Translate

Zoeken in deze blog

maandag 8 mei 2017

Zuid-Holland

Op vrijdag 9 mei 2014 had ik hier aandacht voor de provincie Zuid-Holland.

Zuid-Holland (Geluidsfragment uitspraak (info / uitleg)) is een provincie in het westen van Nederland aan de Noordzeekust. De hoofdstad is Den Haag, de grootste stad is Rotterdam.
Zuid-Holland is één van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden ter wereld. De provincie meet 3403 km² en het aantal inwoners is 3.607.150 (augustus 2015), waarmee Zuid-Holland de bevolkingsrijkste provincie van Nederland is.
Aangrenzende provincies zijn Zeeland in het zuiden, Noord-Brabant in het zuidoosten en Gelderland en Utrecht in het oosten. De noordgrens wordt gevormd door de provincie Noord-Holland waarmee Zuid-Holland tot de grondwetsherziening van 1840 één provincie Holland vormde. In het westen grenst de provincie aan de Noordzee.
....
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog vonden in het zuidelijke deel van Holland gebeurtenissen plaats als de inname van Den Briel, op 1 april 1572, de moord op de negentien katholieke geestelijken, bekend als de martelaren van Gorcum in 1572, de Eerste Vrije Statenvergadering op 19 juli 1572, het ontzet van Leiden op 3 oktober 1574 en de moord op Willem van Oranje op 10 juli 1584 in Delft. Na het succesvolle ontzet van Leiden werd de eerste universiteit van het hedendaagse Nederland in Leiden opgericht.
Holland ging de Gouden Eeuw in en bracht onder andere wetenschappers als Anthonie van Leeuwenhoek en Christiaan Huygens, filosofen als Baruch Spinoza en Pierre Bayle en schilders als Johannes Vermeer, Rembrandt van Rijn en Jan Steen voort.
In de negentiende eeuw werden de zandgronden nabij Sassenheim, Lisse en Hillegom afgegraven voor verschillende doeleinden, waardoor geestgronden overbleven die zeer geschikt waren voor de bollenteelt. Zo kwam de grootschalige bollencultuur en internationaal opererende bollenhandel op. Verder vond in de negentiende eeuw de Leidse buskruitramp plaats, wat een groot deel van de binnenstad in Leiden verwoestte. Deze ramp kon als de eerste echte nationale ramp worden beschouwd door de hulp van koning Lodewijk en de rest van het land.
Hoewel al vanaf 1814 de provincie Holland twee Commissarissen van de Koning had, een voor het noorden en een voor het zuiden, werd de provincie in 1840 opgesplitst in een provincie Noord-Holland en Zuid-Holland. Dit werd gedaan, omdat de provincie Holland: bij vergelijking met alle andere te groot was in uitgestrektheid, bevolking, rijkdom en opbrengst. In de loop der jaren werden de Zuid-Hollandse steden Oudewater (1970), Woerden (1989) en Vianen (2002) bij de provincie Utrecht gevoegd.
In 1863 markeerde het graven van de Nieuwe Waterweg het begin van de groei van Rotterdam en de Rotterdamse haven en daarmee ook de werkgelegenheid in de regio. Bijna een eeuw later, in de Tweede Wereldoorlog, werd op 14 mei 1940 het centrum van Rotterdam verwoest door een Duits bombardement. De bezetting door de Duitsers leidde tot anti-joodse maatregelen en het gevangennemen en fusilleren van verzetsstrijders op de Waalsdorpervlakte. Aan de kust werd door de Duitsers de Atlantikwall gebouwd om een mogelijke invasie te kunnen tegenhouden.
Na de Tweede Wereldoorlog werden delen van Zuid-Holland en Zeeland getroffen door de watersnoodramp van 1953. Daarbij kwamen 865 mensen uit Zeeland en 677 mensen uit Zuid-Holland om het leven. Als reactie op deze ramp werden de Deltawerken uitgevoerd waarvan het laatste onderdeel, de Maeslantkering, in 1997 voltooid werd.
In latere jaren nam de welvaart toe, kwamen de gastarbeiders naar Nederland en kwam de popcultuur en het milieubewustzijn op..... Zuid-Holland is een centraal deel van de Rijn-Maas-Scheldedelta.
Zuid-Holland grenst in het westen aan de Noordzee, in het noorden aan de provincie Noord-Holland, in het oosten aan Utrecht en Gelderland, in het zuidoosten aan Noord-Brabant en in het zuiden aan Zeeland. Zuid-Holland is, afgezien van de duinen aan de Noordzeekust, zo goed als vlak en bestaat grotendeels uit polderland.
...In het noordwesten van Zuid-Holland is de Duin- en Bollenstreek gelegen. Deze streek omvat het duingebied rond Katwijk en het landelijk gebied rond de plaatsen Sassenheim, Lisse, Voorhout, Noordwijk, Noordwijkerhout en Hillegom. Ten zuiden van de streek is het gebied meer verstedelijkt op de as van Katwijk-Leiden. Het meeste reliëf van de strandwallen en vlakten zijn er verdwenen, alhoewel deze vaak nog wel aan de slingerende weggetjes in het landschap te herkennen zijn.
...Tussen de stedelijke gebieden van Rotterdam, Den Haag en Leiden bevindt zich de zogenaamde Groenblauwe Slinger. Dit is een aaneengesloten agrarisch gebied en omvat Midden-Delfland, Oude Leede, de Groenzone Berkel-Pijnacker en het westelijke deel van het Land van Wijk en Wouden, waar voornamelijk melkveehouderijen gevestigd zijn en waar vanuit de omgeving veel gerecreëerd wordt. Grenzend aan de Groenblauwe Slinger ligt een stedelijk gebied met steden als Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer, dat in het zuidwesten overgaat in het Westland, dat vanwege de glastuinbouw ook een verstedelijkt karakter heeft. Het hoogste punt van de provincie ligt met 33,5 meter boven het NAP in het Westerduingebied, een duingebied bij Den Haag.[3][4]
...
In het noordelijk deel van Zuid-Holland bevindt zich de Rijnstreek, dat tot de eerste droogmakerijen van West-Nederland behoort. Deze droogmakerijen worden omgeven door veengebieden, waar zich ook de Nieuwkoopse plassen bevinden. Ten zuiden van de streek ligt het gebied Midden-Holland, waarvan het landschap voor grote delen wordt bepaald door het soort veen. Rond Boskoop is het veen bepalend voor de boomteeltsector. Door het gebied loopt de Hollandse IJssel en de Oude Rijn, waar langgerekte smalle kavels zijn ontwikkeld, die loodrecht staan op de oeverwallen van die rivieren. De Zuidplaspolder bevindt zich er, een open polder vrijwel zonder bomen, die een van de oudste droogmakerijen van West-Nederland is. Het laagste punt van de provincie en tevens van Nederland ligt op 6,74 meter onder het NAP en in de Zuidplaspolder in Nieuwerkerk aan den IJssel.[5] Verstedelijkt is het gebied bij Gouda en Waddinxveen. Nog meer naar het zuiden, ten zuiden van rivier de Lek, liggen de Vijfheerenlanden en ook de Alblasserwaard. Van de laatste bestaat de bodem uit veen met vooral langs de rivieren nog een laag klei erop. In de Alblasserwaard wordt de grond daarom vooral voor veehouderij gebruikt, met verstedelijking rondom de Merwede en Beneden-Merwede, in de steden Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam. De Vijfheerenlanden heeft een bodem bestaande uit rivierklei en daarom wordt de grond daar voornamelijk gebruikt voor fruitteelt en voor bebouwing.[6]
...
Het midden van Zuid-Holland kenmerkt zich door een sterke verstedelijking met steden als Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Capelle aan den IJssel, Krimpen, Barendrecht, Spijkenisse en de Rotterdamse haven. Rivieren zijn onder andere de Nieuwe Maas, de Oude Maas, Nieuwe Waterweg en de Brielse Maas. Op Voorne-Putten, ten zuiden van de Rotterdamse haven, is het landschap agrarisch van karakter en heeft het een eigen identiteit met kreken, watergangen, bebouwingslinten, dijken en kreekruggen. Aan de kop van het voormalige eiland bevinden zich duinen en het Oostvoornse Meer.
Ten noorden van Rotterdam ligt de gemeente Lansingerland, met de plaatsen Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs, waar veel glastuinbouw is. Dit kan als stedelijk gekarakteriseerd worden. Het zuiden van Zuid-Holland wordt gekenmerkt door grote wateren en rivieren, als de Maas, de Lek, Haringvliet, Hollandsch Diep en de Biesbosch. De rivieren zorgen voor de afvoer van rivierwater en sediment en de aanvoer van water naar de omliggende gebieden. Door de aanvoer van zoet water via de rivieren blijft de instroom van zout water beperkt. Aan de Oude Maas en de Beneden-Merwede ligt een sterk verstedelijkt gebied, de Drechtsteden. Rond de Drechtsteden liggen op de voormalige eilanden IJsselmonde en het Eiland van Dordrecht, landelijke gebieden. Ook de Hoeksche Waard is een landelijk gebied met weinig verstedelijking, maar in plaats daarvan heeft het veel kernen. Ten zuiden daarvan ligt het eiland Tiengemeten, het enige echte eiland dat Zuid-Holland nog heeft. Goeree Overflakkee ligt daar weer zuidelijk van en is voornamelijk agrarisch, met nog enkele natuurgebieden. Op de Kop van Goeree bevinden zich duinen en binnenduinen, ter bescherming van het eiland tegen de Noordzee.[7][8] (https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Holland).

Zuid-Holland is een dichtbevolkte provincie. Meer dan 3,5 miljoen mensen wonen, werken, recreëren en reizen in een gebied van nog geen 3.000 vierkante kilometer. De provincie wil dat zij dat zo goed mogelijk kunnen doen en zet daarom in op slim gebruik van de bestaande bebouwing en het gebied daaromheen (www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/).

Op de Provincie website kan gezocht worden op bier:

Van Uden – exploitant Alpherium – en beoogd exploitant van containeroverslag Sluiseiland
is een partij die goed bekend is met de markt.... Alpherium is hoofdzakelijk geënt op vervoer voor Heineken. Heineken is bepalend in de bedrijfsproces
van Alpherium en zal wanneer een containeroverslag in Gouda wordt gekoppeld
hier ook voorwaarden aan stellen. Voor Heineken is de terminal en binnenvaartvervoer
onderdeel van het logistieke systeem van het productieproces van bier in Zoeterwoude
tot export van bier naar de bestemmingen in de wereld. Heineken is niet gebaat bij
meer schakels in het netwerk, omdat deze logistieke keten dan mogelijk wordt verstoord (Bijlagerapport behorende bij containeroverslagpunt SluiseilandRotterdam, 04 mei 2016; www.zuid-holland.nl/algemeen/zoeken/?s=0&filter=0&getfields=*&hl=nl&q=bier).

Een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij, een duurzame economie én een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude. Dat zijn de ambities waarvoor Groene Cirkels zich inzet.
Groene Cirkels is een initiatief van HEINEKEN Nederland, de provincie Zuid‑Holland en Alterra Wageningen UR.
Om onze ambities waar te maken, nemen we de natuur als uitgangspunt en realiseren we programma’s rond de thema’s energie, water, grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving.
(Groene Cirkels DUURZAAMHEID VAN WERELDKLASSE, www.zuid-holland.nl/algemeen/zoeken/?s=0&filter=0&getfields=*&hl=nl&q=bier).

Jan Kempers, manager duurzame
ontwikkeling HEINEKEN Nederland Supply
“HEINEKEN Brouwerij Zoeterwoude heeft
de ambitie om tot de eerste bedrijven
te behoren die klimaatneutraal zijn.
Binnen het grote HEINEKEN concern is
de brouwerij daartoe wel haast verplicht,
niet alleen omdat het een van de grootste
brouwerijen ter wereld is, maar ook omdat
zij in het moederland van het concern staat.
Daarmee heeft de brouwerij alles in huis
om de voortrekkersrol te nemen binnen
het concern en een voorbeeldpositie in te
nemen in de wereld voor andere bedrijven
van deze omvang (Groene Cirkels DUURZAAMHEID VAN WERELDKLASSE, www.zuid-holland.nl/algemeen/zoeken/?s=0&filter=0&getfields=*&hl=nl&q=bier).HEINEKEN is op lange termijn alleen succesvol op de wereldmarkt wanneer elk glas bier bijdraagt aan een betere wereld.
Maar HEINEKEN kan alleen verduurzamen wanneer de buren, de toeleveranciers
en instellingen in haar omgeving gaan samenwerken met het bedrijf. Groene Cirkels gaat daarom over duurzaamheid, energie, biodiversiteit, gezonde producten, water en kringlopen, maar bovenal over samenwerking (Groene Cirkels DUURZAAMHEID VAN WERELDKLASSE, www.zuid-holland.nl/algemeen/zoeken/?s=0&filter=0&getfields=*&hl=nl&q=bier).

Bierbostel en gras kun je beter als voedsel gebruiken dan vergisten volgens Annemieke Smit van Alterra WUR (Groene Cirkels DUURZAAMHEID VAN WERELDKLASSE, www.zuid-holland.nl/algemeen/zoeken/?s=0&filter=0&getfields=*&hl=nl&q=bier). Maarten van Veluw wijst erop dat dankzij Alpherium er export over het water kan, wat zes miljoen vrachtwagenkilometers per jaar bespaart (Groene Cirkels DUURZAAMHEID VAN WERELDKLASSE, www.zuid-holland.nl/algemeen/zoeken/?s=0&filter=0&getfields=*&hl=nl&q=bier).

Werkbezoek leden Tweede Kamer aan Heineken Brouwerij
Rogier van der Sande ontvangt [op 25 november 2016], samen met de directeur Heineken Nederland Supply, enkele Kamerleden bij de Heineken brouwerij in Zoeterwoude. Tijdens een gesprek en een rondleiding door de brouwerij wordt het programma Groene Cirkels toegelicht. Dit programma is een unieke samenwerking van Heineken Nederland, provincie Zuid-Holland en kennispartner Alterra van de Wageningen University & Research. Deze partijen werken samen op 3 gezamenlijke ambities:  een klimaat-neutrale Heineken brouwerij in 2020, een duurzame economie én een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude (www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/gedeputeerde-staten/rogier-sande/gedeputeerde-rogier/bezoek-tweede-kamer/) (www.zuid-holland.nl/algemeen/zoeken/?s=0&filter=0&getfields=*&hl=nl&q=brouwerij)

Groene Cirkels overhandigde in mei 2015 de publicatie 'Groene Cirkels, Duurzaamheid van Wereldklasse' aan Sharon Dijksma... Initiatieven delen, elkaar enthousiasmeren en inspireren. Dat is waar de netwerkdag van Groene Cirkels om draaide. Op de brouwerij van Heineken in Zoeterwoude werden op 23 november de 5 Groene Cirkel-thema’s uitgelicht en bespraken de partners de huidige projecten en ambities voor de toekomst.
Han Weber: "Groene Cirkels laat zien hoe de provincie van de 21e eeuw maatschappelijke uitdagingen aangaat. Het is een proeftuin voor new governance; het leren schakelen tussen verschillende rollen met als doel duurzame oplossingen vinden voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen."
Het samenwerkingsverband Groene Cirkels is opgericht in 2013 door HEINEKEN, provincie Zuid-Holland en Alterra Wageningen UR en heeft als ambities:
klimaatneutrale HEINEKEN-brouwerij
duurzame economie
aangename leefomgeving
Het samenwerkingsverband is de afgelopen 2 jaar sterk gegroeid. Rond de thema’s Leefomgeving, Water, Grondstoffen, Mobiliteit & Logistiek en Energie zijn Groene Cirkels gevormd, partners aangetrokken en activiteiten opgestart (www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@11840/groene-cirkels/).

De 4 windturbines van Heineken in Zoeterwoude zijn vrijdag 10 juni  [2016]officieel in gebruik genomen. Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, sprak tijdens deze bijzondere gelegenheid. De windturbines hebben een gezamenlijk vermogen van 12 megawatt en voorzien in 40% van de elektriciteitsbehoefte van de brouwerij.
“Heineken is in menig opzicht een koploper in duurzaamheid en één van de inspirerende voorbeelden van toekomstgerichte ondernemingen in de Zuidelijke Randstad”, aldus Jaap Smit. “Met de ingebruikname van 4 grote windmolens bereikt Heineken letterlijk een hoogtepunt op weg naar een klimaatneutrale brouwerij in 2020. In het project Groene Cirkels werken Heineken, de Universiteit Wageningen en de provincie Zuid-Holland samen aan een duurzame economie én een aangename leefomgeving.” (www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@13694/heineken-windmolen/)

Alblasserdam
Alblasserdam is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Binnen de gemeentegrenzen liggen geen andere kernen, behoudens de buurtschap Kortland.
De ontstaansgeschiedenis van Alblasserdam is nauw verbonden met het afdammen van de rivier de Alblas. De eerste afdamming vond plaats in 1277, op het grondgebied van het tegenwoordige Oud-Alblas. Rond 1280 vond de tweede afdamming plaats, met een nieuwe dam zo'n 50 meter ten oosten van de huidige locatie. In 1599 werd de dam verplaatst en vervangen door een schutsluis. Deze heeft tot 1997 gefunctioneerd en is toen - in het kader van dijkverzwaring en de teloorgang van beroepsvaart op de Alblas - wederom vervangen door een dam. De naam Alblasserdam wordt voor het eerst genoemd in een kroniek van Melis Stoke uit 1299.[1] Pas op 27 mei 1447 werd Alblasserdam zelfstandig als ambachtsheerlijkheid. Voor die tijd vormde het één geheel met Oud-Alblas.[2]
In de geschiedenis van Alblasserdam heeft water een grote rol gespeeld. Naast de rivier de Alblas, waar Alblasserdam zijn naam aan ontleent, is de rivier De Noord van groot belang geweest voor de groei van Alblasserdam. Door de ligging aan deze rivier was Alblasserdam een gunstige vestigingsplaats voor industrie. Toch kwam pas vanaf het einde van de 18e eeuw de scheepsbouw in het dorp echt op gang[3]. ...Ook de watersnood van 1953 trof een gedeelte van Alblasserdam.
In de meidagen van 1940 werd gevochten om de bij Alblasserdam gelegen Brug over de Noord. De gevechten mondden uit in een bombardement op 11 mei 1940, waarbij het oude centrum van Alblasserdam zwaar werd getroffen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Alblasserdam).

Speciaal bier degusteren in Alblasserdam. Er zijn genoeg cafés en kroegen waar genoten kan worden van een lekker speciaal biertje (http://specialebier.nl/bierproeverij/bierproeverij-alblasserdam/).

Mitra Alblasserdam verder als Franchise-winkel
Per 16 november 2015 heeft Anne Middelkoop deze Mitra-winkel overgenomen en daarmee het voortbestaan van de zaak voorlopig gegarandeerd. U kunt hier terecht voor een ruime keus speciaalbier (www.mitra.nl/winkels/alblasserdam/van-eesterensingel-127/winkel.aspx?wid=309)

Barendrecht
Barendrecht is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente telt 47.824 inwoners (1 april 2016, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 21,74 km² (waarvan 1,34 km² water). Een inwoner van Barendrecht wordt een Barendrechter genoemd.[1] De gemeente ligt op het eiland IJsselmonde. Ze is een van de BAR-gemeenten en behoort tot de Stadsregio Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag... De kern van het oude Barendrecht wordt gevormd door het oude dorp rond de watertoren, maar tegenwoordig is de Middenbaan het centrale winkelgebied. Aan de oostrand hebben veel transportbedrijven hun opslag- en distributiehallen, voornamelijk, maar niet uitsluitend, voor verse groenten en fruit. ... De huidige gemeente Barendrecht ligt op het gebied van drie ambachtsheerlijkheden, namelijk Oost-Barendrecht, West-Barendrecht en Carnisse. De oudste vermelding van het ambacht Oost-Barendrecht stamt uit het jaar 1264 (https://nl.wikipedia.org/wiki/Barendrecht).

Een brouwerij vind ik er niet...

Bergschenhoek
Bergschenhoek is een plaats en voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, ten noorden van Rotterdam. Het maakt sinds 2007 onderdeel uit van de gemeente Lansingerland.
Bergschenhoek is een woonplaats met veel nieuwbouw. Er zijn relatief veel woningen in de duurdere klasse. Op 24 november 2004 werd het nieuwe dorpscentrum geopend. Ten zuidoosten van de woonkern, langs de rivier de Rotte bevindt zich een groot natuur- en recreatiegebied, het Hoge en Lage Bergse Bos, met een onder meer een opvallende skihelling, een klimwand van 34 meter hoog, een mountainbikeparcours en een golfbaan. De plaats ligt niet ver van Rotterdam Airport. Het grondgebied wordt doorsneden door de HSL-Zuid, die eind december 2009 operationeel werd.
Op 1 januari 2007 is de gemeente Bergschenhoek samengegaan met de aangrenzende gemeenten Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs in de nieuwe gemeente Lansingerland (https://nl.wikipedia.org/wiki/Bergschenhoek).

Bierbrouwerij in Bergschenhoek
Bierbrouwerijen in Bergschenhoek hebben over de hele wereld een uitstekende reputatie als het gaat om het brouwen van het beste bier. Ze kunnen vaak bogen op een jarenlange traditie en combineren deze ervaring met de nieuwste technologieën en ontwikkelingen om het beste bier te produceren. Bierbrouwerijen organiseren regelmatig rondleidingen, proeverijen en workshops die erg leuk zijn om te doen in het kader van bijvoorbeeld een (bedrijfs)uitje of familiefeest. Vind uw weg binnen onderstaande profielen of vraag direct een offerte aan!
(Op dit moment geen bedrijven gevonden: Bierbrouwerij Bergschenhoek)
[1] (www.bedrijvenuitdelft.nl/dienst/bierbrouwerijen/bergschenhoek.html)

Wat die website bedoeld weet ik niet hoe kunnen ze zeggen dat het uitsekende bedrijven zijn als er geen vinden?? Ik vond er overigens wel één:

Bijdehand Bierbrouwerij
Client Brewer
Poldermolen 29, Bergschenhoek, Netherlands 2661 LB
(www.ratebeer.com/brewers/bijdehand-bierbrouwerij/11107/)

Bijdehand Bierbrouwerij
Categorie: Brouwerijhuurder
Groep : Onafhankelijk
Opgericht: 2012
Provincie: Zuid-Holland
Postadres:
Poldermolen 29
2661 LB Bergschenhoek
KvK-nummer: 55392709
Eigenaar/directeur: Wesley Aarse
Brouwmeester: Wesley Aarse
Initiatiefnemer achter de brouwerij is Wesley Aarse. Hij werkte eerder bij de Pelgrim Brouwerij in Rotterdam. De brouwerij werd opgericht in november 2012 (www.cambrinus.nl/brw/BIJDEHAN.HTM).

Wesley Aaese, brouwer achter het Bijdehand bier en toen woonachting in Den Bosch, kreeg voor zijn 16e verjaardag een pakket om zelf bier te maken en dit was het begin van zijn brouw carrière. Na dit pakket is hij begonnen thuis verschillende bieren te brouwen. Na een 2e prijs op het Nederlands kampioenschap is hij begonnen met werken in een brouwerij, namelijk bij de Pelgrim in Rotterdam. Hier heeft hij veel ervaring op gedaan. Na een paar jaar van thuis brouwen was er een recept ontstaan dat hij wel op grote schaal durfde te brouwen en ging commercieel in 2008. Nadat het recept helemaal perfect was is hij hiermee naar de Maasland Brouwerij gestapt en heeft hiervan 300 liter gemaakt. Het bier dat op de markt werd gebracht was de Bijdehand IPA.
Vanaf april 2009 is Wesley werkzaam als brouwmeester bij de Pelgrim in Rotterdam. Om die reden is de activiteit rond Bijdehand op een laag pitje komen te staan.
In 2012, na mijn afstuderen aan de HAS Den Bosch is hij verhuisd naar Bergschenhoek, en Bijdehand is dus daar gevestigd sinds die tijd. In 2013 is Wesley verhuisd naar Schiedam, dat is dus momenteel de vestigingsplaats van Bijdehand bier (www.biernet.nl/bier/brouwerijen/nederland/zuid-holland/schiedam/bijdehand).

Berkel en Rodenrijs
Berkel en Rodenrijs is een plaats en een voormalige ambachtsheerlijkheid en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Op 1 januari 2007 is de gemeente Berkel en Rodenrijs samengegaan met de gemeenten Bergschenhoek en Bleiswijk in de nieuwe gemeente Lansingerland (https://nl.wikipedia.org/wiki/Berkel_en_Rodenrijs).

Er zijn 7 bierkoeriers in Berkel en Rodenrijs (www.biernet.nl/bier/koerier/in/berkel-en-rodenrijs).

Slijterij Toussaint
Noordeindseweg 112
2651 CX BERKEL EN RODENRIJS
(www.uwtopslijtertoussaint.nl/contact)

Bleiswijk
Bleiswijk is een plaats en voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. ... Op 1 januari 2007 is de gemeente Bleiswijk samengegaan met de gemeenten Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs in de nieuwe gemeente Lansingerland.
Rond 1100 werd begonnen met het ontginnen van de Hollandse veengebieden. Uit deze tijd zijn geen gebouwen over, maar wel de afwateringskanalen naar de Rotte waaronder de Lange Vaart. In deze tijd werden de eerste boerderijen in dit gebied gebouwd. Sinds de 15de eeuw ligt de landscheiding tussen Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs. In de 12de eeuw werd voor het eerst gesproken over Bleiswijk en de heerlijkheid Bleiswijk (https://nl.wikipedia.org/wiki/Bleiswijk).

> 1 miljoen flessen p/w
1,2 sec controletijd per krat
< 1 promille foutmarge
De uitdaging
Een van werelds grootste bierbrouwers stapt over van bruine naar groene flesjes. Er zijn miljoenen kratten met elk 24 flessen in omloop. De omloopsnelheid van kratten is onvoorspelbaar. Dat betekent dat de brouwer maandenlang kratten ontvangt met daarin bruine én groene flesjes. Een deel van de bruine flesjes wil de brouwer gebruiken voor andere merken. De rest gaat uit omloop. Kortom: een enorme omwisseloperatie.
Drake & Farrell bedenkt en voert de hele operatie uit. We bouwen een infrastructuur waarin kratten worden beoordeeld en gesorteerd. Een slimme mix van handmatige en mechanische handelingen zorgt voor de optimale symbiose. Zo worden dagelijks tienduizenden kratten verstouwd. Goedgekeurde flessen en kratten gaan terug naar de brouwerij. En een speciaal hiervoor ontworpen machine stort de afvalflesjes in een glascontainer. Wel zo groen.
DRAKE & FARRELLMAANSTEENWEG 12665 NP BLEISWIJKSolutions delivered (www.drakeandfarrell.nl/cases/internationale-bierbrouwerij/)

Bodegraven
Capelle aan den IJssel
Delft
Den Briel
Den HaagDordrecht


Het RIVM deed onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden als gevolg van de emissie van de stof perfluoroctaanzuur (PFOA) bij het chemiebedrijf DuPont (nu Chemours) in Dordrecht (www.zuid-holland.nl/onderwerpen/milieu/vergunningen-0/dupont-chemours/).
Het ministerie van IenM heeft, in overleg met de provincie Zuid-Holland, opdracht gegeven aan het RIVM om te onderzoeken wat er bekend is over de stoffen die door Chemours gebruikt worden bij de GenX techniek. Ook is gevraagd om uitspraken te doen over de gezondheidseffecten die omwonenden kunnen ondervinden als gevolg van de emissie van deze stoffen. Het RIVM concludeert dat de uitstoot van de stoffen die bij de GenX-techniek vrijkomen naar verwachting geen risico oplevert voor de gezondheid van omwonenden. Een definitieve conclusie kan op basis van beschikbare informatie op dit moment niet getrokken worden (www.zuid-holland.nl/onderwerpen/milieu/vergunningen-0/dupont-chemours/@15285/omwonenden-genx/).

Stadsbrouwerij Dordrecht is een bijzondere brouwerij. Het is een onderwijsleerbedrijf waar speciale leerlingen samen met vrijwilligers handmatig, dus uiterst ambachtelijk, bier brouwen. Puik bier, met een maatschappelijke bijsmaak! De brouwerij is een initiatief van Stichting Stadsbrouwerij Dordrecht. Een professionele brouwerij die, gevestigd in een eeuwenoude locatie, perfect past in Dordrecht. Een eigentijdse stad met een rijke (bier)historie. Maar ook een stad die de functie vervult van centrumgemeente in de regio (www.stadsbrouwerijdordrecht.nl/).

Gouda
Hellevoetssluis
Rotterdam
Schiedam
Sliedrecht
Spijkenisse
Krimpen
Leiden

Leidschendam-Voorburg

Nieuwerkerk aan den IJssel.
Papendrecht
Rijswijk
Vlaardingen
Voorne-Putten,

Waddinxveen
Wassenaar
Zoetermeer
Zoeterwoude


Geen opmerkingen:

Een reactie posten