Translate

Zoeken in deze blog

maandag 31 mei 2021

Ow 2 het plan

Na https://biervat.blogspot.com/2017/02/milieuregelgeving-voor-microbrouwerijen.html en https://biervat.blogspot.com/2021/03/omgevingswet.html  toch weer eens een inkijkje in de wetgeving. Het is bijzonder dat als een brouwerij valt onder de IPPC >75 of 300 ton drank per dag of een stookinstallatie heeft van meer dan 10 kW er sprake is van vergunningplicht. Is de stookinstallatie en productiecapaciteit minder dan is er geen vergunningplicht. Ik denk dat er dan een meldingsplicht is. Als de brouwerij onderdeel is van een woning of horeca of op een bedrijventerrein.

Categorie D37 van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage = De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie van een bierbrouwerij (D37.1) of een mouterij (D37.2). (Bor, 2.2a lid 1, onder a) (https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/omgevingsvergunning/obm-categorien/voedingsmiddelen/bierbrouwerijen/) Ik weet niet of die voorwaarde blijft.

Het bestemmingsplan Wanneer je zelf bier wilt gaan produceren voor de verkoop, moet je brouwerij dus aan allerlei regelgeving voldoen. Zo moet het ook passen in het bestemmingsplan van de gemeente. Wanneer je vanuit je eigen schuur brouwt en dit wilt gaan verkopen, dan moet de gemeente hier wel akkoord op geven. Jouw schuur moet door de gemeente goed bevonden worden, om een officiële brouwerij in te beginnen. (https://brouwerijhetmaatje.nl/wet-regelgeving-brouwen-bier/)

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Burgemeester en wethouders maken bekend dat er voor de volgende bedrijven een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn ingediend omdat zij zich gaat vestigen, dan wel een veranderingen gaat doorvoeren of omdat zij niet eerder een melding hebben ingediend. Stichting Rabauw Craft Beer, Torenallee 55, het oprichten van een brewpub met microbrouwerij; (https://www.eindhoven.nl/bekendmakingen/offici%C3%ABle-publicaties-27-januari-2021)

Kennisgeving beschikking Rabauw Craft Beer, locatie Torenallee 55 Het college van burgemeester en wethouders heeft een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Rabauw Craft Beer, gelegen aan Torenallee 55 te Eindhoven. De aanvraag betreft het oprichten van een micro bierbrouwerij. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning verlenen.  (https://www.eindhoven.nl/bekendmakingen/offici%C3%ABle-publicaties-27-januari-2021)

Dus nu is er een vergunning- en meldingsplicht. Wat is er straks?

Een nieuwe manier van werken ‘oefenen’ of vast voorzichtig uitproberen is een mooie aanbeveling, maar lastig als de organisatie nog helemaal niet is ingericht op de integratie van ruimtelijke ordening en milieu. De recente publicatie milieuzonering nieuwe stijl biedt goede houvast. De nieuwe publicatie neemt afscheid van de milieucategorieën en lijsten van bedrijfsactiviteiten en stuurt directer op milieueffecten. Een microbrouwerij bijvoorbeeld is daardoor veel makkelijker in te passen in stedelijk gemengd gebied. Met milieuzonering nieuwe stijl kun je je dus goed voorbereiden op de systeemwijziging die de Omgevingswet met zich brengt. Dit geldt in het bijzonder voor het altijd lastige vraagstuk van de planregeling voor bedrijven, temeer nu er onder de Omgevingswet sprake is van verdere integratie van ruimte en milieu. Vergeet niet dat alle bestemmingsplannen die we nu hebben, van rechtswege onderdeel gaan uitmaken van het omgevingsplan. Vanaf 2021 moeten die plannen worden omgezet naar een definitief omgevingsplan. De ruis of wrijving die nu vaak bestaat met het systeem van milieucategorieën en richtafstanden per bedrijfstype, neem je dus ook mee in de nieuwe situatie. Wen alvast aan een nieuwe manier van werken en zet handig de hulpmiddelen in. Je zult jezelf vanaf 2021 dankbaar zijn voor deze oefenperiode. (https://www.gemeente.nu/whitepaper/artikel-op-weg-naar-de-omgevingswet-drie-aanbevelingen-hoe-je-met-transitie-omgaat/)

Dus straks is er een Omgevingsplan nodig voor een brouwerij. 

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:

de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;

duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;

gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen. (https://www.nen.nl/bouw/bouwregelgeving/omgevingswet)

Met de Omgevingswet vermindert het aantal algemene maatregelen van bestuur (AMvB) en ministeriële regelingen aanzienlijk, namelijk van respectievelijk 60 en 100 naar 4 en 10. De 4 toekomstige AMvB's zijn:

Besluit activiteiten leefomgeving: deze is direct gericht op burgers en bedrijven. Algemene rijksregels die gelden voor diverse activiteiten zijn in dit besluit opgenomen. Het vervangt een groot aantal bestaande AMvB's, waaronder het Activiteitenbesluit.

Besluit bouwwerken leefomgeving: dit besluit bevat eveneens regels die direct op burgers of bedrijven zijn gericht. Het gaat dan met name om bouwen of slopen. Het besluit vervangt onder meer het huidige Bouwbesluit 2012.

Besluit kwaliteit leefomgeving: deze bevat instructieregels voor gemeenten, provincies en waterschappen voor het vaststellen van onder meer omgevingsplannen en verordeningen.

Omgevingsbesluit: regelt onder meer welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verlenen en welke procedures gelden.

(https://www.nen.nl/bouw/bouwregelgeving/omgevingswet)

Het omgevingsplan bevat algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. Iedere gemeente heeft 1 omgevingsplan onder de Omgevingswet. (https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/)

Het omgevingsplan van de gemeente bevat de regels voor de fysieke leefomgeving op gemeentelijk niveau. Elke gemeente stelt één omgevingsplan op waarin alle gemeentelijke regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zijn opgenomen. In het omgevingsplan worden regels gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van de gemeente in ieder geval de regels die nodig zijn met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Deze regels kunnen dus onder andere worden gesteld voor activiteiten. (https://vng.nl/artikelen/omgevingsplan)

Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) heeft elke gemeente 1 omgevingsplan voor hun grondgebied. Wat is het omgevingsplan? In de omgevingsvisie zegt de gemeente hoe zij het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. Die keuzes werkt zij uit in haar omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat zo de regels voor de fysieke leefomgeving. De gemeente kan voor ieder gebied zeggen welke activiteiten zij wel of niet toestaat, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. In haar omgevingsplan hoeft de gemeente niet specifiek te bepalen wat er in welk gebied komt. Ze kan voor een ontwikkelingsgebied kiezen voor een meer algemene beschrijving met randvoorwaarden. Ook geeft de gemeente aan welke regels zij aan de activiteiten stelt. De gemeente zorgt dat de regels in het omgevingsplan samen leiden tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (artikel 4.2 Ow). De afwegingsruimte voor de gemeente Bij het stellen van regels houdt de gemeente rekening met alle betrokken belangen. De gemeente heeft een eigen afwegingsruimte voor het afwegen van die belangen. Binnen deze afwegingsruimte kan de gemeente specifieke regels stellen voor verschillende delen van het grondgebied. Ook kan de gemeente functies of kenmerken van locaties of gebieden aanwijzen. Aan deze aanwijzing kan de gemeente regels verbinden voor het gebruik van die plaats of dat gebied. (https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/omgevingsplan-hoofdlijnen/)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten