Translate

Zoeken in deze blog

woensdag 13 april 2016

Glycerol

Glycerol heette vroeger glycerine (zie Wijnen zelf maken Jac. Lambrechts 1984, blz. 116).Glycerine doet mij denken aan dynamiet en TNT van Alfred Nobel. waarom is er geen Nobelprijs voor het bierbrouwen?
In het verhaal van Jac. Lambrechts is te lezen dat glycerol zorgt voor volmondigheid van de wijn. Misschien doet het dat ook voor bier? Volgens de wijnreglementen mag er volgens Lambrechts geen glycerol worden toegevoegd, maar vervolgens geeft hij aan dat 2 tot 5 ml. op een liter best kan.

Hoe bierregels tegenover glycerolgebruik staan weet ik niet, maar dat zoeken we uit...

TNT
TNT N.V. was een internationale logistieke dienstverlener. Het Nederlandse bedrijf ontstond in 1998 toen het afgesplitst werd van KPN, dat in 1996 het oorspronkelijk Australische TNT (Thomas Nationwide Transport, opgericht door Ken Thomas in 1946) had overgenomen. In 2011 werd TNT N.V. opgesplitst in PostNL en TNT Express (https://nl.wikipedia.org/wiki/TNT_N.V.).

2,4,6-trinitrotolueen of TNT (ook wel trotyl genoemd) (IUPAC-naam: 1-methyl-2,4,6-trinitrobenzeen) is een explosieve stof die veel wordt gebruikt vanwege een lage gevoeligheid en hoge brisantie. Net als buskruit verbrandt TNT snel als het zonder opsluiting wordt aangestoken, zonder explosie. TNT kan echter ook een detonatie ondergaan, dat wil zeggen dat het schokfront door de ontleding van de verbinding zich sneller verplaatst dan het geluid (https://nl.wikipedia.org/wiki/2,4,6-trinitrotolueen). De stof kan in pure vorm worden gebruikt als explosief maar er worden ook veel explosieven gebruikt die uit mengsels bestaan waarvan TNT een belangrijke component is. Dynamiet is niet hetzelfde als TNT. Dynamiet bestaat uit een mengsel van kiezelgoer en nitroglycerine (https://nl.wikipedia.org/wiki/2,4,6-trinitrotolueen).

Dynamiet is een explosief dat is gebaseerd op de explosieve kracht van nitroglycerine, waarbij diatomeeënaarde als absorberend middel wordt gebruikt.
Het woord dynamiet komt van het Griekse woord δυναμις (dunamis), dat 'kracht' betekent. Dynamiet werd uitgevonden door de Zweedse chemicus Alfred Nobel in 1866. Nitroglycerine is een zeer krachtige maar gevaarlijke springstof die bij de bereiding en het vervoer gemakkelijk (en vaak onbedoeld) explodeert. Nobel ontdekte dat de gevoeligheid van het materiaal belangrijk kon worden verminderd door het te laten opzuigen in een poreuze stof, zoals zaagsel of diatomeeënaarde. De zo verkregen substantie noemde hij dynamiet. Doordat dynamiet veel gebruikt werd in oorlogen, kreeg Nobel wroeging over het maken en distribueren van de stof. Hij stelde daarom zijn vermogen ter beschikking aan de wetenschap in vorm van de Nobelprijzen, die vandaag de dag nog steeds van Nobels geld gefinancierd worden. Hierbij horen echter alleen de prijzen in de categorie 'wetenschap', zoals natuurkunde en scheikunde. Andere prijzen, zoals die voor de vrede, worden betaald door de Zweedse staat (https://nl.wikipedia.org/wiki/Dynamiet).

Nitroglycerine of glyceryltrinitraat (afkorting: NG) is een kleurloze, explosieve vloeistof. Het is de drievoudige ester van glycerine en salpeterzuur.
De naam nitroglycerine is misleidend: nitro-verbindingen bezitten formeel een NO2-groep, terwijl er hier sprake is van een nitraatgroep: -ONO2. Nitroglycerine behoort tot de groep van organische nitraten.
Nitroglycerine is een van de eerste krachtige springstoffen die werden ontwikkeld. Het werd aanvankelijk gebruikt voor tunnelbouw, wegenaanleg, mijnbouw en dergelijke, maar door de grote gevoeligheid ervan - het kan al exploderen bij een relatief kleine slag, stoot of wrijving - was het vervoer een groot en gevaarlijk probleem en moest het vlak bij de gebruiksplaats worden gefabriceerd. Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen gebeurden er destijds vaak ernstige ongelukken.
...
De chemicus Alfred Nobel ontdekte in 1867 dat de fysische gevoeligheid van het materiaal belangrijk kon worden verminderd door het te laten opzuigen in een poreuze stof, zoals zaagsel of diatomeeënaarde (een poreuze grondsoort, opgebouwd uit de skeletjes van eencellige kiezelwieren of diatomeeën.) De zo ontstane substantie noemde hij dynamiet. Het is een zeer krachtig explosief dat nu nog steeds belangrijke toepassingen kent. De uitvinding van dynamiet maakte Nobel zo rijk, dat hij in staat was de Nobelprijzen in te stellen in zijn testament (https://nl.wikipedia.org/wiki/Nitroglycerine).

Alfred Bernhard Nobel (spreek uit: no-bel) (Stockholm, 21 oktober 1833 – San Remo, 10 december 1896) was een Zweeds chemicus en industrieel.
Het bekendst is zijn uitvinding van het dynamiet in 1866, hoewel hij ook een reeks andere explosiemiddelen heeft uitgevonden en gefabriceerd.
Het chemische element Nobelium is naar hem genoemd.
Nobel bepaalde in zijn testament dat van de rente van zijn kapitaal van circa 32 miljoen Zweedse kronen elk jaar op zijn sterfdag (10 december) vijf Nobelprijzen moesten worden uitgereikt. Hiertoe moest de Nobelstichting worden opgericht. In zijn testament stipuleerde hij dat de prijzen bestemd moesten zijn voor hen die in het afgelopen jaar aan de mensheid het grootste nut hebben verschaft (https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel).

Dat heb ik een beetje met dit blog, honderden berichten en laat er dan ééntje goed zijn...

De datum is 13 april 1888. In een lokale Parijse krant leest Alfred Nobel dat ‘ie dood is. Hij controleert zijn hartslag en kijkt in de spiegel. Volgens de medische standaarden is hij nog gewoon onder de levenden. Maar waarom staart hij dan nu naar zijn eigen necrologie?
Dat komt doordat mensen weleens een foutje maken. Of, zoals in dit geval, een blunder. Alfred had namelijk correct vastgesteld dat hij nog leefde. Journalisten hadden hem alleen verward met zijn onlangs overleden broer Ludvig. De Zweedse Alfred Nobel was bekend en rijk geworden door een uitvinding die oorlogsvoering drastisch zou veranderen: dynamiet. En wat ze in de krant over hem schreven na zijn ‘dood’, was niet al te mals.
Hij moet met tranen in zijn ogen hebben gelezen dat hij werd gekroond tot ‘handelaar van de dood’. Alfred had geprofiteerd van alle oorlogsslachtoffers die dankzij zijn uitvinding het loodje hadden gelegd. Al met al was hij daarom een slecht en zelfzuchtig mens, aldus de media.
Zo wil natuurlijk niemand herinnerd worden. Alfred legde de krant neer en realiseerde zich dat het nog niet te laat was om zijn naam te zuiveren. De naam Nobel zou voor vooruitgang moeten staan. Hij bedacht daarom de prijs die symbool staat voor zaken die de wereld beter maken: de Nobelprijs. Deze beloning wordt jaarlijks uitgereikt aan toonaangevende wetenschappers op het gebied van natuurkunde, scheikunde, geneeskunde, letterkunde en de vrede. In zijn testament stelde hij vast dat zijn omvangrijke erfenis moest worden gebruikt om deze prijzen te financieren. Zo werd ‘ie tenminste ook niet als een gierigaard herinnerd. Een nobel streven (www.taalvoutjes.nl/woordweetje-de-nobelprijs/).

Glycerol, ook wel glycerine genoemd, is een zoetsmakende, geurloze en kleurloze vloeistof. Het komt van nature voor in dierlijk en plantaardig vet.
Glycerol wordt gebruikt in veel verschillende industriële en consumentenproducten, zoals zeep en schoonmaakmiddelen, medicijnen, cosmetica, voedingsmiddelen, verf, hars en papier.
Tabaksproducenten geven aan dat zij glycerol aan tabak toevoegen voor de vochtigheidsgraad, meestal aan de saus die wordt toegevoegd om de tabak makkelijker te kunnen verwerken. Glycerol wordt ook gebruikt in het sigarettenpapier (www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tabak/
Toevoegingen_aan_tabak/Glycerol).

Glycerin is chemically a sugar alcohol. On the Nutrition Facts labels, it is included in total carbohydrates, and, as a subcategory, in sugar alcohols. In the EU, glycerin is listed as E number E422.
Glycerin Word Origin and Meaning
From French glycérine, from Greek glukeros = sweet .
Nutrition Facts:
Calories per gram = 4.3
Glycerin, glycerine and glycerol are 3 names for the same substance. The name glycerin or glycerine is usually used as a product name and the name glycerol for the ingredient, for example, glycerin syrup contains 99.7 glycerol.
Glycerol vs triglycerides. Glycerol naturally occurring in foods and in the human body is usually joined with fatty acids and forms triglycerides, which are lipids, but again, glycerol as a standalone molecule is not a lipid but carbohydrate. When triglycerides are digested, they are broken down into glycerol and fatty acids, which are absorbed. The chemical formula of glycerin (glycerol) is C3H5(OH)3 (www.nutrientsreview.com/carbs/edible-glycerin.html).


1,2,3-Propaantriol (glycerol) is een bestanddeel van alle vetten (www.brouw-bier.nl/theorie/chemie/alcoholen.aspx).

Glycerin is chemically classified as a sugar alcohol, but it is more similar to sugars: it is readily absorbed and is probably converted into glucose in the human body and it provides 4.3 kilocalories of energy per gram. Glycerin is not one of the FODMAPs (fermentable oligo-, di- and monosaccharides and polyols), because it is well absorbed in the small intestine and does not pass to the large intestine where it would be fermented by intestinal bacteria.
Glycerin is often mentioned as a sweetener with a low glycemic index, but there are no reliable sources to confirm this.
...
Glycerin as a food additive is Generally Recognized As Safe (GRAS) US Food and Drug Administration (FDA) [6]. Glycerin is expected to be safe to use by adults and children [7]. Glycerin has no known cancer-promoting (carcinogenic), DNA-damaging (mutagenic) or birth defect-causing (teratogenic) effects
...
In some studies, glycerin in doses about 30 mL/kg body weight slightly (by 2.6%) increased hyperhydration and endurance performance, but additional research is warranted (www.nutrientsreview.com/carbs/edible-glycerin.html)

Zoals in de bovenstaande afbeeldingen te zien is, worden, deze nu wel erg vol met de letters C, O en H. Daarom worden er voor meer complexe verbindingen gekozen voor andere weergave. Allereerst worden de H's weggelaten.
...
Omdat we in de organische chemie bijna uitsluitend over C atomen hebben, kunnen die ook weggelaten worden. Alleen de verbindingen tussen de C atomen wordt nog weergegeven. Deze verbindingen worden niet in een rechte lijn weergegeven, maar onder een hoek. Op elke hoek en/of kruising moeten we een C atoom denken (www.brouw-bier.nl/theorie/chemie/alcoholen.aspx):

1,2,3-Propaantriol


Glycerol of (minder correct) glycerine (IUPAC-naam: propaan-1,2,3-triol) is een organische verbinding met als brutoformule C3H8O3. Het is de eenvoudigste drievoudige alcohol en komt voor als een viskeuze kleurloze vloeistof, die matig tot goed oplosbaar is in water. Glycerine is doorgaans een mengsel van 80% glycerol en 20% water... In bellenblaas zit, vanwege de hoge oppervlaktespanning, glycerol om mooie grote bellen te blazen. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Glycerol). MSDS van Glycerol

Like ethylene glycol and propylene glycol, glycerol is a non-ionic kosmotrope that forms strong hydrogen bonds with water molecules, competing with water-water hydrogen bonds. This disrupts the crystal lattice formation of ice unless the temperature is significantly lowered. The minimum freezing point temperature is at about −36 °F / −37.8 °C corresponding to 70% glycerol in water (https://en.wikipedia.org/wiki/Glycerol).

Glycerol is a simple polyol compound which is a viscous liquid that is widely used in pharmaceutical formulations. It has three hydroxyl groups that are responsible for its solubility in water and its hygroscopic nature.It is a trihydroxy sugar alcohol that is an intermediate in carbohydrate and lipid metabolism. It is used as a solvent, emollient, pharmaceutical agent, sweetening agent and is of low toxicity (www.mpbio.com/product.php?pid=02193996&country=150).

Glycerol /ˈɡlɪsərɒl/ (also called glycerine or glycerin; see spelling differences) is a simple polyol (sugar alcohol) compound. It is a colorless, odorless, viscous liquid that is widely used in pharmaceutical formulations. Glycerol has three hydroxyl groups that are responsible for its solubility in water and its hygroscopic nature. The glycerol backbone is central to all lipids known as triglycerides. Glycerol is sweet-tasting and is non-toxic (https://en.wikipedia.org/wiki/Glycerol).

"Glycerine" is the fourth single from British post-grunge band Bush from their debut album Sixteen Stone. The power ballad is notable for featuring the cello (https://en.wikipedia.org/wiki/Glycerine_(song)).
Glycerol is een vloeistof met een hoge viscositeit. De stof smaakt zoet en is niet giftig. Daarnaast is glycerol hygroscopisch. Bij 20°C bedraagt de oppervlaktespanning 64,00 mN/m.
De stof komt van nature in het menselijk lichaam voor en wordt gebruikt bij de synthese van triacylglycerolen en fosfolipiden. Bij afbraak van deze stoffen komt glycerol vrij. Vrij glycerol wordt ook gebruikt in de gluconeogenese.
Glycerol wordt in medische preparaten gebruikt, om een vergladdend of verzachtend effect te bereiken. Zo wordt het toegepast in hoestdranken en zetpillen. Als glycerol reageert met geconcentreerd salpeterzuur en zwavelzuur (nitreerzuur), ontstaat nitroglycerine, een stof die onder andere gebruikt wordt voor de symptomatische behandeling van hartkramp (angina pectoris).
Glycerol wordt als vochtvasthoudend middel gebruikt in cosmetica, bijvoorbeeld tandpasta, mondwaters, shampoo, handcrème en zeep. Borax-glycerine wordt gebruikt bij ontstekingen in de mond (aanstippen).
Glycerol wordt in de voeding gebruikt als oplosmiddel of zoetmaker, bijvoorbeeld in snoep, gebak en margarine. Het is een toegestane stof met als E-nummer 422
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Glycerol).

E422, ook wel Glycerol, is geen goed en geen slecht e-nummer. Het is een bevochtigingsmiddel en vulstof. In grote hoeveelheden vergroot het risico op hoofdpijn en kan het een hoge bloeddruk veroorzaken. Echter, geen eenduidig beeld van schadelijkheid (www.e-nummers-lijst.nl/alle-e-nummers/e422-glycerol/).

Glycerol wordt geproduceerd vanuit propeen (synthetisch), door bacteriële fermentatie van suikers of verkregen uit dierlijke bronnen. Vaak is het een mengeling uit de voorgenoemde bronnen.
Het kan ook verkregen worden als restproduct bij het maken van zeep uit dierlijke vetten en plantaardige oliën. Glycerol is een natuurlijke suiker-alcohol, één van de onderdelen van alle vetten.
Dit e-nummer behoort tot de categorie geleermiddelen, emulgatoren, stabilisatoren en verdikkingsmiddelen (E400-E495). E422 is gebruikt in E476, E471, E473 en E475... Dit e-nummer wordt vaak gebruikt in producten van de categorieën mousse, margarine, roomijs, boter, bakken en braden, graanrepen, cake en taart, wafels, instant pudding, frieten en kroketten, room, brood, slagroom, mosterd, koekjes, drinkyoghurt, melk, speculaas en broodjes (www.goedgeweten.be/ingredienten/e422/).

Glycerol was historically used as an anti-freeze for automotive applications before being replaced by ethylene glycol, which has a lower freezing point. While the minimum freezing point of a glycerol-water mixture is higher than an ethylene glycol-water mixture, glycerol is not toxic and is being re-examined for use in automotive applications....On 4 May 2007, the US Food and Drug Administration advised all US makers of medicines to test all batches of glycerol for the toxic diethylene glycol. This followed an occurrence of hundreds of fatal poisonings in Panama resulting from a falsified import customs declaration by Panamanian ex/im firm Aduanas Javier de Gracia Express, S. A.. The cheaper diethylene glycol was relabeled as the more expensive glycerol (https://en.wikipedia.org/wiki/Glycerol).

In 1996 overleden 60 kinderen op Haïti door met antivries (etheenglycol) vervuilde glycerol die door het Nederlandse bedrijf Vos uit Alphen aan den Rijn was geleverd. De glycerol was afkomstig uit China en werd in Haïti verwerkt in hoestdrank. Het bedrijf wist dat de glycerol ongeschikt was voor menselijke consumptie. De leiding van het bedrijf werd niet strafrechtelijk vervolgd, maar er volgde een schikking met het Openbaar Ministerie van 200.000 euro (https://nl.wikipedia.org/wiki/Glycerol). En Nederland betaalde een schadevergoeding.

Door de groei van de biodieselproductie is ook de glycerolproductie verhoogd en is er gezocht naar nieuwe toepassingsmogelijkheden van glycerol (https://nl.wikipedia.org/wiki/Glycerol).

Although glycerol has been a well-known renewable chemical for centuries, its commercial relevance has increased considerably in the last few years because of its rising inevitable formation as a by-product of biodiesel production (Improved utilisation of renewable resources: New important derivatives of glycerol, Green Chemistry Issue 1, 2008 , http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/
2008/gc/b710561d/unauth#!divAbstract)

Glycerol can be either synthetic, or derived from plants (usually soybeans or palm) or animals (usually tallow). It can also be a blend of both animal and vegetable oils. Approximately 950,000 tons per year are produced in the United States and Europe..as glycerol is a byproduct in the production of biodiesel. It is projected that by the year 2020, production will be six times more than demand (https://en.wikipedia.org/wiki/Glycerol).

I have a few glycerine development updates that I got hold from my Phoenix trip attending the American Oil Chemists Society (AOCS) meeting:
Glycerine experts note prices for glycerine is at historical lows these days despite various end market applications for the product. So therefore, there have been increasing research on attempts to impart value to crude glycerine by expanding its usage.
...
A researcher from Auburn University in Auburn, Alabama, talked about the possibility of producing hydrogen using glycerol as a substrate, while researchers from Procter & Gamble (P&G) — which is by the way is the world largest producer of USP grade glycerine — presented their study on the production of amino alcohol 2-amino-1-propanol (2AP) using glycerine via catalytic processing....Ben Lefebvre, who recently noted an interesting development on one pontential huge glycerine market –the antifreeze market. Glycerine suppliers are said to be making headway in their negotiations to have their product approved for heat transfer applications, which would open the door for more glycerine to get into the huge anti-freeze markets (www.icis.com/blogs/green-chemicals/2010/06/new-glycerine-developments/).

(Improved utilisation of renewable resources: New important derivatives of glycerol, 
Green Chemistry Issue 1, 2008 
The home of cutting-edge research on the development of alternative sustainable technologies.

De vraag is of het ook in bier kan...

Het wordt in ieder geval verkocht op zelfbrouwwebsites, zoals bij Salt City Brew Supply en ECKraus en Brouwland. Het gaat dan wel om food grade voedselveilige glycerol.  Glycerol moet je niet verwarren met Glycol:
"1,2-ethaandiol (meestal aangeduid als ethyleenglycol, etheenglycol of kortweg glycol) is een kleurloze en viskeuze alcohol met een zoete smaak die als antivriesmiddel wordt gebruikt in onder andere radiatoren van auto's en in hydraulische remvloeistof. Het is bij inwendig gebruik giftig omdat bij het metaboliseren ervan oxaalzuur ontstaat. De dodelijke dosis voor een volwassene bedraagt ongeveer 100 mL, maar voor kinderen en dieren kan een veel lagere dosis al dodelijk zijn. " wiki (www.hobbybrouwen.nl/forum/index.php?topic=20485.0)

Use Glycerine in your wine to give it more body. Glycerine increases the wine`s mouth-feel giving it a fuller, more pleasant texture. Glycerine also smoothes over some of the harsh characteristics that are prevalent in most younger wines. It is a colorless, odorless, viscous syrup that has little noticeable flavor except for a slight sweetness. That makes it perfect for taking any wine and turning it into a big, macho red. Glycerine can also be used in cordials to enhance their body (www.eckraus.com/4-oz-glycerine-99-5.html).

Glycerin is a sweet-tasting, colorless, thick liquid which, when frozen, doesn't end up like an ice cube. It freezes into a gummy paste. It also has a relatively high boiling point. Glycerin can be dissolved into water or alcohol, but not oils. On the other hand, many things will dissolve into glycerin easier than they do into water or alcohol. So it is a good solvent.
...
Through a process of heat and condensation, alcohol can either be removed from alcoholic beverages or fortified by glycerin. It's a complex process that allows for alcohol-free beer and fortified wines. Glycerin or glycerol (essentially the same) is naturally sweet (about 26 times more sweet than sugar) and can also be used in liqueurs as a thickening and sweetening agent
...
Glycerin is a natural by-product of the soap-making process using oils, fats and lye. Most commercial soap makers remove the glycerin to use it in other more-profitable lotions and creams. Handmade soap, usually more expensive than regular soap because of its glycerin content, keeps the glycerin in its soap as a skin softener and marketing tool.
...
Glycerin is an extremely complex chemical that possesses the interesting property of being highly hygroscopic, which is a complicated way of saying that it is very water absorbent. It will suck water right out of the air. For example, if you would leave an open bottle of glycerin sitting on your counter exposed to the air, over a relatively short period of time it would end up 80 percent glycerin and 20 percent water. That's part of the principle--a very small part--behind how beer companies can “brew” non-alcoholic beer.
Glycerin is also a thickener that can be added to after-dinner cordials to enhance their already-thick characteristics brought out in the distillation process. It can also be used to increase the density of certain other liquors that allow them to be layered into a colorful alcoholic drink (http://www.ehow.com/about_6674484_put-glycerin-liquors_.html).Tot mijn verbazing las ik op biernetwerk.nl dat er bij bieren van Mikkeller regelmatig glycerol op de bodem van de flessen ligt. In een recensie van het bier George! wordt dit lekker scherp neergezet: 'Het is spijtig van de loterij met glycerol in de flessen. Als de helft van je batch op het einde uit de fles komt als een soort chocolade kaastaart met gelatine, dan hoeft het niet zozeer meer'.
Nu werd ik meteen benieuwd waar deze glycerol vandaan komt. Mogelijk komt dit via natuurlijke wijze in het bier, bijvoorbeeld door een bijzondere gist, of wordt dit er bewust in gedaan? Mikkeller heeft niet veel moeite om bestaande grenzen te overschrijden, dus het zou best eens kunnen (http://brouwerijdewatertoren.blogspot.nl/2014/07/glycerol-in-mijn-bier.html):

Beer Geek Brunch Weasel mag er ook wezen, alleen spijtig van de loterij met glycerol in de flessen. Als de helft van je batch op het einde uit de fles komt als een soort chocolade kaastaart met gelatine, hoeft het niet zozeer meer. ...George!, dat is toch even wat anders. ...De immense dikte (14 graden Plato, als ik het me even herinner) wordt zelfs aangeprezen als zijnde de bedoeling. Nu hou ik wel van een dikke, voedende imperial stout, maar er zijn grenzen. Die grenzen worden doorgaans overschreden als ik een bier naar beneden voel gaan, louter op de body en niet op de alcohol. De dikte lijkt mij louter toe te schrijven aan glycerol, zij het toegevoegd of per ongeluk ontstaan tijdens het brouwproces. Dat kan beide naar het schijnt, zo laat ik me vertellen door mensen die er het een en ander over weten. En al is de slogan “long boiled” misschien van toepassing, je hoeft een bier echt niet te laten koken tot het lijkt alsof je een handvol bloem meekrijgt bij elke slok (http://biernetwerk.nl/recensie-george-mikkeller/).

Brouwerij De Watertoren gaat experimenteren, ik ben benieuwd...

Glycerol is een vetzuur dat van nature voorkomt in bier. Tijdens fermentatie worden er vetzuren gevormd. Glycerol of (minder correct) glycerine oftewel propaan-1,2,3-triol is een organische verbinding. Het is de eenvoudigste drievoudige alcohol en komt voor als een viskeuze kleurloze vloeistof, die matig tot goed oplosbaar is in water.
Volgens Prof. Narziss (Brouwerij Technologie Univ. Munchen) bestaat de body van bier uit 80-85% dextrines, 4-6% stikstofverbindingen (peptiden en aminozuren), 3-5% glycerine, 3-4% mineralen en 2-4% smaakstoffen. Een bier dat vergist wordt met biergist bevat dus al glycerol (http://brouwerijdewatertoren.blogspot.nl/2014/07/glycerol-in-mijn-bier.html).

...wat doet het eigenlijk voor de smaak?  Glycerol verhoogt de indruk van mondgevoel wanneer het in concentraties van 1-2 gram per liter aanwezig is. (Boulton and Quain, 2006, p.120). In andere dranken wordt glycerol toegevoegd om het mondgevoel te verhogen. In de voedingsindustrie wordt het verder gebruikt om houdbaarheid te verbeteren, als verdikker en zoetstof. Blijkbaar wordt het ook gebruikt in goedkopere wijnen, vanwege de viscositeit, zoetkracht en het is niet-vergistbaar. 
In de praktijk kan het nuttig zijn om glycerol toe te voegen aan bieren die weinig body hebben. Of het gewenst is, is natuurlijk vraag 2. Interessant is dat bieren welke zijn vergist met een Brettanomyces stam  een minder goede body hebben dan bieren vergist met een biergist. Dit komt door een gebrek van de Brett tot het maken van glycerol. Ik lees in een ander artikel dat Brettanomyces glycerol kan produceren, maar voornamelijk als er een stressvolle omgeving aanwezig is, zoals een hoge dichtheid, veel alcohol, IBU's , etc.. (http://brouwerijdewatertoren.blogspot.nl/2014/07/glycerol-in-mijn-bier.html)

Voor het experiment om het effect van de glycerol uit te testen, zijn aan 3 flessen bier verschillende hoeveelheden glycerol toegevoegd:
Per fles     Per liter 
0 ml          0 ml/liter
1 ml          3 ml/liter
3 ml          9 ml/liter
De eerste slok van het bier met 3ml/liter heeft iets meer zoetigheid en lijkt wat voller dan het bier met 0 ml/liter. De zoetheid is wat weeïg en, niet verrassend, smaakt dit naar glycerol (zie http://brouwerijdewatertoren.blogspot.nl/2014/07/glycerol-in-mijn-bier.html).

Glycerine wordt ook gebruikt om gist in te vriezen....Het beste kan de gist worden ingevroren in een vriezer, bij zo'n -20 °C. De houdbaarheid is dan 1 à 2 jaar. Ook is het mogelijk in de koelkast bij 6 °C, maar dan is de houdbaarheid hooguit enkele maanden.
Toevoegingen zijn nodig om de gistcellen te beschermen bij het invriezen. Zonder voorzorgsmaatregelen kunnen de wanden van de gistcellen kapot gaan door de gevormde ijskristallen uit de ingevroren giststarter. Ook ontstaat er mogelijk een hoge zoutconcentratie als het water is bevroren. Hier kan de gist ook slecht tegen. Het toevoegen van glycerol (glycerine), verkrijgbaar bij de drogist, beschermt de gist en zorgt voor een uniform hard worden van het mengsel (cryo-preservatie).
Verdun daartoe één deel glycerol met twee delen kokend water. Daarna nog 5 minuten koken en weer afkoelen. Om het te bewaren deel van de giststarter in te vriezen hoef je nu alleen maar 1 deel van het glycerol/water mengsel te mengen met 1 deel actieve giststarter en dit in een schoon en steriel gemaakt gistbuisje, goed afsluitbaar flesje of potje te doen en vervolgens in te vriezen. Je kunt kleine afsluitbare 10 à 15 ml buisjes kopen.
Een heel goede ervaring is om het mengsel op te zuigen in kleine spuitjes van 10 ml. Deze zijn altijd steriel verpakt zodat je ze zo kunt gebruiken: het tuitje van de spuit hou je even in de gasvlam en dan dichtknijpen met een tangetje (www.twortwat.nl/per.auteur?article_id=1328609783).
...je kan bij de apotheek injectiespuitjes kopen. Deze zijn al steriel verpakt en kosten bijna niks. Eerst een derde  glycerine opzuigen en daarna pas tweederde gist, zo houd je de glycerine schoon. Schudden en het uiteinde van het spuitje dichtbranden boven een vlam en met een ontsmette tang dichtknijpen. Na vijf minuten in de vriezer nogmaals even schudden.
Voor gebruik het dichtgebrande deel afknippen met een ontsmette schaar. Het spreekt voor zich dat je deze spuitjes maar een keer kunt gebruiken, maar nogmaals : ze zijn erg goedkoop (www.hobbybrouwen.nl/forum/index.php?topic=21969.0).

Naast het toevoegen van glycerol, kun je het ook verwijderen uit bier.

I asked around and found out that all beers made in India put in a preservative (ie poison) in them called glycerol. This is what give you the splitting headache the next day. However, the glycerol is heavier than the beer, so if you turn your beer upside down into a glass of water, the oily-looking glycerine will come out, leaving you with pure beer. You might loose about 2oz in the process but it'll be worth it the next day! (http://gregsindia.blogspot.nl/2010/09/glycerine-beer.html)

Nou op basis van mijn voorgaande internet-google-gedoe weet ik dat glycerol gebruikt wordt voor vergladdend, bevochtigingsmiddel, watervasthoudend en als vulstof. In grote hoeveelheden vergroot het risico op hoofdpijn en kan het een hoge bloeddruk veroorzaken. Het is dus geen conserveringsmiddel.

...Why do Indian Beers taste bad? The answer is some organic compound which behaves like Glycerin. This is the reason why there is a bitter aftertaste. Yes, Glycerin exists in the alcoholic state as Glycerol. My mother who is a whiz at Organic Chemistry had given me some insight into this molecule. Due to its higher molecular weight and inductive effect of the Hydrogen atoms, Glycerol is less soluble than Ethanol in water. So after a bit of google search and poking around beer forums, I was convinced that this was the culprit behind the bad tase. Glycerin is added to beer as a preservative. As you know Indian climate is close to being ideal for beer storage. But all major sources of information like Wikipedia denies this fact. They also says that pure glycerine is sweet in taste. And that Glycerine is a major constituent of Bio Diesel which is gonna run the vehicles in the future. So basically it is gonna run both man and machine alike.
So with the help of Rohit’s tip, I tried his method of separation of the contaminent from Beer. Here are the steps and photographs of the same
Step By Step: Removal of Glycerin from BeerRemoving-Glycerrine
1. Get a Glass/tumbler of water.
2. Open the bottle of beer slowly so as to create less turbulence.
3. Cover the mouth of the beer with your thumb and slowly turn it upside down with mouth inside the water. This is the trickiest part, ensure you do not shake the bottle and cause the dissolved Carbon Dioxide to effervesce. The reason will be clear below.
4. As soon as the bottle is upside down you will see thick yellow colored liquid coming out. Which I believe is the organic compound mixed with  the colouring agents in the beer.
5. Keep it there for some time. Maybe a min or two. I kept it for over 5 mins. Hoping to drain out the stuff completely losing some beer in the process.
6. Put it back and enjoy the amazing taste of what is actually Beer. Yes my friend that is how Beer tastes like. If it doesnt taste close to Budweiser beer :P, you might have done something seriously wrong. I even feel that Carlsberg is de-glycerinified Kalyani beer, Who knows!. I dont care as long my brew tastes awesome (https://techdigger.wordpress.com/2009/07/17/removing-glycerin-a-trick-to-make-your-indian-beer-taste-like-bud/).


"Great question, great follow through. Sorry, wrong conclusion.
A couple of things wrong with your premise; glycerine isn’t a preservative, it’s actually a common ingredient in microbial growth media. Additionally, the amount of glycerin soluble in a 95:5 water:ethanol solution would still be completely soluble if additional water were added, as the dissolved glycerin would be proportionally diluted.
...
The thick yellow sludge you discovered is a complex of proteins and tannins. These occur at all stages of the brewing process. In the mash, it’s called teig material. In the kettle, it’s called trub. One of the purposes of lagering beer is to allow this complex to form and precipitate out before filtration. Ideally, filtration occurs at near freezing to force a haze formation to strip out more prior to packaging.
The protein residues and tannins are structured in such a way that charged portions of the molecular structures attract the molecules together. If in proximity long enough a covalent bond will form. When this happens repeatedly, polymers form that are insoluble and precipitate out of solution. “Chill haze” is this same complex. the colder the beer, the less active the molecules, the more likely the proteins and tannins are able to bond covalently. Some of these bonds are reversible if insufficient polymerization occurs. Chemical oxidation affects the component molecules to make them more hydrophobic and more likely to aggregate, so temperature swings lead to more haze formation and eventually to insoluble sludge. This stuff is bitter because tannins and oxidized protein residues are bitter.
It can also be indicative of insufficient lagering. Phillip Morris bought Miller about the time cigarette advertising was banned on US television. They started advertising heavily, (especially Lite beer). Anheuser Busch had cash to answer the ad blitz, Schlitz didn’t. To free cash for advertizing, they cut costs in production by shortening lagering time (4 fewer days of refrigeration of a huge beer tank saves money). Schlitz ran ads saying “Go for the Gusto!” about the time this beer hit the market. The shortened lagering time resulted in precipitated sludge in the cans, which was promptly referred to jokingly as “Gusto”. Schlitz never recovered (www.homebrewtalk.com/showthread.php?t=163791).

Among the lactic acid bacteria isolated from beer at different stages of elaboration, Pediococcus pentosaceus was the predominant species and the only that used glycerol as sole carbon source...In this condition, glycerol was transformed into lactate, acetate, 2,3-BD and 1,3-PD. According to the enzymatic activities and fermentation balances, the production of acetate, providing ATP, can be correlated to lactate degradation, and the NAD required by these transformations could be obtained by the formation of 1,3-PD and 2,3-BD. Glycerol degradation should be correlated with the sensitivity of a beer to bacterial spoilage, and P. pentosaceus CAg considered as spoilage strain because it produces high volatile acidity and aroma compounds from glycerol conferring unacceptable flavour to beer (www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740002003000029).

ORIGINAL BEER NATURAL GLYCERINE SOAP is for skin-friendly washing and hydrating. The soap contains a large amount of glycerine and gentle washing agents. They remove all surface impurities from the skin efficiently without any unnecessary irritation or drying. ORIGINAL BEER NATURAL GLYCERINE SOAP is suitable for all types of skin, including very sensitive or dry skin (www.pivni-kosmetika.eu/en-detail-8-original-beer-glycerine-soap-140-g.html).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten