leuk, maar het is nog leuker als je andere mensen van je eigen gebrouwen bier kan laten genieten. Daarom willen ze commercieel gaan om het te kunnen verkopen. Echter hun insteek is wel ambachtelijk te blijven, brouwen op kleine schaal een keer per maand. Liefst op een openbare plaats waar ook publiek kan komen kijken. Dat is waar het hen omgaat want hoe meer mensen bekend raken met het proces hoe meer mensen volgens hen het bier gaan waarderen.
Voor het brouwen van hun bieren huren ze een ruimte bij Brouwerij de 7 deugden. Daar mogen ze zelf aan de gang als huurbrouwer. (www.brouwerijmolenduyn.nl/,
www.brouwerijmolenduyn.nl/Over%20Brouwerij%20Molenduyn.htm).
(www.facebook.com/brouwerijmolenduyn/)Wim Groeneveld en Kees van Roode zijn de drijvende krachten achter de uit Santpoort afkomstige bierbrouwerij. Jaren werkten zij beiden voor een andere brouwerij en alvorens zij hun eigen droom waarmaakten en als hobby een eigen bier brouwden. Van het één komt het ander en op 24 mei 2014 presenteerden zij hun eerste bier op de markt: Molenduyn Blond. Omdat dit bier bij velen in de smaak viel, zijn er vervolgens ook andere bieren met succes op de markt gebracht. Hun motto: Anderen laten meegenieten van onze speciaalbieren (www.bierboetiek.nl/shop/brouwerij-molenduyn-zuid-holland-santpoort-speciaalbier).

Brouwt als brouwerijhuurder bij de 7 deugden in Amsterdam.
Kees van Roode en Wim Groeneveld brouwen al enige jaren. De insteek van de brouwerij is het op ambachtelijke kleine schaal brouwen van bier. Na de diverse bieren die zijn ontstaan en positieve reacties uit hun omgeving willen ze graag ook een wat breder publiek laten meegenieten van hun bieren (www.biernet.nl/bier/brouwerijen/nederland/noord-holland/santpoort-noord/molenduyn).

Ze brouwen o.a.:

 • Blond; een zware blond met een mooi fris karakter  Er is een duidelijke aanwezigheid van koriander  
 • Poorter; een engels bier met hoog alcohol gehalte. Veel smaakbeleving van koffie, chocola en gebrande mout.
 • Bockbier; een makkelijk doordrinkbaar bier met een mooie beleving van gebrande mout.
 • Dubbel; een bier dat mooi in balans is qua smaak.(zie www.brouwerijmolenduyn.nl/Onze%20Bieren.htm


Brouwerij Molenduyn  is gevestigd aan de Terrasweg 43 te Santpoort Noord. De omgevingsvergunning is hiervoor goed gekeurd. Daarna zijn ze met de douane om de tafel gegaan, al hadden ze de agp aanvraag tegelijkertijd kunnen laten lopen met de omgevingsvergunning. Die agp-vergunning was al aangevraagd, maar omdat de omgevingsvergunning erg lang had geduurd moesten ze die agp aanvraag weer sluiten..Ook kwam er nog een toezichthouder langs. Door allerlei omstandigheden zijn ze er een klein jaar mee bezig geweest, met een voorlopige aanvraag en daarna twee keer een aanvraag. Je zou bijna zeggen driemaal is scheepsrecht. In mei 2015 opende ze hun deuren (zie www.facebook.com/brouwerijmolenduyn/).  

Brouwerij Molenduyn, Terrasweg 43 te Santpoort-Noord (www.odijmond.nl/actueel/bekendmakingen/velsen/@4139/meldingen-1/)
Terrasweg 43, vestigen ambachtelijke brouwerij (11/09/2015) 8226-2015 (Gemeenteblad Velsen; http://docplayer.nl/20614354-1-aanvragen-en-verleende-omgevingsvergunningen.html)

Over de melding Activiteitenbesluit heb ik het al eens gehad (http://biervat.blogspot.nl/2016/01/activiteitenbesluit.html). Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u checken of een vergunning of melding nodig is, 

De omgevingsvergunning voor een bierbrouwerij is een OBM: De Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) is nodig bij bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen (zie http://biervat.blogspot.nl/2015/02/obm-bierbrouwerijen-en-mouterijen.html). Met Omgevingsloket online kunt u één aanvraag opstellen voor een omgevingsvergunning.


Opslag van niet-veraccijnsde goederen vindt plaats in een Accijnsgoederenplaats (AGP)... Als een bedrijf niet-veraccijnsde producten wil opslaan of verhandelen moet het beschikken over een ‘AccijnsGoederenPlaats' (AGP). Dit is een fysiek aangewezen plek of gebouw. Om een vergunning voor een AGP te krijgen moet aan strenge administratieve en organisatorische eisen worden voldaan. Er dient bovendien zekerheid gesteld te worden aan de douane in de vorm van een bankgarantie. Binnen een AGP mag ook productie plaatsvinden, mits hiervoor een aparte vergunning is verleend (www.maco.nl/accijnsgoederenplaats).

In Nederland  worden accijnzen geheven op alcoholhoudende producten. Op dit moment is dat een bedrag van Euro 15,04 per liter alcohol 100%. Als een bedrijf alcoholhoudende producten in opslag heeft kan dat veraccijnsd en niet veraccijnsd. Over veraccijnsde producten is de accijns al voldaan. In het algemeen zullen slijters en restaurants veraccijnsde alcohol in oplag hebben. Als een bedrijf  niet veraccijnsde producten wil opslaan of verhandelen moet het beschikken over een ‘Accijns Goederen Plaats’ (AGP). Om een vergunning voor een AGP te krijgen moet aan strenge administratieve en organisatorische eisen worden voldaan. Er dient bovendien zekerheid gegeven te worden aan de douane in de vorm van een bankgarantie. Binnen een AGP mag ook productie plaatsvinden .
Het vervoer van onveraccijnsde accijnsgoederen vindt plaats met een Elektronisch Administratief Document ( EAD ) De afzender van een EAD is altijd een AGP-houder. De ontvanger kan ook een AGP-houder zijn, of een ‘Geregistreerd Bedrijf’. Een ‘Geregistreerd Bedrijf’ mag onveraccijnsde goederen in ontvangst nemen en daarvoor de accijns betalen. Een ‘Geregistreerd Bedrijf’ mag dus geen onveraccijnsde goederen in opslag hebben (www.denteck.nl/accijnzen-en-vergunningen).

Met dit formulier vraagt u aan, een Vergunning Accijnsgoederenplaats aan.  Gebruikt dit formulier ook als u accijnsgoederen in een accijnsgoederenplaats wilt gaan maken (vervaardigen) (www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/aanvraag_vergunning_accijnsgoederenplaats).

Kees van Roode en Wim Groeneveld hebben van hun hobby hun werk gemaakt. Wie volgt?

Bestaan ze anno 2018 nog?

De agenda op hun website (http://www.brouwerijmolenduyn.nl/) gaat niet verder dan 2015?
Brouwerij Molenduyn
Provincie: Noord-Holland
Opgericht: 2014
...
Geschiedenis
Kees van Roode en Wim Groeneveld brouwden al enige jaren toen ze in 2013 het initiatief namen om hun bieren door een breder publiek te laten proeven. De insteek is om bieren op ambachtelijke wijze en op kleine schaal te brouwen en te verkopen in de streek. In 2013 werd er iedere derde zaterdag van de maand gebrouwen in de schuur tegenover molen de Zandhaas in Santpoort-Noord. In april 2014 werd het eerste brouwsel gebrouwen met behulp van de brouwfaciliteiten van Brouwerij De 7 Deugden. (https://www.nederlandsebiercultuur.nl/databank/brouwerij?brouwerij_id=1211&task=display&controller=brewery&view=brewery&option=com_senb&feba4bc4c5f8c81b98705c0930b08dff=1)
(https://www.biernet.nl/bier/brouwerijen/nederland/noord-holland/santpoort-noord/molenduyn)

Ze hebben in mei 2015 een omgevingsvergunning aangevraagd (zie http://www.brouwerijmolenduyn.nl/Eigen%20Ambachtelike%20Brouwerij.htm) met kenmerk 8226-2015. Gemeente Velsen heeft gepubliceerd / laten publiceren op op https://www.jutter.nl/gemvelsen/gem_velsen_wk38_2015.pdf en https://anzdoc.com/1-aanvragen-en-verleende-omgevingsvergunningended674169a7102fbe129c3cc3cbe74ad88752.html dat op 11 september 2015 de omgevingsvergunning is verleend. Op http://bierton2.rssing.com/chan-51301026/all_p49.html had ik dat al vermeld.

Op facebook kom ik Molenslag Brouweirj tegen op https://nl-nl.facebook.com/Voswijckbrouw. Er zijn echt veel brouwerijen in Nederland. In 2016 was er een berichtj evan Brouweij Molenduyn op facebook: https://www.facebook.com/brouwerijmolenduyn/posts/ook-vandaag-zijn-we-geopend/871920566268284/.

Dus ofwel doen ze niets meer met facebook omdat ze druk aan het brouwen zijn, ofwel is er geen nieuws meer...

woensdag 24 mei 2017

BioSpitits B.V.. en anderen

Op internet vond ik op www.ofgv.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2014/03/Bijlage-1-Melding-A9R39E3-Markerkant-10-30-te-Almere.pdf:
De realisatie van een kleine, biologische proefbrouwerij/jeneverstokerij met een bescheiden
proeflokaal. Er wordt gebruik gemaakt van een kleine brouw­ en distilleer(potstill) installatie. Tevens
is er nog een water demineralisering installatie aanwezig. Deze installaties maken gebruik van
elektriciteit (efficiënt en veilig) en water. Zowel elektriciteit­ als de wateraansluiting is al in het pand
aanwezig. Naast de brouw/stook installatie zal ook de vergisting van fruit­ en moutwijnen en de
opslag van ingrediënten en verpakkingsmateriaal binnen dezelfde inrichting plaatsvinden. Afvoer
van restproducten (AGF) zullen bij de bio­boerderij op de Kemphaan en bestaande
kinderboerderijen in Almere worden afgezet en daar als veevoer nuttig worden toegepast. De
voorziene omvang van de proefbrouwerij/distilleerderij is kleinschalig te noemen. De
proefbrouwerij/distilleerderij hanteert een maximale brouwcapaciteit van 200 liter per batch en een
distilleercapaciteit (potstill) van 125 liter, wat resulteert in ca. 40 liter eindproduct per batch. Op
jaarbasis zal circa 10.000 liter bier en circa 1.600 liter gedistilleerd worden geproduceerd (www.ofgv.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2014/03/Bijlage-1-Melding-A9R39E3-Markerkant-10-30-te-Almere.pdf).

BioSpirits is de eerste ambachtelijke, 100% biologisch gecertificeerde distilleerderij in Nederland. Door het verwerken van uitsluitend biologisch geteelde en gecertificeerde grondstoffen, veel geduld en ouderwets vakmanschap bereiken wij een smaak en kwaliteit die voor de industriële distilleerderij al lang niet meer haalbaar is (www.biospirits.nl/). Het is een melding Activiteitenbesluit, waarover ik vorig jaar hier al schreef.

Er staat niet veel over bier, dus keek ik hier en hier wat verder maar dat ging weer ergens anders over. Het bedrijf Twilmij slaat biergist op. Heineken Nederland BV, heeft een verpakkingsruimte omgebouwd naar een doseerruimte op de locatie Rietveldenweg 25 te 's-Hertogenbosch. Verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen moeten worden opgeslagen in de doseerhal. In de doseerhal mag zowel de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen plaats vinden als het doseren (toevoegen) van die stoffen aan het bierproductieproces. 
In de bierbrouwerij te 's-Hertogenbosch worden steeds meer verschillende biersoorten gebrouwen.
Daarvoor is het nodig om hulpstoffen (flavours) tijdens het productieproces toe te voegen. Deze
flavours geven een bepaald aroma aan het bier. Veel van deze flavours zijn op basisvan ethanol en
vallen daardoor onder de definitie van brandbare vloeistoffen. De laatste jaren zijn op diverse
plekken in het bedrijf doseerpunten ontstaan. Vanwege het brandgevaar is dit een onwenselijke
situatie. Het doseren zal nu vanuit één ruimte plaatsvinden, de zogenaamde doseerhal. In deze
ruimte zullen de te doseren stoffen opgeslagen en aan het proces toegevoegd worden. Een
belangrijke veiligheidsmaatregel in deze ruimte is dat de ruimte gekoeld wordt, zodat het vlampunt
van de in de ruimte aanwezige stoffen nooit wordt bereikt. De koeling wordt verzorgd door de
bestaande ammoniakkoeling, die over voldoende capaciteit beschikt. De ammoniakkoelinstallatie
wordt dus niet uitgebreid. In de ruimte wordt 100 ton aan flavours opgeslagen, waarvan maximaal 45
ton flavours vallend in de ADRklasse3 (vlampunt> 21 oe en < 60 0q3. De aangevraagdeverandering
zal niet leiden tot een productieverhoging". Samengevat behelst de aanvraag niet meer dan het
centraliseren van de bestaande doseeractiviteiten..... In deze productiehal werd tot 2015 bier in de verpakkingsvorm beertender verpakt. Deze lijn is begin 2015 buiten bedrijf gesteld en ontmanteld. De aan- en afvoerbewegingen die plaatsvonden naar de beertenderlijn (aanleveren lege emballage en afvoeren volle verpakkingen) komen nagenoeg overeen met de transportbewegingen voor de doseerhal. Het aantal transportbewegingen zal zeker niet meer worden dan in de vergunde situatie. (Z/004725, 23 juni 2016).

Heineken Nederland BV, Rietveldenweg 25 te ’s-Hertogenbosch heeft op 20 november 2013 de plaatsing van twee suikersilo’s aangevraagd. Door het plaatsen van de twee suikersilo’s (met vloeibare suiker) zal de vergunde productiecapaciteit van 8 miljoen hectoliter bier niet overschreden worden. In de tanks wordt stroperig, vloeibare suiker opgeslagen. We beoordelen dit als een nietbodembedreigende stof. De voorschriften voor de opslag van suiker zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit (C2135826/3602985, 6 juni 2014).

Ook vind ik een vergunningaanvraag van Bierbrouwerij Glassbier Leerdam uit 2014. Deze gaat over het volgende:
De oprichting van een ambachtelijke bierbrouwerij in een bedrijfsverzamelgebouw op de begane
grond aan de Energieweg 17P te Leerdam.
De aard van de inrichting is het brouwen van bier, vergisten, lageren van het bier en daarna
het afvullen in recycle bare wegwerp flessen en/of fusten
De grondstoffen die worden gebruikt zijn; water, mout, hop en gist. De vrijgekomen
bijproducten zijn bostel en een geringe hoeveelheid, gist.
De maximale jaarproductie is ca. 3000 liter en het brouwen zal alleen plaats vinden in de
maanden met een R in de maand dit i.v.m. infectie van het bier door omgevingstemperaturen
boven de 23 graden. Deze maximale brouwcapaciteit is gekoppeld aan de locatie.
De brouwinstallatie bestaat uit een elektrische kookketel van 60 liter en een elektrische
brouwketel van 150 liter. De gisttanks zijn 2x 300 liter en de lagertanks zijn 2x 330 liter.
De mout zal voor het brouwproces worden geschroot in een schrootmolen.
De productie capaciteit is gekoppeld aan het lageren in de koeling met een minimale tijd van 6
weken per biersoort.
Bij het brouwen worden gerst, mout, hop en gist ingezet. Per recept kan er
maximaal 150 liter bier worden vervaardigd. Na 2 weken vergisting en minimaal 6
weken lagering wordt op fles of fust afgevuld. Tijdens het productie proces treden er
verliezen op die per brouwsel afwijken. (wortbereiding, gisting, lagering of koken van
de wort).
Bottelen gebeurt handmatig met behulp van een afvulapparaat. Dit apparaat
bepaalt het afvulniveau. Het afsluiten van de fles met een kroonkurk is handmatig en
het etiketteren met een halfautomaat etiketteer machine.
Na de bierbereiding en filtratie zal er een restproduct zijn die gebruikt kan worden als veevoer. Ook
kan er Bierbostelbrood van gebakken worden. Momenteel brengen wij de bostel, na het brouwproces,
naar een melkboerderij in de omgeving. Opslag, vervoer en overslag van deze co-producten volgens
GMP diervoedersector 2000.
De brouwerij werkt volgens de hygiënecode voor brouwers HACCP code 20-11-2002 versie 1,4.
Wij werken volgens de beheersmaatregelen die moeten worden geverifieerd volgens het
kwaliteitshandboek inkoop grondstoffen en productie e.e.a. volgens de bierverordening 1997.
Eveneens zijn hierbij opgenomen de algemene hygiënemaatregelen behorende tot het bedrijfsbasis
programma (BBP)
Alcohol
Afhankelijk van de biersoort zullen er twee categorieën bier worden gemaakt met een extractgehalte
van de stamwort in graden Plato voor bier categorie I maximaal 15,5 graden Plato en bier categorie S
boven 15,5 graden Plato.
Volgens de vergunning van de douane vergunningsnummer; NL00740005031 zullen alle
geproduceerde flessen en fusten in de AGP ruimte per kwartaal worden uitgeslagen op basis van
voorraadmutaties en financiële administratie. De netto geproduceerde hoeveelheid bier wordt belast
met accijns volgens de categorie graden Plato. Op 15 mei 2014 is er een algemene controle geweest
van de Douane Nijmegen en volgens de inspecteur geeft het onderzoek geen aanleiding tot correcties (https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2014-13518/1/Bijlage/exb-2014-13518.pdf).

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Rijksweg 17-19 en Rosstraat 4a en 4b te Gulpen en
is kadastraal bekend als gemeente Gulpen, sectie A, nummers 3191, 4572, 4573, 3803 en
3650 (ged). De locatie heeft een oppervlakte van circa 3.000 m2. ... de locatie gelegen aan de Rijksweg 17-19 en Rosstraat 4a en 4b te Gulpen (bekend als Gulpener Bierbrouwerij) ...
De brouwerij is in 1965 vernieuwd door een brouwhuis, een nieuwe azijnfabriek, een
distilleerderij met centraal magazijn (1971) en een wijnhal. In de periode 1978-1979 vond
een reorganisatie plaats waarbij de B.V. Gulpener Azijn- en Mosterdfabriek en de B.V.
Gulpener Bierbrouwerij onafhankelijk van elkaar hun werkzaamheden voortzetten. 
De oude bierbrouwerij is onderkelderd. De kelder is gemetseld en heeft een betonvloer. De
verdiepingsvloeren zijn deels van beton en deels van hout. De muren zijn gemetseld en in de
werkplaats staan stalen stelkozijnen in de buitengevels. Op het dak liggen dakpannen en een
gedeelte is plat dak. De fietsenstalling en opslag van horecamateriaal bestaan uit gemetselde
muren en asbestverdachte dakbedekking. 
...
Op 16 september 1963 is door de procuaratiehouders der N.V. Gulpener Bierbrouwerij,
Distilleerderij en Azijnfabriek een aanvraag ingediend voor het aanbrengen van twee ventilatoren
(kadastrale aanduiding onbekend). De bouwvergunning is op 19 september 1963 verleend. 
Op 8 juli 1964 is door N.V. Gulpener Bierbrouwerij, Distilleerderij en Azijnfabriek een aanvraag
ingediend voor het bouwen van 3 silo’s voor het brouwhuis (sectie A 3172). De bouwvergunning is
op 21 augustus 1964 verleend. 
Op 1 april 1965 is door N.V. Gulpener Bierbrouwerij, Distilleerderij en Azijnfabriek een aanvraag
ingediend voor de tweede bouwfase van het brouwhuis (sectie A 3172). De bouwvergunning is op
11 juni 1965 verleend. 
Op 12 november 1974 is door Gulpener Bierbrouwerij Gulpen een aanvraag ingediend voor het
bouwen van een (overkapping) lagertankhal (sectie A 3172). De bouwvergunning is op 22 april 1975
verleend. 
Door Gulpener Bierbrouwerij B.V. is een aanvraag ingediend voor het vergroten van een
opslagloods / lagertanks (sectie A 3650). Aandachtspunt is de groothoogte van de reeds aanwezige
tanks. De bouwvergunning is op 8 november 1988 verleend. 
Op 16 oktober 1989 is door Gulpener Bierbrouwerij B.V. een aanvraag ingediend voor het bouwen
van een brouwhuis (geen kadastrale aanduiding). De bouwvergunning is op 31 oktober 1989
verleend. 
Op 23 maart 1993 is door Gulpener azijn & mosterd fabriek een aanvraag ingediend voor het
plaatsen van een minitrafo (sectie B 5118) in verband met de uitbreiding van de mosterdproductie.
De bouwvergunning is op 26 mei 1993 verleend.
Op 12 september 1996 is door Gulpener Bierbrouwerij B.V. een aanvraag ingediend voor het
bouwen van een gistkelder / opslag helder bier (sectie A 3650). De bouwvergunning is op 18
september 1996 verleend.
Op 24 maart 1997 is door Gulpener Bierbrouwerij B.V. een aanvraag ingediend voor het bouwen
van een magazijn (B 5829, B 5118, B 5825, B 4603). De bouwvergunning is op 8 oktober 1997
verleend. ... Bijgevoegd in het dossier zijn een aantal stoffen waarvan gebruik werd gemaakt,
zoals bijvoorbeeld melkzuur, salpeterzuur, zoutzuur, salpeterzuur, natronloog etc. etc. 
Op 30 augustus 1974 is door N.V. Gulpener Bierbrouwerij, Distilleerderij en Azijnfabriek een
aanvraag ingediend voor het verbouwen van een kantoorruimte (sectie B 5118). Het aan de
straatzijde gelegen gedeelte van de verbouwing (langs Rijksweg) dient volledig aangepast te worden
aan de bestaande toestand. De bouwvergunning is op 17 september 1974 verleend. 
Op 18 februari 1982 is door Gulpener Bierbrouwerij B.V. een aanvraag ingediend voor het bouwen
van een fietsenberging (sectie B 5118). De bouwvergunning is op 27 april 1982 verleend. 
Op 27 juni 1958 is door N.V. Gulpener Bierbrouwerij, Distilleerderij en Azijnfabriek een aanvraag
ingediend voor het bouwen van een onthardingsruimte en kleedlokaal (sectie A 2926). De
bouwvergunning is op 4 juli 1958 verleend.
Op 27 december 1973 is door Gulpener Bierbrouwerij B.V. een aanvraag ingediend voor het
verbouwen van de bestaande zuivelfabriek en de nieuwbouw van een wijnhal (sectie C 2813 en C
3095). De bouwvergunning is op 26 februari 1974 verleend. 
Op 3 november 1972 is door Gulpener Bierbrouwerij B.V. een aanvraag ingediend voor het
verbouwen van een café tot woonhuis (sectie A 3128). De bouwvergunning is op 21 november 1972
verleend. 
Op 16 mei 1972 is door N.V. Gulpener Bierbrouwerij, Distilleerderij en Azijnfabriek een aanvraag
ingediend voor het verbouwen van de gevel van de bedrijfsruimte aan de Rosstraat (sectie A 3172).
...De bouwvergunning is op 20 juni 1972 verleend. 
Op 20 augustus 1970 is door Gulpener Bierbrouwerij B.V. een aanvraag ingediend voor het plaatsen
van een opslag/magazijn (sectie A 4577, A4578, A4162, A4602, A5118, A4373). De locatie is
bekend als Aan het Veld. .... De bouwvergunning is op 25 september 1970 verleend. 
Op 26 mei 1970 is door Gulpener Bierbrouwerij B.V. een aanvraag ingediend voor het veranderen
van een bergruimte in een toiletruimte (sectie A 3113). De bouwvergunning is op 28 mei 1970
verleend. 
Op 24 augustus 2010 is door Gulpener Bierbrouwerij B.V. een melding Activiteitenbesluit verricht
voor de locatie Rijksweg 16, bierbrouwerij met centraal magazijn en kantoren. ....  In diverse (rvs) tanks vindt opslag van water plaats en stationaire wateropslag, afvullen flessen en werkplaatswerkzaamheden. 
...  Tijdens het locatiebezoek is de exacte plek aangegeven: ten zuidwesten van de waterbuffertank ontijzering (nr 162) en waterbuffertank onthard water (163). Op het terrein heeft geen (bodem)onderzoek plaatsgevonden.
Zover als zijn er geen (ondergrondse) tanks (brandstof/septictanks) aanwezig (geweest). Verder zijn

In maart 2014 heeft Royal HaskoningDHV, in opdracht van MVJ Ontwikkelingen B.V., een bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein van de voormalige Stadsbrouwerij “De Ridder” aan de Oeverwal te Maastricht. 
...
De onderzoeklocatie betreft de voormalige Stadbrouwerij ‘ De Ridder’ die in 2003 diens bedrijfsactiviteiten ter plaatse heeft beëindigd. Op 17 oktober 2008 zijn de vergunningen voor de Oeverwal 3-9 in gevolge de Wet Milieubeheer definitief ingetrokken.
...
Sinds 1857 bevindt zich al een brouwerij op het onderzoeksterrein, die in 1982 onder de naam bierbrouwerij De Ridder B.V. te boek staat. Het pand bestaat uit vijf verdiepingen; een kelder die is voorzien van betonvloeren, begane grond en een drietal bovenverdiepingen. In het basisdocument is een uitvoerige beschrijving voor de bierproductie en hier mee gemoeide proces- en afvalstoffen opgenomen.  
...
Uit het gemeentearchief is destijds gebleken dat een laatste revisie in het kader van de Hinderwetvergunning is afgegeven in 1994. In 1997 is echter nog een kleine revisie verleend in het kader van een uitbreidings- en wijzigingsvergunning. 

Als het aan Jan Hoen ligt, komt er toch een brouwersopleiding in de voormalige Ridderbrouwerij. Niet zoals gepland in het hoofdgebouw, want daar is geen plaats omdat er appartementen komen.
Volgens de fractievoorzitter van de Maastrichtse Volkspartij is er wel een plek voor deze opleiding op de hoek van de Oeverwal en de Wyckerheidestraat.
En omdat deze ruimte ook nog steeds tot het voormalige Riddercomplex behoort, ziet Hoen er samen met een horecafunctie en rondleidingen een mooie toeristische trekpleister in (www.rtvmaastricht.nl/nieuws/18458733/brouwerijtraditie-terug-bij-de-ridder).

Als ik verder google op bier vind ik andere documenten:

Voorbeelden van bijvoedermiddelen zijn: producten waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden (bier, chocolade, koekjes, enz.) (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/behandelddossier/30654/stcrt-2012-23576?resultIndex=6&sorttype=1&sortorder=4)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een
milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel
3.97, als het gaat om:
c. het brouwen van bier of het mouten,
...
bierbostelpellets S3

dinsdag 7 februari 2017

Milieuregelgeving voor microbrouwerijen

Ik heb al vaker aandacht besteed aan (milieu)regelgeving voor microbrouwerijen.
Jacques Bertens schreef er al eerder over in het clubblad van "De Roerstok" van april 1999. en op www.hobbybrouwen.nl/artikel/jurispru.html: een goede locatie voor een ... brouwerij [is] nooit te vinden is op een industrieterrein. Dit betekende tot voor kort altijd trammelant als het gaat over het verkrijgen van een milieuvergunning. De oorzaak daarvan is gelegen in het feit dat overheidsinstanties bij bierbrouwerijen meteen denken aan grote brouwerijen met grote geurproblemen. Degenen die in de buurt van de Heinekenbrouwerij in Den Bosch wonen weten onmiddellijk wat ik bedoel. Uiteraard is de geuroverlast voor de omgeving gerelateerd aan de omvang van de brouwerij, maar omdat hierover weinig informatie bestaat spelen de gemeentelijke milieuambtenaren op zeker. Aan de paar brouwcafé's die Nederland kent zijn dan ook vrij strenge milieueisen gesteld, hoe klein de brouwerij ook is. ... Dat een dergelijke wijze van benadering wel erg rigide is vond ook de Raad van State, het hoogste bestuursrechtelijke college van Nederland. Op 13 oktober 1998 deden de rechters mr. Leyten-Wijkerslooth, mr. Konijnbelt en mr. Korte-van Hemel een uitspraak [waardoor kleine brouwerijen ook zonder milieuvergunning mogen worden opgericht] (www.hobbybrouwen.nl/artikel/jurispru.html). Er is dan wel een milieumelding en (sinds 2013) een OBM nodig. Dit geeft extra werk voor brouwers, die al van veel wetgeving op de hoogte moeten zijn. Er zijn ook adviesbureau's die hierop inspringen. Op de website van Exsin vind ik onderstaand artikel:

Bent u van plan om een eigen kleinschalige bierbrouwerij op te zetten of bent u wellicht onlangs aangevangen en hebt u nog geen duidelijkheid over de milieuregelgeving en ruimtelijke ordening? Exsin kan uw vragen hierover beantwoorden.

Bierbrouwen komt steeds meer op. Het is leuk om de hobby op te schalen, maar welke verschillende wet- en regelgeving komt hierbij kijken? Naast het technische en hygiënische deel is er ook regelgeving op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening om een brouwerij te mogen vestigen en te gebruiken. Over het vestigen van een microbrouwerij en het aanvragen van milieutoestemming komen de afgelopen jaren bij onze adviseurs, steeds vaker vragen binnen. In dit artikel gaan we kort in op onze ervaringen (http://exsin.nl/milieu-en-ruimtelijke-regelgeving-voor-microbrouwerijen-niet-eenvoudig-exsin-kan-u-helpen/).

Een geschikte locatie
Het kunnen en mogen brouwen is één aspect, maar vervolgens hiervoor een geschikte locatie zoeken is een heel ander karwei.
Om te beginnen vormt het bestemmingsplan een goed uitgangspunt. Het bestemmingsplan regelt een goede afstemming tussen de verschillende vormen van ruimtegebruik. Op een plankaart zijn de verschillende bestemmingen zoals wonen, recreatie en bedrijvigheid aangegeven. In het bestemmingsplan is ook een lijst opgenomen genaamd ‘Staat van bedrijfsactiviteiten’. In deze lijst staan de bedrijfsactiviteiten die zijn toegestaan en tot welke milieucategorie deze worden gerekend. Deze lijst is gebaseerd op de handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In deze handreiking is per bedrijfstype een milieucategorie gegeven afhankelijk van de te verwachten hinderafstand van de gemiddelden in de betrokken branche. Deze hinderafstand is afhankelijk van de milieuaspecten. Een bierbrouwerij valt onder milieucategorie 4.2 en heeft een hinderafstand van 300 meter. Andere bedrijfsactiviteiten binnen deze milieucategorie zijn lampenfabrieken , rangeerterreinen , vuilstortplaatsen, stadions en open-lucht-ijsbanen. Het ligt voor de hand dat dit geen geschikte locatie is voor een microbrouwerij.
Een kleine brouwerij zal minder hinder geven dan een grotere brouwerij, die geldt als gemiddelde in de branche. De vraag is nu waar de grens ligt tussen een kleine en een grotere brouwerij. In de VNG-lijst wordt daar geen onderscheid in gemaakt. Wel zijn er ook andere activiteiten benoemd die kunnen lijken op een kleine brouwerij.
Bij verschillende gemeente is een kleine ambachtelijke brouwerij mogelijk gemaakt met een specifieke aanduiding in het plan, hetzij als ‘horeca met een specifieke vorm brouwerij’ of als ‘bedrijf met een specifieke vorm brouwerij’. Bij kleinschalige microbrouwerijen, zal naast het brouwen ook workshops/proeverijen en arrangementen voor kleine groepen aan de orde kunnen zijn. Of de locatie daarvoor geschikt is en of de activiteiten passen in het bestemmingsplan dient eerst uitgezocht te worden voordat een bedrijfsruimte wordt gekozen. Mogelijk kan met een omgevingsvergunning afgeweken worden van de ruimtelijke regels. Hierbij zijn ook een melding Activiteitenbesluit en Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets nodig (http://exsin.nl/milieu-en-ruimtelijke-regelgeving-voor-microbrouwerijen-niet-eenvoudig-exsin-kan-u-helpen/).

Dit komt overeen met:

Een bierbrouwerij heeft volgens de VNG-lijst een afstand van 100 m (code 1105). Dit is echter van toepassing op grote(re) productiebrouwerijen en niet voor de onderhavige ambachtelijke brouwerij, waarbij het brouwen meer gericht is op workshops/proeverijen en arrangementen voor kleine groepen. Het kleinschalig en ambachtelijk bier brouwen komt voor het geluidsaspect meer overeen met de categorie 1102 tot 1104, 'vervaardiging van wijn, etc.', waarvoor een afstand van 30 meter geldt (www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1700.BPBG2011PH0023-vas1/t_NL.IMRO.1700.BPBG2011PH0023-vas1_5.3.html).

Er kan soms wel discussie over zijn, zo blijk in Bodegraven:

Geachte heer, mevrouw ............,
Brouwerij De Molen is als kleine ambachtelijke microbrouwerij in 2004 gestart in de Molen met een productiecapaciteit van 500 liter per brouwsel. Een microbrouwerij is een brouwerij met een kleine productiecapaciteit van hoogstens een paar duizend hectoliter bier per jaar.
Eind 2011 is Brouwerij De Molen verhuist naar het pand aan de Doortocht, waardoor de productiecapaciteit steeg van 500 naar 5000 liter per brouwsel. Totaal kan er op dit moment meer dan 30.000 hectoliter per jaar worden geproduceerd. Doordat bier voor 90% uit water bestaat, kan op basis van de Oases jaarafrekening 2013 snel worden bepaald hoeveel hectoliter er daadwerkelijk wordt gebrouwen.
Brouwerij De Molen is dus zeker geen kleine ambachtelijke microbrouwerij meer, ondanks het feit dat zij over een vergunning beschikt voor een microbrouwerij in milieucategorie 2. De gebruiksvergunning komt dus niet meer overeen met de huidige bedrijfsactiviteiten van Brouwerij De Molen.
Hoe kan het dan dat Brouwerij De Molen nog steeds produceert op een oude niet geldende milieuvergunning ? (www.digitalebodegraafsekrant.nl/pages/posts/reactie-brouwerij-de-molen-bv-op-ingezonden-brief-14712.php)

Volgens mij is hier het antwoord dat brouwerijen geen milieuvergunning nodig hebben (tenzij een MER is opgesteld voor het voornemen).

Het Activiteitenbesluit
Het Activiteitenbesluit geeft milieuregels voor alle bedrijven in Nederland, op grond van de Wet milieubeheer. Dit betreft zowel kleine als grote bedrijven. Het is wel van belang dat er sprake is van een ‘milieu-inrichting’. Als een brouwerij geen vaste locatie heeft, een beperkte omvang heeft of slechts korte tijd in bedrijf zal er daarvan geen sprake zijn. Als hobbyist val je dus niet onder de inrichtingsdefinitie, zelfs als je in een bedrijfspand zit. Zodra er vaker gebrouwen wordt kom je in een grijs gebied. Het is dus mogelijk dat je in het begin geen inrichting was, maar het gaandeweg wel wordt. De discussie over hobbymatig brouwen is niet erg kansrijk vanwege de zinsnede ‘in een omvang alsof‘ dus zodra er wordt gebrouwen met een grote brouwketel is er vaak al sprake van een inrichting. Ookal wordt het brouwen enkel uitgevoerd als ‘hobby’, door de omvang is het toch bedrijfsmatig. Als er binnen een horeca-inrichting wordt gebrouwen is die definitie niet eens aan de orde. Dan is er al sprake van een inrichting.
Naast hobbymatig, wordt ook vaak gewezen op de term ‘ambachtelijk’. In de milieuwetgeving wordt daarmee gedoeld op het kleinschalig uitvoeren van oude ambachten, zoals in musea. Het moderne brouwen wordt niet gezien als ambachtelijk. Door gebruik van een brouwinstallatie valt het maken van alcoholische dranken door brouwen of destilleren valt onder paragraaf 3.6.3 van het Activiteitenbesluit: ‘industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken’. In voorschrift 3.137 van het Activiteitenbesluit staat dat deze paragraaf niet van toepassing is op ‘de productie van alcohol’, hier wordt de productie van pure alcohol bedoeld.
Melding Activiteitenbesluit
Net zoals voor restaurants en dergelijke is voor brouwerijen een melding Activiteitenbesluit verplicht. De melding kan worden ingediend via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) op www.aimonline.nl. Hierbij wordt een vragenboom doorlopen, afhankelijk van de betreffende branche. Hierbij is de vraag of een brouwerij valt onder horeca of voedingsindustrie (of beide?). Er volgen veel vragen omdat de AIM is bedoeld voor alle typen bedrijven in Nederland. Enige kennis en ervaring is daarmee noodzakelijk om de vragenboom vlot te doorlopen. Verder zijn gegevens van de brouwerij nodig. Informatie is onder meer nodig over de stookinstallaties, de eventueel aanwezige gasflessen, het energieverbruik en welke maatregelen of voorzieningen die geurhinder voorkomen zijn getroffen. Ook moet bij de melding een plattegrondtekening met de inrichtingsgrens en de relevante functies zoals brouwinstallatie, opslag, de koelinstallatie, stookinstallatie, eventueel restaurant en dergelijke. Ten slotte kan de melding worden ingediend bij het bevoegde gezag. Daarbij zal de AIM ook aangeven dat een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets nodig is (http://exsin.nl/milieu-en-ruimtelijke-regelgeving-voor-microbrouwerijen-niet-eenvoudig-exsin-kan-u-helpen/).

Volgens mij is bij een Activiteitenbesluitmelding naast een AIM-formulier en een plattegrondtekening ook een beschrijving van de maatregelen tegen geurhinder nodig.

Bij het nemen van maatregelen geldt in zijn algemeenheid het BBT-principe. Dit betekent dat het bevoegd gezag ook de kosteneffectiviteit van de maatregel meeweegt. Voor de beoordeling van de kosteneffectiviteit van geurhinderbestrijdingsmaatregelen bestaat geen landelijk geaccepteerd beoordelingssysteem (www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/ner/geur-0/handleiding-geur/voorbeelden/kostenafweging-drie/voorbeeld/).

En het kan zelfs nog een stap verder gaan:

Het bevoegd gezag kan binnen vier weken na ontvangst van de melding, bedoeld in het eerste en tweede lid, indien onvoldoende aannemelijk is dat aan artikel 3.5b en artikel 3.5d, respectievelijk artikel 3.140 wordt voldaan, besluiten dat een rapport van een geuronderzoek wordt overgelegd.
5 Een geuronderzoek als bedoeld in het vierde lid wordt uitgevoerd overeenkomstig NTA 9065 (http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2016-01-01#Hoofdstuk1_Afdeling1.2_Artikel1.17).

De Roever Omgevingsadvies heeft zo een onderzoek uitgevoerd voor een microbrouwerij op 6 juli 2015:
Gebouw 5 op het NRE terrein, FIFTH|NRE, is een samenstel van gebouwen bestaande uit podiumzaal, jazzrestaurant, micro-brouwerij, grandcafé en kantoorruimte. Voor het gebouw met de podiumzaal van FIFTH|NRE is een melding ingediend op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze beoordeling voor het aspect geur behoort bij de melding op grond van het Activiteitenbesluit. De melding omvat twee geurbronnen, waarvan de invloed op geurgevoelige locaties in de omgeving moet worden beoordeeld:
- restaurant;
- stadsbrouwerij
...
Voor de beoordeling van de geurhinder door de stadsbrouwerij moet in eerste instantie worden uitgegaan van de bijzondere regeling voor bierbrouwerijen uit de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). Deze bijzondere regeling heeft alleen betrekking op grote bierbrouwerijen (IPPC). De beoogde stadsbrouwerij is geen IPPC-inrichting. Deze valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor kleinere bierbrouwerijen (niet-IPPC) gelden de regels uit de Activiteitenregeling.
Net als bij het restaurant is bij de stadsbrouwerij volgens de Activiteitenregeling (artikel 3.103 lid 1) sprake van ‘bedrijfsmatige voedselbereiding'. Voor het voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder moet voldaan worden aan de voorschriften die staan in de Activiteitenregeling. Geur is voor deze activiteit uitputtend geregeld (www.eindhoven.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0772.80258-/NL.IMRO.0772.80258-0301/b_NL.IMRO.0772.80258-0301_tb14.pdf).

Bijzonder dat een onderzoek van 2015 verwijst naar de NER terwijl deze regeling voor brouwerijen al niet meer bestaat? Ik had in 2014 al aandacht voor de NER (omdat ik dacht dat het leek op de MER). 

Volgens mij valt een brouwerij onder een andere paragraaf dan een restaurant in het Activiteitenbesluit en zijn er andere kaders. Waar het echter om gaat zijn de maatregelen:

Maatregelen
Voor de beoogde stadsbrouwerij is gekozen voor afzuiging met een hoogte van ten minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen bebouwing afgevoerd. De afzuiging is weergegeven op afbeelding 2. Binnen 25 meter van de afzuiging liggen geen andere gebouwen. De afzuiging bevindt zich op een hoogte van 2 meter boven de hoogste daklijn van het eigen gebouw..... Bij kleine brouwerijen moet de geurconcentratie op immissieniveau worden beperkt door het toepassen van maatregelen volgens de stand der techniek die in de hierna genoemde lijst zijn aangegeven, via good housekeeping en het gesloten houden van installaties en productieruimten. De geurconcentratie op immissieniveau kan ook worden beperkt door het verhogen van het emissiepunt van de dampen van de kookketel. Onder de maatregelen volgens de stand der techniek bij kleine brouwerijen wordt het volgende verstaan:
- het sluiten van deuren en ramen van het brouwhuis;
- het afdekken van de bostelbakken;
- het regelmatig reinigen van de bostelsilo;
- het beperken van de uitstoot bij vergisting en lagering door het plaatsen van een wasfles ter absorptie van de reukstoffen uit het koolzuur voordat deze naar buiten wordt afgeblazen;
- de gistopslag (voor hergebruik en afvoer) laten plaatsvinden in gesloten tanks;
- het combifilter (kiezelgoer en sterielplaten) uitvoeren in een gesloten systeem;
- de deksels van de rotapool, de bierketel en de klaringskuip gesloten houden;
- de opslag van verbruikt kiezelgoer afdekken;
- het afwateringssysteem gesloten uitvoeren;
- het dichten van kieren in het brouwhuis.
Als zich woningen bevinden op korte afstand van een kleine brouwerij en er is sprake van geurhinder, dan kunnen maatregelen op het gebied van good housekeeping worden toegepast om de uitworp van geur uit diffuse bronnen te verminderen of een schoorsteen kan dienen om de immissieconcentratie op leefniveau te verlagen.  (www.eindhoven.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0772.80258-/NL.IMRO.0772.80258-0301/b_NL.IMRO.0772.80258-0301_tb14.pdf).

De belangrijkste hindercomponent bij een brouwerij is geur. Het is technisch mogelijk om zodanig te brouwen dat er geen sprake is van geuroverlast. In de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft men hierin ervaring. De heer Van Loon neemt maatregelen die voorkomen dat er geurhinder ontstaat. De kookdampen worden gecondenseerd via een condensor die op de pan geplaatst wordt. Hierdoor worden de kookdampen als condenswater afgevoerd via het riool. Deze brouwmethode doet geen
afbreuk aan het ambachtelijke brouwproces waarnaar hier gestreefd wordt en is goed toepasbaar. Daarnaast wordt een koolstoffilter geplaatst om eventueel nog resterende geuren te filteren (www.heusden.nl/risarchief/LoketDocumenten/02_d_1.%20ruimtelijke%20onderbouwing.pdf).

Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets
De Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) is een afweging van het bevoegde gezag om te bepalen of het bevoegd gezag wel of niet instemt met het uitvoeren van die activiteit op een specifieke locatie. De omgevingsvergunning beperkte milieutoets bevat geen voorschriften, het is een ja- of nee-beschikking.
De OBM moet verplicht worden aangevraagd, omdat in categorie D37.1 van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage de oprichting, wijziging of uitbreiding van een bierbrouwerij is vermeld. Bij bierbrouwerijen moet dus worden beoordeeld of een milieu-effectrapportage (MER) opgesteld moet worden. Deze toets lijkt overtrokken, omdat het bij kleine brouwerijen vaak niet veel onderscheid is met horeca, maar niet vergeten moet worden dat in de milieuwetgeving er geen onderscheid wordt gemaakt in omvang. Door de OBM heeft het bevoegde gezag de mogelijkheid om onderscheid te maken in grote en kleine brouwerijen. In de aanvraag om OBM kan worden aangegeven hoe kleinschalig de omvang van de brouwerij is.
Het aanvraagformulier voor de OBM is te vinden op het Omgevingsloket Online (OLO) en omvat naast de algemene NAW-gegevens enkel twee hokjes om aan te vinken. Naast het aanvraagformulier moet ook een toelichting worden gevoegd. In deze toelichting moet ingegaan op de aard en omvang van de brouwerij. Hierbij dient aandacht te zijn voor onder meer de aspecten geur, geluid en verkeersaantrekkende werking. Het blijkt dat het opstellen van een melding en het aanvragen van een OBM voor veel brouwers een klus is die veel vragen oproept. Exsin kan u hierbij ondersteunen. Wij kunnen uw vragen beantwoorden of desgewenst voor u een melding Activiteitenbesluit, tezamen met een aanvraag OBM verzorgen (http://exsin.nl/milieu-en-ruimtelijke-regelgeving-voor-microbrouwerijen-niet-eenvoudig-exsin-kan-u-helpen/).

Nu zullen de regels in België anders zijn, maar de technieken zullen vergelijkbaar zijn:
In opdracht van de Vlaamse Regering is bij VITO in 1995 een kenniscentrum voor Beste
Beschikbare Technieken opgericht. Dit BBT-kenniscentrum heeft als taak informatie te verspreiden
over milieuvriendelijke technieken in bedrijven.
...
Voor producenten van mout, alsook brouwerijen, worden stofemissies (droog stof) relevant
geacht. Alle Vlaamse mouterijen passen, naast preventieve maatregelen ter beperking van stofemissies, ook doekfilters toe ter behandeling van de afgezogen lucht. Voor zover bekend, is dit ook het geval voor de meeste Vlaamse brouwerijen.
...
Enkele voorbeelden van BBT ter beperking van het watergebruik in drankenbedrijven zijn: een
CIP-reinigingssysteem zoveel als mogelijk toepassen en optimaliseren, het watergebruik in de
spoelzone van de flessenreinigingsinstallatie optimaliseren bij herbruikbare flessen en het surplus
aan water hergebruiken bij pasteurisatie van dranken in verpakking.
...
Enkele voorbeelden van BBT ter beperking van het energieverbruik in drankenbedrijven zijn:
overmatig energieverbruik in verwarmings- en koelprocessen voorkomen, warmteterugwinning
toepassen en optimaliseren, en biogas valoriseren dat gevormd wordt tijdens de anaerobe zuivering
van afvalwater.
Enkele voorbeelden van BBT ter beperking van afval/nevenstromen in de drankenindustrie zijn:
het afvulproces optimaliseren en uitgaande stromen scheiden ter optimalisatie van gebruik, hergebruik, terugwinning, recyclage en verwijdering.
...
Om concreet inhoud te kunnen geven aan het begrip BBT, dient de algemene definitie van VLAREM
I nader verduidelijkt te worden. Het BBT-kenniscentrum hanteert onderstaande invulling van de drie elementen.
“Beste” betekent “beste voor het milieu als geheel”, waarbij het effect van de beschouwde techniek op de verschillende milieucompartimenten (lucht, water, bodem, afval) wordt afgewogen;
“Beschikbare” duidt op het feit dat het hier gaat over iets dat op de markt verkrijgbaar en redelijk in kostprijs is. Het zijn dus technieken die niet meer in een experimenteel stadium zijn, maar effectief hun waarde in de bedrijfspraktijk bewezen hebben. De kostprijs wordt redelijk geacht indien deze haalbaar is voor een ‘gemiddeld’ bedrijf uit de beschouwde sector én niet buiten verhouding is tegenover het behaalde milieuresultaat;
“Technieken” zijn technologieën én organisatorische maatregelen. Ze hebben zowel te maken met procesaanpassingen, het gebruik van minder vervuilende grondstoffen, end-of-pipe maatregelen, als met goede bedrijfspraktijken. Het is hierbij duidelijk dat wat voor het ene bedrijf een BBT is dat niet voor een ander hoeft te zijn. (zie http://emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/pages/migrated/BBT_dranken_eindrapport.pdf).