Translate

Zoeken in deze blog

donderdag 28 januari 2016

Activiteitenbesluit

Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u:
checken of een vergunning of melding nodig is,
inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen, en
online een melding Activiteitenbesluit indienen.
Voor wie is de AIM bedoeld?
De AIM is bedoeld voor milieurelevante activiteiten die een bedrijfsmatige omvang hebben. Er moet sprake zijn van een 'inrichting' zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. Op de website van InfoMil staat meer uitleg over het begrip 'inrichting'. Weet u niet zeker of dit voor u geldt? Vraag dit dan na bij uw gemeente (www.aimonline.nl/).

Ik heb gecheckt welke regels gelden voor brouwerijen gelden.

Tot welke branche behoort uw bedrijf?
Brouwerijbranche staat niet in de rij, maar ik kies voor Horeca en Voedingsmiddelenindustrie. Maarja, wat voor horeca? Overige horeca? Vervolgens de vraag wat voor voedings- en genotmiddelenindustrie het betreft.
Productie van dranken blijkt het te zijn:  "Het gaat hier om bedrijven die dranken produceren, zoals bier, frisdranken, sappen, waters, gedistilleerde dranken en wijn."
Vervolgens komt een vraag of er meel en bloem wordt vervaardigt en of er ruwe cacao wordt opgeslagen? Wat heeft dat nu weer met de productie van dranken te maken? Vervolgens volgen nog meer onzinnige vragen.
Daarna volgt uitleg over IPPC.
Fabricage van levensmiddelen of voeder door bewerking en verwerking (behalve het uitsluitend verpakken) van al dan niet eerder bewerkte of onbewerkte plantaardige of dierlijke grondstoffen (uitgezonderd uitsluitend melk) is IPPC een capaciteit van 300 ton per dag eindproducten van uitsluitend plantaardige, of 600 ton per dag eindproducten indien de installatie gedurende een periode van niet meer dan 90 opeenvolgende dagen in om het even welk jaar in bedrijf is.

Is 300 ton per dag vergelijkbaar met 3.000 hectoliter?

Vervolgens volgen enkele lijstjes van zaken die er wel zullen zijn bij een brouwerij, zoals een stookinstallatie, koelinstallatie, airco en een acculader. Het type koudemiddel schijnt van belang te zijn. Bij stookinstallaties gaat het om de brandstof, zoals aardgas. En het aantal kW.

Vervolgens is er een vraag over opslag, waarbij wat uitleg staat:
Wanneer betreft het een bovengrondse opslagtank?
Een opslagtank voor vloeistoffen is een opslagvoorziening met een inhoud van ten minste 300 liter. Onder opslagtanks kunnen zowel stationaire als mobiele tanks worden beschouwd. Het betreft een bovengrondse opslagtank indien deze geheel boven de bodem is gelegen.

Bodembedreigende goederen
Zijn er in uw bedrijf goederen waaruit bodembedreigende stoffen kunnen lekken of uitlogen onverpakt aanwezig?
Voorbeelden van bodembedreigende goederen zijn: pulpafval

Ik denk dat bostel misschien beschouwd kan worden als pulpafval....

Zijn er in uw bedrijf stuifgevoelige goederen aanwezig?
Voorbeelden van stuifgevoelige goederen zijn:
meel, tapioca, peulvruchten, zaden, graan, veevoederpellets

Ik denk dat mout, maar zeker graan, onder de categorie stuifgevoelige goederen kunnen vallen.

Vervolgens komt een lastige vraag, maar er is uitleg bij:

Bereiden van voedingsmiddelen
Deze activiteit is van toepassing op alle werkzaamheden die verband houden met het bereiden van voedingsmiddelen met:
keukenapparatuur
grootkeukenapparatuur
bakkerij-ovens die uitsluitend chargegewijs worden beladen of continu-ovens van maximaal 400 kilowatt
Onder ‘het bereiden van voedingmiddelen’ vallen dus zowel kleinschalige als grootschalige activiteiten met voedingsmiddelen. Dit is de bereiding van voedingsmiddelen voor directe consumptie in kantines, de horeca en professionele keukens in instellingen (zorginstellingen, kantines in grote kantoorgebouwen), inclusief de bereiding voor consumptie op locatie (snackbars, afhaalrestaurants, en cateringbedrijven). De voorschriften zijn ook van toepassing op de bereiding van voedingsmiddelen bij slagerijen en kleine bakkerijen en het ambachtelijk bereiden van voedingsmiddelen.
De grotere bakkerijen die werken met continu-ovens vallen onder paragraaf 3.6.3: ‘Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken’.

Wat is keukenapparatuur?
Onder keukenapparatuur wordt verstaan: apparatuur die ook bij huishoudens wordt toegepast.

Wat is grootkeukenapparatuur?
De term ‘grootkeuken’ wordt gebruikt voor professionele keukens in de horeca en bij instellingen. De apparatuur die in professionele keukens wordt gebruikt, is een slag groter dan huishoudelijke apparatuur en hiervoor zijn gespecialiseerde leveranciers. Grootkeukenapparatuur komt zowel in elektrische als gasgestookte varianten voor. Het maximale vermogen van grootkeukenapparatuur is ongeveer 80 kilowatt. Zware grootkeukenapparaten zijn bijvoorbeeld pastakokers voor een mensa of instelling of de bakwand van een snackbar.

Deze activiteit is niet van toepassing op:
het slachten van dieren, uitsnijden van vlees of vis of bewerken van dierlijke bijproducten of
het industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken

Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken
Deze activiteit is van toepassing op het industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken voor menselijke consumptie. Het kan hier dan ook gaan om allerlei activiteiten met groente en fruit, vleeswaren, snacks, sauzen, kruiden enzovoort. Ook grote bakkerijen die produceren met continu-ovens (>400kW) vallen hier onder.
Deze activiteit is niet van toepassing op:
het ambachtelijk bereiden van voedingsmiddelen of dranken
het bereiden van voedingsmiddelen of dranken met:
keukenapparatuur
grootkeukenapparatuur
bakkerij-ovens die uitsluitend chargegewijs worden beladen of continu-ovens van maximaal 400 kilowatt
het slachten van dieren of het uitsnijden van vlees
de extractie van plantaardige olien of veredeling van vetten
de productie van zetmeel of suiker
de productie van pure alcohol

Is bierbrouwen nu het bereiden van voedingsmiddelen of het industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken? Ik denk industrieel vervaardigen van dranken, maar het zou ook ambachtelijk bereiden van voedingsmiddelen kunnen zijn. Bier is in ieder geval geen pure alcohol.

Na deze vraag komt nog een vraag of er textiel wordt gewassen (dat schijnt met PER te moeten). Daarna volgt een rijtje activiteiten met daartussen: "Bierbrouwerij"

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Indien er sprake is van een bierbrouwerij dan is daarvoor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig. Deze activiteit is namelijk genoemd in categorie D37.1 van onderdeel D van bijlage I bij het Besluit milieueffectrapportage. Het betreft de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie van een bierbrouwerij.
Het bevoegd gezag moet in dit geval beoordelen of een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Indien naar het oordeel van het bevoegd gezag niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, dan is er een omgevingsvergunning nodig. Beoordeelt het bevoegd gezag dat geen milieueffectrapport nodig is, dan valt deze activiteit onder het Activiteitenbesluit.
Meer informatie kunt u vinden op de website van InfoMil. [en op mijn blog]

Wat is de omgevingsvergunning beperkte milieutoets?
Voor een aantal activiteiten is voordat een bedrijf deze activiteiten kan starten, eerst een omgevingsvergunning beperkte milieutoets vereist. De activiteiten waar het om gaat zijn aangewezen in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Voor enkele van de daar genoemde activiteiten geldt bovendien, dat ook voor een milieurelevante verandering van het bedrijf die verband houdt met de in het Bor genoemde activiteit, een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig is.

De omgevingsvergunning beperkte milieutoets wordt voorbereid met de reguliere procedure. Het resultaat is dat het bevoegd gezag wel of niet instemt met het uitvoeren van die activiteit op een specifieke locatie. De omgevingsvergunning beperkte milieutoets bevat geen voorschriften, het is een ja- of nee-beschikking. Meer informatie kunt u vinden op de website van InfoMil.

Vervolgens komt een vraag of afvalwater wordt geloosd. En hoe zuurstofbindend het afvalwater is.

Is er sprake van lozen van zuurstofbindende stoffen in het vuilwaterriool met een jaargemiddelde vervuilingswaarde van 5.000 inwonersequivalenten of meer?
Zuurstofbindende stoffen zijn alle in afvalwater voorkomende organische en anorganische verontreinigingen die bij afbraak zuurstof aan het water onttrekken. Bij een lozing groter dan 5.000 inwoner equivalenten is het voor procesvoering van de RWZI nodig om informatie te verstrekken.

Ik heb geen idee, maar kies voor nee

Voedingsmiddelenindustrie - beschrijving invulling maatregelen geur
Bij het industriëel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken is de kans op geurhinder reëel. Daarom moet u bij de melding een beschrijving voegen hoe invulling wordt gegeven aan de eisen ten aanzien van de maximale geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten.

Eventueel aanvullend geuronderzoek
Het bevoegd gezag kan binnnen vier weken na ontvangst van de melding besluiten dat een rapport van een geuronderzoek nodig is. Zij kan dit doen als op basis van uw beschrijving het onvoldoende aannemelijk is dat (nieuwe) geurhinder wordt voorkomen. 
Uit het rapport van het geuronderzoek moet blijken dat aan de eisen uit het Activiteitenbesluit ten aanzien van deze geurbelasting wordt voldaan. Daarnaast moet het rapport een beschrijving geven van de voorzieningen die worden getroffen om de geuremissie te beperken.
In de voorschriften staat dat dit geuronderzoek moet voldoen aan de NeR. De NeR verwijst naar de NTA 9065 'meten en rekenen geur'. U kunt meer informatie vinden op de website van InfoMil.

Na afvalwater en geur komen vragen over geluid.

Deze bepaling is niet van toepassing op inrichtingen voor de openbare verkoop aan derden van vloeibare brandstof, mengsmering of aardgas voor het wegverkeer en inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-activiteiten plaatsvinden.

Horeca is dus vrijgesteld van een aspect, waarvan een brouwerij niet is vrijgesteld? Dat geeft dus een reden om geen zelfstandige brouwerij te beginnen, maar iets met horeca?

Het bevoegd gezag kan binnen 4 weken na ontvangst van de melding besluiten dat een rapport van een akoestisch onderzoek toch moet worden ingediend. Dit kan zij doen:
als het aannemelijk is dat de geluidsnormen overschreden zullen worden of;
als de inrichting op een gezoneerd industrieterrein is gelegen en het rapport nodig is voor zonebeheer.

Na geluid, volgt bodem:

Vanwege het opslaan en overslaan van bodembedreigende goederen dient binnen 3 maanden ná het oprichten van de inrichting een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit naar het bevoegd gezag toe te worden gestuurd.

Na bodem komt de OBM aan bod:

Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is nodig omdat u een of meer activiteiten hebt geselecteerd, waarvoor een aparte beoordeling van bepaalde milieuaspecten nodig is. Hieronder staat een overzicht.
OBM voor het aspect MeR-beoordeling
een bierbrouwerij
...
Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets kunt u aanvragen via het Omgevingsloket online. Bij deze aanvraag moet u de melding in het kader van het Activiteitenbesluit voegen. U kunt het meldingsformulier via deze Activiteitenbesluit Internet Module invullen en verzenden. In het Omgevingsloket online kunt u het meldingsformulier ook als bijlage bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning beperkte milieutoets voegen.

Besluit MER heeft in de bijlage staan bij D 37:
D 37 van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage zegt:
D 37.1 De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie van een bierbrouwerij.
In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een productiecapaciteit van 75 miljoen liter per jaar of meer (http://biervat.blogspot.nl/2015/02/obm-bierbrouwerijen-en-mouterijen.html).

75 miljoen liter/jaar is dus 750.000 hl/jaar, toch?
Dus 2.054 hl/dag op 365 dagen/jaar.

Een kleine brouwerij brouwt een paar keer per week met per keer ca. 6 hl.? Dus ca. 18 hl/week, wat bij een wekelijke activiteit neerkomt op 18*52 = 936 hl/jaar. Laten we dat afronden naar 1.000 hl/jaar. Is dat dan industrieel of ambachtelijk?

Wanneer is iets ambachtelijk?
Kleine schaal en zelf met de roerstok roeren?

De Keuringsdienst van Waarde had ook al eens aandacht voor de term ambachtelijk:

Op 27 april 2014 is een aflevering van het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde uitgezonden waarin is onderzocht wat het verschil is tussen ‘gewone’ fabriekschips en duurdere varianten, zoals ‘handgebakken’ en ‘ambachtelijke’ chips. In dat verband is uitgebreid aandacht besteed aan de chips van klaagster. In de uitzending is vermeld dat op de verpakking van de chips van klaagster is te lezen dat deze chips ‘op de boerderij’ worden gebakken en dat op de achterkant de naam staat van de persoon die de chips gebakken heeft.
Eerst voert de verslaggever een telefoongesprek met een medewerker van supermarktketen Marqt. De verslaggever stelt de vraag of ‘op de boerderij gebakken chips beter zij dan chips die zijn gebakken in een fabriek’. De medewerker van Marqt antwoordt hierop: “De Hoeksche Chips zijn in ieder geval op een ambachtelijke manier gebakken en ja, niet machinaal zoals een Lays Chips zeg maar. Het zijn echt ambachtelijk gebakken chips en als het goed is, staat op de zak zelfs de persoon die de chips gebakken heeft.”
Hierna worden beelden getoond van een bezoek aan de boerderij van klaagster, waarbij onder anderen de heer Scheele – aangeduid als ‘ambachtelijk chipsbakker’ – is geïnterviewd. Direct bij aankomst vraagt de verslaggever aan Scheele: “U weet hoe je handgebakken chips maakt.” Scheele antwoordt daarop: “Dat proberen we te maken ja, dat klopt.” De verslaggever vraagt: “Mag ik dat zien?” Waarop Scheele zegt: “Kom binnen.” Hierna worden verschillende machines in beeld gebracht en licht Scheele een aantal onderdelen van het productieproces toe. De verslaggever praat met Scheele ook over de vermelding van namen op de verpakking. Hij vraagt onder meer aan Scheele: “Maar het gebeurt allemaal met machines, toch?”. Scheele antwoordt hierop: “Jawel, maar je moet dat natuurlijk wel aanpakken. Als jij thuis zit te koken, dan zeg je toch ook ‘ik heb gekookt’, dan zeg je toch ook niet ‘die pan heeft het gedaan’. En jij hebt toch bepaald hoe lang je kookt en wat je erbij doet. Het blijft mensenwerk.” De verslaggever zegt vervolgens: “Dus jouw chips is met de hand ingesteld, dat is wel met de hand gebeurd.”  (www.rvdj.nl/2014/40)


Wie boodschappen doet, kan nauwelijks om de term 'ambachtelijk' heen. Maar wat betekent het eigenlijk? Dat hangt er vanaf in welke supermarkt u bent, en vaak zijn de producten niet zo ambachtelijk als de supermarkt u wil doen geloven.
Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat consumenten zich ergeren aan het gebruik van de term ambachtelijk en dat zij er weinig vertrouwen in hebben dat ambachtelijke producten ook echt ambachtelijk zijn.
Voor het onderzoek keek de bond naar 'ambachtelijke producten' van verschillende supermarkten. Wat blijkt, is dat vooral de verpakking er traditioneel uitziet, maar aan de producten zelf is weinig ambachtelijk.
irecteur Bart Combée van de Consumentbond vindt dat er duidelijke richtlijnen moeten komen voor de term ambachtelijk. 'Nederland kan een voorbeeld nemen aan Ierland, daar heeft de toezichthouder onlangs voorgeschreven wanneer een fabrikant een product ambachtelijk mag noemen.'
De regels voor ambachtelijke producten in Ierland zijn als volgt:
Het product wordt in beperkte hoeveelheid gemaakt door vaklieden
De productiemethode is niet volledig mechanisch en gaat volgens traditionele methoden
De productie gebeurt op kleine schaal, op één locatie
Karakteristieke ingrediënten van de producten, worden lokaal geteeld of geproduceerd
Ruim tweederde van de respondenten van het onderzoek van de Consumentenbond ziet de term ambachtelijk als marketingbegrip. Het zou een misleidende term zijn en maakt producten onnodig duur (www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/5/Ambachtelijke-chips-en-eierkoeken-wat-is-dat-1767086W/).

AH schrapt ‘ambachtelijk’ bij Excellent chips
Het schrappen van de term ‘ambachtelijk’ is een reactie op een onderzoek van de Consumentenbond in juni.
Volgens de Consumentenbond zien de AH-verpakkingen er traditioneel uit, maar zijn de producten zelf minder ambachtelijk. Zo bevatten de ambachtelijke zeezout & zwarte peper chips van Albert Heijn suiker, uipoeder, gistextract en aroma’s.
AH heeft actie ondernomen. ‘Ondanks dat de chips wel handgeschept zijn (tijdens het bakproces schept iemand de chips handmatig om – red.), merken we dat klanten de omschrijving ambachtelijk toch anders interpreteren’, laat Anoesjka Aspeslagh namens de marktleider weten. ‘Die verwarring willen we hiermee wegnemen.’
De Consumentenbond vergeleek ook producten van Aldi, Coop, Jumbo en Lidl die worden verkocht onder de noemer ambachtelijk. Uit dit onderzoek bleek volgens de bond dat ook bij die ketens verschillende producten niet op ambachtelijke wijze zijn bereid (www.distrifood.nl/assortiment/nieuws/2015/6/ah-schrapt-ambachtelijk-bij-excellent-chips-10191645, laatste update:26 jun 2015, www.nu.nl/eten-en-drinken/4076311/ah-verwijdert-woord-ambachtelijk-bij-chips.html).

Dus misschien is bierbrouwen wel eenvoudig ambachtelijk te noemen?

Bij navraag bij informatie (zie o.a. www.ondernemersplein.nl/ en www.antwoordvoorbedrijven.nl/) kwam naar voren dat ambachtelijk inhoudt als er standaard materialen worden gebruikt. Zodra er onderdelen op maat gemaakt worden, dus als iets in een catalogus staat en gewoon besteld kan worden? Verder staat er ook uitleg op die sites over milieu?:

Ieder bedrijf heeft te maken met milieuregels. Zo zijn er regels voor het geluidsniveau van uw bedrijf, voor de verwerking van afval en voor het gebruik en de opwekking van energie. Er zijn ook regels die moeten zorgen dat bodem, lucht en water niet vervuild raken. Soms zult u dus maatregelen moeten treffen om aan de regels te voldoen: zoals het leggen van een vloeistofdichte vloer, geluidsisolerende maatregelen toepassen of verschillende soorten afval gescheiden houden.
De meeste ondernemers belasten het milieu niet of weinig. Zij moeten zich houden aan de algemene milieuregels uit het Activiteitenbesluit. In welke categorie en aan welke regels u zich moet houden? Dat hangt af van uw bedrijfsactiviteiten. Gebruik de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) om dit uit te zoeken.

Dat van die AIM heb ik nu gedaan...

Waar moet u op letten?
Aan de volgende zaken zit vaak de nodige (milieu-)wetgeving verbonden:
Een bedrijf mag niet teveel geluid produceren. Als ondernemer moet u geluidshinder voorkomen.
Voor bedrijfsafval gelden speciale regels. Deze hebben te maken met het scheiden, inzamelen en registreren van afval.
Brengt u als producent of importeur verpakte producten en verpakkingen op de Nederlandse markt? Dan bent u verantwoordelijk voor het beheer van de verpakkingen tot en met de afvalfase.
(www.ondernemersplein.nl/ondernemen/huisvesting/uw-bedrijfsomgeving/info-en-advies/uw-bedrijf-en-het-milieu/)

Geur en bodem worden hier niet genoemd? Zouden die minder belangrijk zijn?

Uw bedrijf heeft te maken met milieuvoorschriften voor bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Op grond van het Activiteitenbesluit is uw bedrijf een type A-, B- of C-inrichting. Dat hangt af van uw bedrijfsactiviteiten.
Type A: Geen melding milieubeheer, geen omgevingsvergunning
Uw bedrijf belast het milieu niet of weinig (licht regime). U moet zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding milieubeheer te doen. U hoeft voor deze milieuactiviteiten ook geen omgevingsvergunning aan te vragen. Bedrijven van dit type zijn onder andere kantoren, banken, diverse zorginstellingen, huisartspraktijken en peuterspeelzalen.
Type B: Melding milieubeheer
Uw bedrijf belast het milieu aanzienlijk. U valt onder de regels van het Activiteitenbesluit, en u moet uw bedrijfsactiviteiten melden bij de gemeente. U moet dit doen voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. Bedrijven van dit type zijn onder andere bedrijven uit de metalektro, tandheelkundige laboratoria, zeefdrukkerijen en autoherstelbedrijven.
Meldings- en omgevingsvergunningplichtig
Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor andere activiteiten (bijvoorbeeld bouwen) omdat daarvoor een vergunningplicht bestaat? En moet u daarnaast een melding milieubeheer doen? Dan moet u deze melding tegelijk met de aanvraag voor de omgevingsvergunning doen.
Type C: Omgevingsvergunning

Uw bedrijf belast het milieu op grote schaal. U hebt een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente of provincie. In uitzonderlijke gevallen doet u de aanvraag bij de minister van Infrastructuur en Milieu of de minister van Economische Zaken. Valt uw bedrijf onder de Richtlijn Industriële Emissies (de opvolger van de IPPC-richtlijn)? Dan hebt u ook een omgevingsvergunning nodig. (www.ondernemersplein.nl/regel/omgevingsvergunning-milieu/)

Nou daar word je niet echt wijzer van. Dus dan zou een blog als dit het wat helderder kunnen maken, maar eigenlijk is dit ook enkel maar copy-paste. Ik zou eigenlijk eens wat van die aanvragen van brouwerijen  zoals bij  mijn vorige blogbericht over dit onderwerp. Als je er een aantal naast elkaar zet is er misschien wel een lijn in te ontdekken?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten