Translate

Zoeken in deze blog

maandag 28 december 2015

Alcohol en Kanker

Comazuipen. Heeft u het wel eens gedaan? Onder jongeren schijnt het razend populair te zijn (www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2008/oktober/Wat-doen-we-tegen-het-comazuipen.html).

Comazuipen is ongezond, maar gematigd drinken zou gezond zijn, maar ook gematigd drinken is niet gezond...maar er is zoveel ongezond, zoals ook te veel eten en drinken. Laat dat nu net iets zijn waar deze maand om bekend staat...

Hoogleraar Voedingsleer Katan:
“Alcohol is voor de lekker en de pret, maar ik maak mijzelf niet wijs dat het gezond is”

Op 28 December 1897, ..., werd de Algemene Nederlandse Geheel Onthouders Bond opgericht (www.npogeschiedenis.nl/ovt/afleveringen/2008/Ovt-28-12-2008/De-Algemene-Nederlandse-Geheel-Onthouders-Bond.html). Ter ere van dat gegeven hier een bericht over de ongezondheid van bier...kanker

De cijfers van de alcoholconsumptie horen tot de oudste historische tijdreeksen van het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek....Vanaf 1900 daalde het verbruik snel tot anderhalve liter in de jaren dertig van de vorige eeuw (www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2008/oktober/Wat-doen-we-tegen-het-comazuipen.html).


Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP...wil ertoe bijdragen dat de schade als gevolg van alcoholgebruik aantoonbaar wordt teruggedrongen door zich in te zetten voor effectief alcoholbeleid en publieke bewustwording van de risico's van alcoholgebruik. Daarbij telt vooral het terugdringen van gezondheidsschade, naast andere vormen van alcoholgerelateerde schade zoals overlast, verkeersongevallen en huiselijk geweld.
Op basis van evidence-based onderzoek pleit STAP ervoor de omvangrijke alcoholproblematiek in Nederland en in Europa terug te dringen door de beschikbaarheid van alcohol te beperken. Goede wettelijke regelgeving en handhaving daarvan zijn belangrijke instrumenten voor een succesvol beleid. STAP is voorstander van een algeheel alcoholreclameverbod. Daarnaast zet STAP zich er voor in de risico’s van alcoholgebruik onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek (www.stap.nl/nl/organisatie/).


De foto met Amstelreclame bij voetbalrellen vind ik wel wat vergezocht. Alsof de relschoppers zijn gedreven door alcoholgebruik. Alsof bier de oorzaak is van het geweld...Het zal er een rol bij spelen, maar verantwoord gebruik is toch een eigen verantwoordelijkheid?

STAP heeft ook factsheets over gezondheid (http://platform.nuchterefries.nl/nieuwe-factsheet-alcohol-roken-en-kanker/).

Ook ‘verantwoord’ alcoholgebruik vergroot risico op kanker (www.brijder.nl/wie-we-zijn/nieuws/detailpagina/-/wcl/uvw1KzIHwVwo/49717/ook-verantwoord-alcoholgebruik-vergroot-risico-op-kanker), zoals borstkanker bij vrouwen:
British Medical Journal een artikel van Cao c.s. met de resultaten van een analyse van twee Amerikaanse cohort-onderzoeken naar het effect van alcoholgebruik op het ontstaan van diverse typen (alcoholgerelateerde) kanker bij mannen en vrouwen (www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/4295/licht-alcoholgebruik-verhoogt-bij-vrouwen-al-risico-op-alcoholgerelateerde-borstkanker#p3454):

Heavy alcohol consumption has been linked to increased risk of several cancers, including cancer of
the colorectum, female breast, oral cavity, pharynx, larynx, liver, and esophagus, and possibly to a higher risk of cancer of the stomach, pancreas, lung, and gallbladder. However, the association of these cancers with light to moderate drinking (up to one alcoholic drink per day for women and up to two alcoholic drinks per day for men according to the Dietary Guidelines for Americans, 2010) is less clear....
Participants
88084 women and 47881 men participating in the Nurses’ Health Study (from 1980) and Health
Professionals Follow-up Study (from 1986), followed until 2010....
Light to moderate drinking is associated with minimally increased risk of overall cancer. For men who have never smoked, risk of alcohol related cancers is not appreciably increased for light and moderate drinking (up to two drinks per day). However, for women who have never smoked, risk of alcohol related cancers (mainly breast cancer) increases even within the range of up to one alcoholic drink a day(Cao c.s.).

