Translate

Zoeken in deze blog

donderdag 30 juli 2020

Pax et Bonum

Op https://biervat.blogspot.com/2020/07/archeon.html besprak ik het bier van Archon. Omdat we nu vanwege copyright geen foto's meer doen zie je het etiket niet. Op het etiket dat hier is te zien staat Pax et Bonum.

Latin motto and greeting spread among Franciscans and in the Catholicity
Peace and GoodPax et Bonum!Peace and Goodness be with youPeace and All Good


De broederschap Pax et Bonum is een lokale afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) en is in 2012 te Valkenswaard opgericht. Broeder Fons Sijben ofm.conv., zaliger gedachtenis, gaf enkele jaren daarvoor de eerste aanzet daartoe. Op dit moment telt de broederschap naast de geestelijk assistent en 2 broeders, 10 leden waarvan 8 leden geprofest zijn.http://www.ofsnederland.nl/92/Pax-et-Bonum-(Valkenswaard).html

De Orde van Franciscaanse Seculieren is de Nederlandse benaming van de Ordo Franciscanus Saecularis (OFS), een seculiere franciscaanse derde orde. De Orde maakt deel uit van de franciscaanse familie. Hij is bedoeld voor mannen en vrouwen die in hun eigen omgeving, gehuwd of ongehuwd, het ideaal willen volgen van Franciscus en Clara. Deze mannen en vrouwen leven in de wereld (daarom heten ze seculier), maar ze doen dit op een franciscaanse wijze. In de katholieke kerk vormen wij, naast de eerste orden van franciscaanse paters en broeders, de tweede orde van clarissen en de derde orde van franciscaanse religieuzen, een derde orde van franciscaanse seculieren met een eigen landelijk bestuur. Wij zijn deel van de Ordo Franciscanus Saecularis, waarvan het Generale Bestuur (CIOFS) in Rome zetelt. Wereldwijd tellen wij 500.000 leden, verspreid over 57 landen. In het Internationale Bestuur hebben wij een eigen afvaardiging. In de OFS trekken wij met elkaar op, om elkaar te inspireren en te stimuleren in de navolging van Christus, zoals Franciscus en Clara hen dit hebben voorgedaan. Bij de begroeting van onze medemensen wensen wij iedereen vrede en alle goeds. http://www.ofsnederland.nl/59/Wat-is-de-OFS.html

Pax et Bonum = vrede en alle goeds. Dat is de vredeswens die Franciscus van de Heer zelf ontvangen heeft en die hij doorgegeven heeft aan zijn broeders en zusters. We lezen in zijn geschrift genaamd 'Testament': 
"De Heer heeft mij geopenbaard wat wij bij wijze van groet moeten zeggen: De Heer geve u vrede. In welk huis ze ook binnengaan, zal huin eerste woord zijn: Vrede aan dit huis. en volgens het heilig evangelie mogen zij eten van alle spijzen die hun worden voorgezet.
Ik raad mijn broeders aan, ik vermaan en waarschuw hen in de Heer Jezus Christus om, terwijl ze door de wereld gaan, geen ruzie te maken en geen woordenstrijd te voeren en niet over anderen te oordelen.
Maar zij zullen mild, vredelievend en bescheiden zijn, zachtmoedig en deemoedig en met allen spreken overeenkomstig onze leefwijze zoals dat behoort.
En hij moet vermijden om kwaad te worden of zich op te winden over iemands zonde. Want toorn en opwinding verhinderen in hemzelf en in anderen de liefde.
De een zal de andere gerust zijn nood kenbaar maken, want als een moeder haar lichamelijk kind voedt en liefheeft, met hoeveel meer zorg moet iemand dan niet zijn geestelijke broeder liefhebben en voeden? En als iemand van hen ziek wordt, moeten de andere broeders hem zó dienen als zij zelf gediend zouden willen worden.
En overal waar broeders zijn en elkaar treffen zullen zij tonen dat zij voor elkaar huisgenoten zijn."

Er is ook een huisartsenpraktijk die zo heet: https://paxetbonum.praktijkinfo.nl/

Er is ook PAXpils, zie https://thumbs.dreamstime.com/b/etiket-flesje-pax-pils-oberelsbach-duitsland-oktober-160810001.jpg en 
https://s3.amazonaws.com/beertourprod/beers/pictures/000/000/131/original/Pax_Pils_-_Brouwerij_Sint-Jozef_900.jpg?1429176055

Pax Pils is van Brouwerij Cornelissen (Itterplein 19 B-3960 Bree - Opitter Limburg Belgium) zie https://belgium.beertourism.com/belgian-beers/pax-pils
Pax Pils is a traditional pils that is popular in its local area. This beer was introduced in 1937, just a few years after the inauguration of the new Cornelissen brewhall.
A bottom-fermented beer such as this ferments at low temperatures (6 to 12°C).
Towards the end of the fermentation process, the yeast descends to form a sediment at the bottom of the bottle.
Pils was not instantly popular in Belgium and it took several dozen years for it to catch on, particularly in the café trade. Quite a few self-respecting village breweries started to focus on pils, making deliveries to many a regional café.Pax Pils is brewed with soft water drawn up from the well that has proved ideal for the production of this type of beer. This refreshing, slightly bitter pils is a veritable session beer, one of those that go down very easily.
Pax Pils contains plenty of malt which provides more character than your average pils. It also tastes more full in the mouth.
From a thirst-quencher such as this you would expect a sufficient degree of bitterness thanks to the use of hops and malt, and it does not disappoint.
At any rate, a pils beer such as this is best consumed as fresh as possible. It has an amazing purity. A brief but enjoyable finish before your taste buds are ready for the next gulp.https://belgium.beertourism.com/belgian-beers/pax-pils

Op het etiket van het bier van Archeon staat ook een soort van 'T'. Dat figuur vond ik ook hier, bij Niko op weg naar Rome. Hij begon in 2019 in het klooster in Huijbergen om toch de stilte te ervaren die ook bij een pelgrimstocht hoort (zie https://12roma.loesniko.nl/). De 'T' is dus een soort christelijk kruisteken. Als ik dat opzoek op Google komen er allemaal afbeeldingen van ander soort kruizen en kruisloos ondergoed. Dat gaan we hier niet plaatsen anders is er straks weer een Googlelock dat dit blog 18+ is. 
Uiteindelijk vind ik het als Fransicaans kruisteken en Tau-kruisteken:

De tau is een symbool dat gebruikt werd door de woestijnvader Sint Antonius. In de derde eeuw leefde hij als kluizenaar in de Egyptische woestijn en hij wordt als dusdanig beschouwd als grondlegger van het kloosterleven. Eind elfde eeuw werd de de lekenorde van Sint Antonius gesticht. Zij verzorgden pestlijders. In de steden mochten zij hun varkens in de straten los laten lopen, die gebrandmerkt werden met de tau of het Sint Antoniuskruis.
Paus Innocentius III stelde bij de opening van het vierde Lateraans Concilie in 1215 (tijdens het leven van Franciscus) de vernieuwing van de kerk onder dit teken: “De Tau heeft de vorm van het kruis, voordat Pilatus er het opschrift op liet aanbrengen. De Tau is het teken van de mensen, die in hun leven de uitstraling van het kruis laten zien.” http://www.franciscaansleven.be/het-tau-kruisje.html

Het Tau-kruis, Sint-Anthoniuskruis of kortweg "Tau" is het symbool van de religieuze ridderorde van Sint-Antonius (de Antonieten). Het heeft de vorm van een hoofdletter T. Zij droegen het in blauwe kleur op hun habijt.[1] De heilige Antonius van Egypte wordt in de iconografie vaak met het tau-kruis als attribuut afgebeeld.
Aangezien de Antonieten pest- en lepralijders verzorgden, werd er onder het kruis vaak een belletje afgebeeld. Dit verwees naar de bel die de pest- en lepralijders luidden om anderen te waarschuwen voor hun besmettelijke aanwezigheid.
De oorsprong van dit kruis is de Griekse letter tau.  https://nl.wikipedia.org/wiki/Tau-kruis

De Orde van Sint-Antonius (Latijn: Canonici Regulares Sancti Antonii, afkorting CRSAnt), ook wel antonieten, antonieters of antonianen, was oorspronkelijk een lekenbroederschap, die in 1095 in de Dauphiné (Zuid-Frankrijk) werd gesticht. Later werd het een ridderlijke orde, een kloosterorde van reguliere kanunniken.... Om de pest en andere besmettelijke ziekten het hoofd te bieden organiseerden burgers zich om hospitalen op te richten. Zo werden "illustere broederschappen" ingesteld die Sint-Antonius-Abt als hun patroonheilige kozen. De broederschappen van Sint-Antonius in Viennois, het centrum van de verering van deze heilige, zijn voorbeelden van deze gezelschappen die men met recht ook ridderorden kan noemen: de "Illustere Broederschap van de Ridders van Sint-Antonius van De Hau" en de "Illustere Broederschappen van de Ridders van Sint-Antonius van Barbefosse". In de illustere gezelschappen verenigden zich edelen en burgermannen en -vrouwen. Sommige ridderorden bestonden vooral uit edelen en stonden soms onder bescherming van een vorst.... Om het grondbezit van de orde te beheren en de financiële toestand van de orde zeker te stellen werden commanderijen ingesteld, zoals in Bailleul en Maastricht. Om de bloei van deze nuttige broederschappen te bevorderen verleende paus Eugenius IV in 1441 privileges aan de broeders; zij mochten hun eigen biechtvader aanstellen. De broederschappen omvatten geestelijken en leken, burgers en edelen mannen en vrouwen. De broederschappen droegen als herkenningsteken Sint-Antoniuskruisjes en medaillons met het tau-kruis, vaak met daaronder een bel, aan een keten. Ook werden er kruisen van stof op de kleding aangebracht.

De commandeur van het Maastrichtse Antonietenklooster, Philippus Vaecx alias Foxius (commandeur van 1628 tot 1652), plaatste het tau-kruis niet zoals gebruikelijk als een kwartier in zijn wapen maar plaatste het op de schildzoom, zoals afgebeeld op het portret van een antoniet door Jan van Eyck (of een navolger) dat bekend is als 'de man met de anjer'. Deze onbekend gebleven heer met tau-kruis en bel (Latijn: tau et tintinnabulum) werd door Van Eyck rond 1423 geportretteerd, hoewel het bewaard gebleven schilderij een kopie van enkele decennia later is. Er is ook een bronzen figuur, waarschijnlijk Albrecht van Beieren voorstellend, getooid met de insignia van de Illustere Broederschap van Barbefosse. Het insigne van de leden van de orde van Barbefosse bestond uit "ung coller et pendant à icellui coller une potence et au debout d'icelle une clocquette sonante" wat vertaald kan worden als "een keten en daaraan hangend een galg en daaronder een klinkend klokje". De "coller" bestond uit een gouden of zilveren koord met knopen, gelijk het koord, de cordelière, van monniken en nonnen.
Door de personele unie van de graafschappen Henegouwen en Holland geraakte de Orde van Sint-Antonius ook in het graafschap Holland in bloei. Meerdere graven en gravinnen, waaronder graaf Willem VI van Holland en Jacoba van Beieren, zijn met de Orde van Sint-Antonius afgebeeld. Voor de edelen in de Bourgondische Nederlanden nam de Orde van het Gulden Vlies de plaats van de Orde in, de protestantse provincies kenden geen katholieke "Illustere Broederschappen" meer.
De bloei van de orde heeft tot in de 17e eeuw geduurd. De pestepidemieën en de endemische lepra behoorden toen tot het verleden en de commanderijen overleefden de Franse Revolutie niet. https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_Sint-Antonius

Jan van Eyck (Maaseik?, ca. 1390 - Brugge, 9 juli 1441) was een kunstschilder ... Men rekent hem naast Rogier van der Weyden tot de voornaamste vertegenwoordiger van de Vlaamse Primitieven. Tot zijn bekendste werk behoort het veelluik het Lam Gods (1432), te bezichtigen in de Sint-Baafskathedraal van Gent, in 2020... Jan van Eyck was tijdens zijn leven wellicht de beroemdste schilder van Europa en stond al vroeg te boek als de "uitvinder" van de olieverfschilderkunst.[1] Dit laatste werd in de 20e eeuw als een legende afgedaan, maar het staat vast dat Jan van Eyck in de ontwikkeling van deze techniek een doorslaggevende rol heeft gespeeld.... Authentieke werken van Jan van Eyck zijn dus uiterst zeldzaam en komen ook niet meer op de kunstmarkt voor. Sommige werken bestaan wel uit meerdere panelen. Het grootste bewaarde werk van Jan van Eyck is Het Lam Gods (24 panelen) dat nog steeds in de kerk wordt bewaard waarvoor het werd geschilderd:

Het op eikenhout geschilderde schilderij De aanbidding van het Lam Gods is een groot en inhoudelijk complex vroeg-15e-eeuws Vlaams veelluik. Het werk werd uitgevoerd in opdracht van de Gentse burger-koopman Joos Vijd, daterend tussen 1430 en 1432, en is van de hand van de gebroeders Van Eyck. Het werd bedacht als altaarstuk voor de Vijdkapel in de Sint-Baafskathedraal van Gent.
Het panelengeheel kende doorheen de tijd een uiterst avontuurlijke geschiedenis en is tot op één paneel na, te weten de Rechtvaardige Rechters, intact te bewonderen in de Sint-Baafskathedraal van Gent.
...
In 1934 werden twee panelen gestolen, een van de bekendste kunstroven van België, waarvan er één, voorstellende De Rechtvaardige Rechters, uiterst linksonder gesitueerd, nooit werd teruggevonden. 
...
1934: de panelen van De Rechtvaardige Rechters en van St. Jan de Doper worden gestolen. Het tweede paneel wordt spoedig teruggevonden.
1940: bij de Duitse inval wordt het schilderij naar het kasteel van Hendrik IV van Frankrijk in Pau in Frankrijk gebracht, van waaruit Duitse troepen het in 1942 meenemen voor Hitlers geplande kunstencentrum te Linz om later deel uit te maken van de Linzer Sammlung.
8 mei 1945: het Derde Amerikaanse Leger vindt het intacte veelluik terug in de zoutmijnen van Altaussee bij Salzburg, Oostenrijk met weinig schade door de constante temperatuur van 7 °C en relatieve vochtigheidsgraad van 70%.
...
Sinds 1986 wordt het veelluik bewaard in een streng beveiligde glazen kooi in de Villakapel of Doopkapel van de kathedraal met alarmsysteem, gewapende kapeldeur en continue camerabewaking. In 2010 onderging het veelluik een grondig wetenschappelijk onderzoek ter voorbereiding op ingrijpende restauratiewerkzaamheden, die in 2012 aanvingen en zouden duren tot minstens 2024.

Monuments Men was tijdens de Tweede Wereldoorlog een door de geallieerden in 1943 gevormde militaire groep van ongeveer 350 mannen en vrouwen, gerekruteerd uit veertien verschillende landen, met een overwicht uit de Verenigde Staten. De groep droeg de naam Monuments, Fine Arts, and Archives (MFAA).
De meeste leden van deze sectie waren gerekruteerd op basis van hun verworven kennis als museumdirecteur, conservator, kunsthistoricus, archivaris, architect, pedagoog of kunstenaar. Het enige doel van de sectie was zoveel als mogelijk cultureel erfgoed te redden van vernieling en de kunstwerken terug te vinden die door Adolf Hitler en de nazi's gestolen waren.
De MFAA speelde een belangrijke rol bij het opsporen van de geroofde kunst. Diverse kunstopslagplaatsen van de nazi's werden door de monumentenmannen gelokaliseerd en veiliggesteld. Opslagplaatsen bevonden zich onder meer in een zoutmijn van Merkers in Thüringen, in het Beierse slot Neuschwanstein en in een zoutmijn bij het Oostenrijkse dorp Altaussee. In Altaussee werden onder andere het Gentse Lam Gods van de gebroeders Van Eyck, de Brugse Madonna van Michelangelo en Vermeers De astronoom ongeschonden aangetroffen. Lokale mijnwerkers en hun directie hadden het plan van de nazi's om de mijn te doen ontploffen met succes gedwarsboomd.
De opdracht was niet zonder gevaren, vooral niet wanneer de leden van de sectie zich binnen de frontlinies waagden om kunstwerken te lokaliseren en terug te winnen. Twee leden sneuvelden tijdens beschermingsacties... De geschiedenis van de MFAA werd voor het eerst geschreven in 1994 door Lynn H. Nicholas in zijn boek The rape of Europa en opnieuw in 2009 door Robert M. Edsel in het boek The Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves and the Greatest Treasure Hunt in History, dat in Nederland in 2010 werd uitgegeven als De kunstbrigade. In maart 2013 begon de Amerikaanse acteur en regisseur George Clooney met het verfilmen van het boek van Robert M. Edsel. De film The Monuments Men kwam in februari 2014 in de bioscopen. 

The Monuments Men ging op 4 februari 2014 in wereldpremière in New York en werd ook vertoond op 8 februari 2014 op het internationaal filmfestival van Berlijn. De film ging op 13 februari 2014 in première in de Sint-Baafskathedraal in Gent, omdat in de film de zoektocht van de soldaten naar het Lam Gods leidt, dat in deze kathedraal hangt. De film ging op 12 maart 2014 in première in de Belgische bioscopen.[2] ... Het boek en vervolgens de film hebben het verhaal van de Monuments Men uitsluitend gezien vanuit Amerikaanse ogen. De inbreng van specialisten uit dertien andere landen, onder meer uit België en Nederland, kwam hierbij niet aan bod.
Deze historische onjuistheid kwam onder meer tot uiting in het verhaal van de recuperatie van het Lam Gods, waarbij de verdienste volledig op rekening van Amerikaanse militairen werd geplaatst. De eenzijdige interpretatie is gedeeltelijk rechtgezet op de webstek van de Monuments Men Foundation, waarop, naast andere nationaliteiten, ook een aantal Nederlandse en Belgische Monuments Men aan bod komen.[3] https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Monuments_Men

Maar goed we hadden het over de T:

Tau-kruis
Het Tau-kruis, genoemd naar de Griekse letter tau, is een christelijk symbool.
Het Tau-kruis wordt zo genoemd vanwege zijn vorm, die op de Griekse letter tau lijkt. Het symbool is ook bekend als Antoniuskruis, Egyptisch kruis, Sint-Franciscuskruis of Crux commissa. https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/t/tau-kruis

Kruisiging
De kruisvorm staat symbool voor het middel waarmee de Romeinen opstandige slaven, misdadigers en vijanden van de staat executeerden. Alleen zij die geen Romeins burger waren konden tot de kruisdood worden veroordeeld. Het foltertuig kon diverse vormen aannemen: een paal (crux simplex; I), twee diagonalen (crux decussata, later Andreaskruis genoemd; X), een paal met een korte dwarsbalk (crux immissa, Latijns kruis; †), en een paal met daarboven op een dwarsbalk (crux commissa, Τ). Die laatste wordt Tau-kruis genoemd. https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/t/tau-kruis

Oude Testament
Het Tau-kruis werd door christenen niet alleen met Christus’ kruisdood in verband gebracht, maar ook met het teken waarvan sprake is in Ezechiël 9,3.4 en met de uitgestrekte handen van Mozes in Exodus 17,11:
De HEER riep tot de man die in linnen gekleed was, met de inktkoker aan zijn middel: ‘Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een teken [de Vulgaat vertaalt dit met thau] op het voorhoofd van de mannen die jammeren en klagen over alle gruweldaden die daar bedreven worden. (Ez. 9,3.4) https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/t/tau-kruis

Sint-Antonius Abt
Dat het Tau-kruis ook Antoniuskruis wordt genoemd, is omdat Sint-Antonius Abt, de Egyptische woestijnvader uit de 4de eeuw, het teken op zijn habijt droeg. https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/t/tau-kruis

Antonianen
In 1095 werd de gemeenschap van de Reguliere Kanunniken van Sint-Antonius opgericht. Deze orde van hospitaalbroeders, ook wel Antonieten genoemd, voerden als logo het Tau-kruis waarmee Antonius Abt werd geassocieerd. https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/t/tau-kruis

Sint-Franciscus
Paus Innocentius III stelde bij de opening van het Vierde Lateraans Concilie in 1215 introduceerde het Tau-kruis als symbool van de door hem gewenste kerkhervorming. Dit zette Sint-Franciscus van Assisi aan om eveneens dit teken te voeren. Voor hem symboliseerde het Tau-kruis bekering, boetvaardigheid en verlossing. Mogelijk had hij het Tau-kruis ook al aangetroffen bij de Antonieten in Rome. Deze hospitaalbroeders maakten grote indruk op hem omdat zij in hun gasthuis melaatsen opvingen en verzorgden. De Antonieten droegen een staf in de vorm van een Tau en droegen het teken evenals Sint-Antonius Abt op hun habijt. https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/t/tau-kruis

Franciscaans logo
Franciscus bracht het Tau-teken aan op huizen, muren en bomen. Beroemd is de rode Tau die hij schilderde in een nis van de kluizenarij van Fonte Colombo in het Rietidal. Franciscus zegende met dit teken en zette het bij wijze van handtekening onder zijn brieven.
Voor de Franciscaanse Beweging (minderbroeders, clarissen, franciscanessen en tertiarissen) is het Tau-kruis een teken van zegen en vrede. Vaak dragen leden van de Franciscaanse Beweging een Tau op hun borst. https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/t/tau-kruis

De kruisjes worden ook verkocht door de Franciscanen:
Franciscus gebruikte het kruis in de vorm van een hoofdletter T, het zogeheten Tau-kruis, als handtekening. Veel franciscaanse mensen dragen zo'n kruisje als herkenningsteken. Ze zijn gemaakt van olijfhout. Al onze Tau-kruisjes komen uit de basiliek waar Franciscus begraven ligt, de St. Francesco in Assisi.

Het is dus een Franciscaans logo en motto op dit bier van Arceon. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten