Translate

Zoeken in deze blog

woensdag 21 oktober 2015

PRODUCTSCHAP DRANKEN BIERVERORDENING PRODUCTSCHAP DRANKEN 2003

Verordening d.d. 13 november 2002 van het Productschap Dranken, houdende regels ter
zake van de aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 sub b van
het Instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen
regels omtrent het product bier; Bierverordening Productschap Dranken 2003 (www.nederlandsebrouwers.nl/sites/nederlandsebrouwers.nl/files/downloads/bierverordening2003.pdf).

In dit document, waarvan ik niet direct de waarde kan inschatten, staan verschillende interessante dingen:

E.B.C.-kleurschaal: de schaal voor het bepalen van de kleur van bier, zoals deze is
vastgesteld door de Europese Brouwerij Conventie (European Brewery Convention)
gevestigd te Leiden/Zoeterwoude;
Ik wist dat de E.B.C. een Europees dingetje was, maar ik wist niet dat dat in Nederland was besloten...

Gew. procent: de uitdrukking voor het aanduiden van het extractgehalte van de stamwort
(uitgedrukt in grammen per 100 gram)
Logisch, maar stom dat ik het zo nog nooit bekeken had. Natuurlijk een % betekent 1 per 100, dus als je het in gewicht verwoord in grammen is dat ook 1 per 100...

In Artikel 2 van de verordening lees ik iets interessants:

Artikel 2.
1. Onder bier wordt verstaan, de drank verkregen na alcoholische gisting van wort, hoofdzakelijk bereidt uit zetmeel- en suikerhoudende grondstoffen, hop - eventueel in verwerkte vorm- en brouwwater, met dien verstande dat tenminste 60 % van de wort afkomstig is van gerste- en/ of tarwemout.
2. Voor de bereiding van bier mogen slechts worden gebruikt:
1 a. gerstemout en/of mout van tarwe;
b. andere dan de hiervoor onder 2, 1a genoemde zetmeelhoudende grondstoffen;
c. suikerhoudende grondstoffen;
d. hop en zijn onderscheidene verwerkte vormen;
e. brouwwater, zijnde voor menselijke consumptie bestemd water, dat voldoet aan de
daaraan gestelde eisen en dat in zijn minerale samenstelling en zuurgraad mag zijn
aangepast aan de specifieke eisen, die de brouwprocessen van de onderscheidene
biersoorten stellen;
f. gist;
g. vruchten of vruchtensappen en aroma's met dien verstande dat het gebruik van deze
ingrediënten, met inachtneming van het gestelde in artikel 7, lid 2, uitsluitend is
toegestaan voor de bereiding van andere bieren dan bieren van het type pilsener
bieren zoals bedoeld in artikel 3, lid 6.
2 Technologische hulpstoffen en additieven die ingevolge de Nederlandse wetgeving
voor de bereiding van bier mogen worden gebruikt met inachtneming van de in deze
wetgeving vastgestelde voorwaarden.
3. De benaming 'bier' mag uitsluitend worden gebezigd voor de in lid 1 bedoelde dranken.

Wat is de waarde van lid 3??? Ik mis een lid 4 waarin staat dat in bier enkel stoffen mogen zitten die in lid 2 zijn genoemd.

In artikel 3 gaan ze in op een aantal bierstijlen:

Artikel 3.
1. De aanduiding of benaming 'alcoholvrij bier' mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor
bier dat ten hoogste 0,1 volumeprocent alcohol bevat en een reëel extractgehalte heeft van
tenminste 2,2% Plato.
2. De aanduiding of benaming 'alcoholarm bier' mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor
bier dat meer dan 0,1 doch ten hoogste 1,2 volumeprocent alcohol bevat en een reëel
extractgehalte heeft van tenminste 2,2% Plato.
3. De aanduiding of benaming 'tafelbier' mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor bier dat
onder de categorie III als bedoeld in artikel 4 valt met dien verstande dat het extractgehalte
van de stamwort niet meer bedraagt dan 4% Plato.
4. De aanduiding of benaming 'light' mag uitsluitend worden gebezigd voor bier met een
verminderde energetische waarde. Light bier dient tenminste 33% minder energie op te
leveren dan het bier waaraan wordt gerefereerd.
5. De benaming of aanduiding 'oud bruin' of iedere benaming of aanduiding waarvan de
woorden 'oud bruin' een grondbestanddeel vormen, is uitsluitend toegestaan voor gezoete 
donkergekleurde bieren met een kleur boven nummer 40 van de E.B.C.-kleurschaal en
ressorterende onder de categorie II als bedoeld in artikel 4.
6. De benaming of aanduiding 'pils' of iedere andere benaming of aanduiding waarvan het
woord 'pils' een grondbestanddeel vormt, is uitsluitend toegestaan voor lichtgekleurde bieren
ressorterende onder de categorie I als bedoeld in artikel 4, met dien verstande dat het
extractgehalte van de stamwort niet meer bedraagt dan 13,5% Plato, en met een kleur
beneden nummer 30* van de E.B.C.-kleurschaal.
7. De benaming of aanduiding 'bok' dan wel 'bock' of iedere andere benaming waarvan 'bok'
dan wel 'bock' een grondbestanddeel vormt, is uitsluitend toegestaan voor bieren
ressorterende onder de categorie S als bedoeld in artikel 4.
8. a. De benaming of aanduiding 'Gueuze', 'Gueuze Lambic' of 'Lambic' mag uitsluitend
worden gebezigd voor zure bieren waarin spontane gisting deel uitmaakt van het
productieproces.
b. Onder zuur bier zoals bedoeld in vorengenoemd lid 8a wordt verstaan bier met een totale
zuurgraad van tenminste 30 milli-equivalenten NaOH per liter en een gehalte aan
vluchtige zuren van tenminste 2 milli-equivalenten NaOH per liter. In zure bieren van
spontane gisting moet tenminste 30 % van het totale gewicht van het verwerkte zetmeel
of de suikerhoudende grondstoffen uit tarwe bestaan.
9. De leden 1, 2 en 4 zijn uitsluitend van toepassing voor de in Nederland voor de Nederlandse
markt geproduceerde alcoholvrije en alcoholarme bieren en lightbieren. 

Lid 6 vind ik wel een vage toevoeging hebben: 'of iedere andere benaming of aanduiding waarvan het woord 'pils' een grondbestanddeel'. Welke benamingen bestaan al zoal met pils erin?   Ook bijzonder is dat leden 1, 2 en 4 uitsluitend op Nederland van toepassing zijn? Volgens mij is zo een verordening totaal niet relevant buiten de Nederlandse grenzen. Anders zouden buitenlandse verordeningen ook in Nederland van toepassing zijn toch?

Artikel 6 geeft de typische Nederlandse categorie-indeling: S, I, II en III:
Verwijzingskenmerk Extractgehalte van
van de categorie        de stamwort van
S                               15,5 of hoger
I                                11 tot 15,5
II                               7 tot 11
III                              1 tot 7

Ik weet nooit zo goed wat ik moet met die classificatie S, 1, 2 of 3? Zou de gemiddelde consument zo bier kiezen? Ik heb zin om vanavond eens een klasse S te drinken?

Voor het meten van extractgehalte zijn in bijlage 1 wat aanwijzingen gegeven.

Artikel 8 is ook weer zo geweldig:
Artikel 8.
Het is verboden dranken, als bedoeld in de Verordening, die niet voldoen aan het bepaalde in de
artikelen 2, 3, 5 en 7 in de handel te brengen of te doen brengen dan wel voor gebruik ter plaatse
van verkoop of voor gebruik elders dan ter plaatse van verkoop af te leveren of te doen afleveren. 

Dus het niet voldoen aan het juiste extractiegehalte van de categorie is niet verboden? Maar waarom zou je regels maken als je er niet aan hoeft te voldoen? Met andere woorden als er nu dus ook geen artikel is de stelt dat het verboden is om niet te voldoen aan artikel 8?

Artikel 10 vind ik ook wel typisch in relatie tot Artikel 3 lid 9...
Artikel 10.
De Verordening is niet van toepassing op bieren die in een andere lidstaat van de Europese Unie
of in een andere staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte rechtmatig zijn bereid en in het verkeer gebracht
Dus het blijkt nu toch een Europees iets, maar het niet voldoen aan de artikelen in deze verordening is niet erg als het bier maar rechtmatig op de markt is gekomen?

Artikel 15 ten slotte is ook wel interessant:
De navolgende verordening wordt ingetrokken:
- Bierverordening 1997 

Op datum 13 november 2002 ondertekende wat mensen en : Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 10 april 2003 en door de Minister van Economische Zaken bij beschikking van 19 februari 2003
nr. MEMW 02056632. 
Dus de Minister is er ook bij betrokken??

Over het meten van extractgehalte:

Bijlage I: Extract van de stamwort
1.1 Alcoholgehalte
Het bier wordt door meermalen overschenken en daarna door filtreren zoveel mogelijk
van koolzuur bevrijd.
Van 100 g van dit bier wordt tenminste 75 ml voorzichtig afgedestilleerd. Het destillaat
wordt met gedestilleerd water tot 100 g aangevuld.
Bepaal het soortelijk gewicht 10/10ΕC tot op een eenheid in het vijfde decimaal
nauwkeurig en zoek in tabel II het bijbehorende alcoholgehalte op in gewichtsprocenten
(g/100 g).
1.2 Extractgehalte
Het bij de destillatie verkregen residu wordt tot 100 g aangevuld met gedestilleerd water.
Van deze vloeistof wordt het soortelijk gewicht 20/20ΕC tot op een eenheid in het vijfde
decimaal nauwkeurig bepaald. In tabel I zoekt men het bijbehorend werkelijke
extractgehalte op in gewichtsprocenten (g/100 g).
1.3 Berekening van het extractgehalte van de stamwort.
Het extractgehalte van de stamwort (e) wordt berekend door middel van de formule:
      100 (2,0665 A+E)
e = -------------------------------
      100 + 1.0665 A
waarvan A het alcoholgehalte volgens 1.1 en E het extractgehalte volgens 1.2 voorstellen. 

De bijlagen waarnaar verwezen wordt zit ook in deze bijlage. Hele lijsten met cijfertjes...

Dan volgt een toelichting op de verordening.

Met deze Verordening worden regels op het gebied van het product bier van het Productschap
Dranken (hierna: het Productschap) vastgesteld.
Het Productschap is een publiekrechtelijk bedrijfsorgaan als bedoeld in de Wet op de
bedrijfsorganisatie (hierna: Wbo) ingesteld bij wet op 1 juli 2002. Het Productschap is ingesteld
als opvolger van het Produktschap voor Bier, het Bedrijfschap Frisdranken en Waters, het
Productschap voor Gedistilleerde Dranken en het Bedrijfschap voor de Detailhandel in
Alcoholhoudende Dranken, welke alle van rechtswege zijn opgehouden te bestaan op 1 juli
2002. De inhoud van deze Verordening is materieel gelijk aan de voormalige Bierverordening
van het Produktschap voor Bier, met dien verstande dat de onderdelen uit deze voormalige
verordening die betrekking hadden op de verpakking, materieel zijn opgenomen in de
Verpakkingsverordening van het Productschap. De Bierverordening 1997 is ter notificatie aan de
Europese Commissie voorgelegd (nummer 96/9/NL), derhalve kan notificatie thans achterwege
blijven 

Het blijkt dat het dus eigenlijk enkel een nieuwe verordening betreft omdat er een nieuwe organisatie is?

Aan de Bierverordening 1997 lag mede ten grondslag uitvoering te geven aan de Beschikking van
het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie, ter vervanging van de Beschikking
M(87) 4 van 24 november 1987, betreffende de harmonisatie der wetgevingen inzake bier. Bij
deze beschikking is gevoegd het reglement betreffende de harmonisatie der wetgevingen inzake
bier. De bepalingen uit dit reglement zijn in de Bierverordening 1997 verwerkt. Teneinde in
overeenstemming te blijven met de eisen voortvloeiend uit deze beschikking zijn de onderhavige
bepalingen overgenomen in de Bierverordening van het Productschap Dranken.
Met deze implementatie van het Beneluxreglement wordt invulling gegeven aan de wens de
consument zo optimaal mogelijk te informeren en zekerheid te verschaffen over de
basiskenmerken van het product bier. Een tweede belangrijk doel van de verordening is het
veiligstellen van de eerlijkheid in de handel. 

Dus de verordening uit 1997 was al een herziening van een regeling uit 1987?

Vervolgens volgt een artikelgewijze toelichting:
De definitie van bier in artikel 2 lid 1 is ontleend aan het Beneluxreglement. In lid 2 zijn de
grondstoffen opgenomen, die bij de bereiding kunnen worden gebruikt. Dit betreft een limitatieve
opsomming. Teneinde te voorkomen dat marktontwikkelingen worden tegengehouden komt aan
het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid toe tot het verlenen van ontheffingen. Deze
ontheffingsmogelijkheid ziet met name toe op het gebruik van kruiden. Bij de totstandkoming
van de Bierverordening 1997 is de vraag besproken of de categorie kruiden ook deel zou kunnen
uitmaken van de limitatieve lijst van toegestane grondstoffen. Hiervan is destijds en ook nu weer
afgezien, omdat een dergelijke generieke gebruiksmogelijkheid de voedselveiligheid zou kunnen
schaden. In de bestuursvergadering is dan ook afgesproken dat het Dagelijks Bestuur geen
ontheffing kan geven zonder voorafgaande toets van het betrokken kruid door een erkend
onderzoeksinstituut. 
...
In het Beneluxreglement zijn een tweetal typische Belgische bieren opgenomen, te weten Gueuze
en tafelbier. In de onderhavige verordening zijn deze benamingen overgenomen en aangevuld
met enige typisch Nederlandse bieren. Aangetekend zij dat het gebruik van deze benamingen niet
verplicht is. Indien één van de in artikel 3 genoemde aanduidingen wordt gebruikt, dan dienen
deze bieren wel in overeenstemming te zijn met de aangegeven voorwaarden. 
(www.nederlandsebrouwers.nl/sites/nederlandsebrouwers.nl/files/downloads/bierverordening2003.pdf).

Nou dat is dus duidelijk, al denk ik niet dat ik zo eenvoudig mezelf kan aanleren dat bier volgens deze verordening betekent: ''drank verkregen na alcoholische gisting van wort, hoofdzakelijk bereidt uit zetmeel- en suikerhoudende grondstoffen, hop - eventueel in verwerkte vorm- en brouwwater, met dien verstande dat tenminste 60 % van de wort afkomstig is van gerste- en/ of tarwemout.'
Dus bier is drank die is vergist met zetmeel- en suikerhoudende stoffen en water, waarbij 60% gerst of tarwe moet zijn? Dus als je er 40% appels of peren of walnoot of gras of weet ik veel wat, het blijft bier?
En wat als we nu een Light Quadrupel op de markt brengen? Zou dat mogen? Die dan eigenlijk ene tripel blijkt te zijn? Artikel 3 noemt maar 8 stijlen, waarvan er 3 nogal erg op elkaar lijken

Geen opmerkingen:

Een reactie posten