Het veiligste advies vanuit het oogpunt van kankerpreventie is om géén alcohol te drinken. Daarom is het vaak gehanteerde begrip ‘verantwoord alcoholgebruik' evenmin als het in reclameboodschappen gebruikte advies ‘drink responsibly' zeker niet van toepassing als je het risico op het krijgen van kanker wil minimaliseren. Strikt genomen is er maar één boodschap in geval men het risico op alcoholgerelateerde kanker wil uitsluiten: drink geen alcohol.
...
Op verzoek van KWF Kankerbestrijding heeft het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP de informatie uit vele tientallen studies over alcohol en kanker samengevat. In totaal zijn in het kader van dit project acht factsheets samengesteld waarin onder meer wordt uitgelegd waarom alcohol kankerverwekkend is, wanneer de risico's op het krijgen van borstkanker bij vrouwen die drinken het grootst zijn, welke drinkpatronen extra risicovol zijn en wat de extra gevaren zijn als drinkers ook roken (www.brijder.nl/wie-we-zijn/nieuws/detailpagina/-/wcl/uvw1KzIHwVwo/49717/ook-verantwoord-alcoholgebruik-vergroot-risico-op-kanker).

De factsheet Alcohol en Kanker (www.stap.nl/nl/publicaties/factsheets.html) is ontwikkeld in opdracht van KWF Kankerbestrijding ( juli 2015):

Deze factsheet informeert over de relatie tussen
alcohol en het risico op kanker. Er wordt ingegaan
op de Richtlijnen voor Aanvaardbaar
Alcoholgebruik en waarom deze er zijn. Daarnaast
wordt stilgestaan bij wat Nederlanders weten over
alcohol en kanker, hoe veel Nederlanders boven de
richtlijnen drinken en hoe vaak alcoholgerelateerde
kanker voorkomt. Ook lichten we toe via welke
biologische mechanismen alcoholgebruik tot kanker
kan leiden. Tot slot worden tips gegeven om de
alcohol richtlijnen gemakkelijker te kunnen volgen
en overige tips voor een gezonde leefstijl die een
wetenschappelijk bewezen effect hebben op het
voorkómen van kanker ( factsheet Alcohol en Kanker ).

Alcohol is wereldwijd één van de grootste ziekmakers. Jaarlijks sterven er ongeveer 3,3
miljoen mensen door alcoholgebruik. Dat is meer dan sterfte veroorzaakt door HIV/AIDS, geweld of
tuberculose (factsheet Alcohol en Kanker).

De alcoholgerelateerde sterfte betreft voornamelijk hart- en vaatziekten en diabetes, maar ook kanker en verwondingen worden aan alcohol toegerekend (zie factsheet Alcohol en Kanker)

Eén van de ziekten die veroorzaakt kan worden door alcoholgebruik is kanker....In Nederland speelt alcoholgebruik bij ongeveer 2.900 mensen een rol bij het ontstaan van de kanker. Het aantal doden door kanker veroorzaakt door alcohol in Nederland wordt geschat op circa 1.000 per jaar. Wereldwijd sterven er jaarlijks naar schatting ruim 400.000 mensen aan kanker veroorzaakt door alcohol ... Alcohol kan kanker veroorzaken aan:
· Mond
· Keelholte
· Strottenhoofd
· Slokdarm
· Dikke darm/endeldarm
· Lever
· Borst
(factsheet Alcohol en Kanker).

Uit onderzoek blijkt dat er geen veilige ondergrens is qua alcoholconsumptie in relatie tot kanker.
Met andere woorden, het risico op kanker wordt met ieder glas alcohol verhoogd.... Zo zorgt een alcoholinname van één standaardglas alcohol per dag bijvoorbeeld al voor een verhoging van het
relatieve risico op borstkanker met ongeveer 7 tot 10% (factsheet Alcohol en Kanker).

Wat ik me hierbij meteen afvraag is 'dat kan toch niet waar zijn', maar dan besef ik dat het waarschijnlijk wel waar is, maar dat dit gegeven niet wordt afgezet tegenover andere gevaren. Wat te denken van de Maillard-reacties in brood? Zou gebakken brood ook risico's geven? Wat zijn de alternatieven voor bier? Er wordt nu gewoon een algehele drooglegging voorgesteld, maar wat is het alternatief?

De factsheet alcohol drinkpatroon en kanker  is ontwikkeld in opdracht van KWF Kankerbestrijding
(mei 2015):
Deze factsheet informeert over de relatie tussen alcoholconsumptie, type drinkpatroon en het risico
op kanker. Alcohol is in 1988 officieel carcinogeen – oftewel kankerverwekkend – verklaard voor

In onderzoek naar alcohol en kanker kan op verschillende manieren naar de data worden gekeken om te zien wat het precieze effect is van alcoholgebruik op het risico op kanker. Het is hierbij van belang zo min mogelijk data te ‘verliezen’ – iets wat bijvoorbeeld gebeurt door de groepen op te delen in lichte, matige en zware drinkers. De continue data zijn het meest accuraat. Dit wordt de dosis-response analyse genoemd. 
...
 er is geen veilige ondergrens aangetoond van alcoholconsumptie in relatie tot kanker. Dergelijke bevindingen uit dosis-response analyses maken een oorzakelijk verband tussen alcohol en kanker aannemelijker (Factsheet alcohol drinkpatroon en kanker).

Drinkpatroon wordt vaak gerelateerd aan twee hoofdcategorieën van ziekte: ongevallen (intentioneel en niet-intentioneel) en cardiovasculaire aandoeningen (m.n. ischemische hartziekten en beroertes).
Acute gevolgen van alcoholgebruik (zoals ongevallen) worden meer beïnvloed door drinkpatroon (bijvoorbeeld binge drinking) en culturele factoren. 
Chronische gevolgen van
alcoholgebruik (zoals kanker) hangen meer samen met lange termijn gebruik en het totale
volume van alcohol dat gedronken wordt en zijn grofweg vergelijkbaar tussen verschillende
culturen. Echter, ook bepaalde chronische condities worden beïnvloed door drinkpatroon: regelmatige matige consumptie verkleint het risico op sommige hart- en vaatziekten, terwijl een onregelmatig drinkpatroon met binge drinken het risico op hart- en vaatziekten juist verhoogt
(Factsheet alcohol drinkpatroon en kanker).

Het drinken in overeenstemming met de Richtlijnen voor Aanvaardbaar Alcoholgebruik is niet zonder risico. Ongeveer één op de zes alcoholgeïnduceerde gevallen van kanker in Europa is ontstaan bij mensen die drinken volgens deze richtlijn (< 1 glas/dag (v) resp. < 2 glazen/dag (m)).
De meeste alcoholgerelateerde kanker ontstaat bij hogere doseringen en bij een hoger lifetime volume
Effecten van binge drinken op kankerrisico zijn nog nauwelijks onderzocht maar lijken een bescheiden effect uit te wijzen (Factsheet alcohol drinkpatroon en kanker).

Heel bijzonder om te lezen dat het gematigd drinken van alcohol risico´s geeft op kanker, die door binge drinken niet echt worden verhoogd. Stoppen heeft ook gevolgen:

Er zijn diverse methodologische verbeteringen mogelijk aan het huidige medische epidemiologische onderzoek, waaronder: meer aandacht voor drinkpatroon, het vaker uitvragen van (totaal) alcoholvolume en het gebruik van de juiste referentiegroep (hele lichte drinkers ipv niet-drinkers. Deze laatste groep betreft veelal zogenaamde “sick quitters” die om gezondheidsredenen zijn gestopt met drinken – het positieve effect van matig alcoholgebruik wordt hierdoor in veel epidemiologische studies waarschijnlijk overschat) (Factsheet alcohol drinkpatroon en kanker).

De factsheet Effect van stoppen met drinken op risico op kanker is ontwikkeld in opdracht van KWF Kankerbestrijding:
Deze factsheet informeert over de relatie tussen alcohol en kanker en het effect van stoppen met drinken op het kankerrisico. 
In 1988 werd alcohol voor het eerst officieel geclassificeerd als “carcinogeen voor mensen”. Het
werd door het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de
Wereldgezondheidsorganisatie ingedeeld in Groep. Dit is dezelfde categorie waar stoffen zoals
asbest, kwik en tabak in vallen. Ook het voornaamste afbraakproduct van alcohol –
aceetaldehyde – is in Groep 1 ingedeeld en kankerverwekkend voor mensen. Op basis van talloze onderzoeken wordt alcoholgebruik inmiddels als risicofactor gezien voor kanker op zeven (vermoedelijk acht) verschillende plekken in het lichaam, te weten: mond, keel, strottenhoofd, slokdarm, lever, alvleesklier, dikke darm/endeldarm en borst 
(factsheet Effect van stoppen met drinken op risico op kanker).

Het is aangetoond dat stoppen met drinken het risico op kanker vermindert: na 10 jaar geen
alcohol te hebben gedronken neemt het risico op het krijgen van kanker af. Na 20 jaar niet te hebben
gedronken is het risico op kanker even groot als het risico voor mensen die nooit alcohol hebben
gedronken (factsheet Effect van stoppen met drinken op risico op kanker).

Later blijkt in de factsheet dat het stoppen zorgt voor een toename van het risico bij sommige vormen van kanker en dat bij sommige vormen de positieve effecten enkel optreden bij rokers. Het is ook onbekend wat het effect is van een reductie in drinken in plaats van totaal stoppen – minderen met drinken is voor veel mensen haalbaarder dan geheel stoppen (zie factsheet Effect van stoppen met drinken op risico op kanker).

In 2011 is er een review van 11 studies en een meta-analyse over 4 gekwalificeerde studies naar
stoppen met drinken en risico op leverkanker verschenen:
De auteurs benadrukken dat de resultaten met zeer veel voorzichtigheid moeten worden
geïnterpreteerd gezien het beperkte aantal studies die allemaal belangrijke tekortkomingen hadden
...
Bijna alle studies vinden na het stoppen met drinken een initiële piek in het risico op kanker, dit is zowel vergeleken met huidige drinkers als met niet-drinkers. Dit duidt erop degenen die zijn gestopt met drinken “sick quitters” betreft die vermoedelijk zijn gestopt omdat ze gezondheidsklachten kregen waarna ze uiteindelijk toch een bepaalde vorm van kanker ontwikkelden.
(factsheet Effect van stoppen met drinken op risico op kanker).

Tja, dat maakt het wel moeilijk om onderzoeken te vergelijken. Want wat is het effect van stoppen bij mij? Ik ben geen sick quiter...

Nu ging al dat onderzoek over alcohol volgens mij over alcohol en niet zo zeer over bier, en wordt niet vergeleken met andere risico's...

Zo zou je in plaats van bier ook suikerrijke frisdrank of koffie kunnen gaan drinken, of water...

Maar onderzoek naar kanker en koffie of suiker (zie www.tegenkanker.nl/voeding/eten-drinken/suiker-zout/suiker/www.gezondheidsnet.nl/borstkanker/eten-en-kanker-de-broodnodige-nuancewww.voedingisgezondheid.nl/Kanker_sub_brood_koffie.html), brood en koolhydraten (zie www.tegenkanker.nl/voeding/voedingsstoffen/koolhydraten/http://www.tegenkanker.nl/contact/informatiefolders/koolhydraten-kanker/www.voedingisgezondheid.nl/Kanker_sub_brood_koffie.html) en (rood) vlees (www.gezondheidsnet.nl/borstkanker/eten-en-kanker-de-broodnodige-nuancewww.gezondheidsnet.nl/darmkanker/rood-vlees-is-het-echt-zo-ongezond) toont ook een toename op het kankerrisico. Moeten we deze dan ook laten staan?

Een ongezonde maaltijd:

Een kop koffie, met een glas bier en een boterham met rosbief, nee dan voortaan maar weer naar de KentuckyMcKing voor een portie friet met cola en een salade frietsaus...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten